Amasomo Icyumweru cya XXXIII

ISOMO RYA MBERE


Igitabo cy’Imigani (Imig 31, 10-13.19-20.30-31)

10Umugore w’umutima azabonwa na nde? Ko asumbije agaciro amasaro meza! 11Umugabo we amwiringira abikuye ku mutima, maze agakunda agatunganirwa. 12Uwo mugore aramunezereza, na rimwe ntajya amutenguha, iminsi yose y’ubuzima bwe. 13Ashakashaka ubudodo n’ubuhivu bworoshye, maze intoki ze zigashishikarira kuboha. 19Ikiganza cye agicyamurira ku rubohero, maze intoki ze zigasingira ikizingo cy’ubudodo. 20Amaboko ye ayaramburira abakene, akagirira ubuntu ababuraniwe. 30Ikimero kirashukana n’uburanga bugashonga, ahubwo umugore utinya Uhoraho ni we ukwiye kuratwa. 31Mujye mumwegurira ibyavuye mu kuboko kwe, kandi aratirwe mu ruhame ibyo yakoze.


ZABURI (Zab 128 (127),1-2,3, 4.5ac.6a)


Inyik / Hahirwa umugaragu w’indahemuka:

            Nyagasani Imana amushinga urugo rwe !

 

Hahirwa umuntu wese utinya Uhoraho,

agakurikira inzira ze !

Uzatungwa n’ibivuye mu maboko yawe,

uzahirwe kandi byose bigutunganire.

 

Umugore wawe azamera nk’umuzabibu,

warumbukiye mu nzu yawe;

abana bawe bazamera nk’ingemwe z’imitini,

zikikije ameza yawe.

 

Nguko uko ahabwa umugisha,

umuntu utinya Uhoraho.

Uhoraho araguhe umugisha, iminsi yose y’ubugingo bwawe,

maze uzabone abana b’abana bawe!

 

ISOMO RYA KABIRI


Ibaruwa ya mbere Mutagatifu Pawulo Intumwa yandikiye Abanyatesaloniki (1 Tes 5, 1-6)

Bavandimwe,1kubyerekeye igihe n’amagingo ibyo bizabera, ntimukeneye ko tubibandikira. 2Ubwanyu muzi neza ko Umunsi wa Nyagasani uza nk’umujura wa nijoro. 3Igihe rero bazaba bavuga ngo «Mbega amahoro n’umutekano!» ni bwo icyorezo kizabatungura, nk’uko ibise bitungura umugore utwite kandi nta mahungiro. 4Ariko mwebwe bavandimwe, ntimukiri mu mwijima ku buryo uwo munsi wabatungura nk’ umujura ; 5mwese muri abana b’urumuri n’ab’amanywa; ntituri ab’ijoro n’ab’umwijima. 6None rero ntitugasinzire nk’abandi, ahubwo tube maso kandi twirinde gutwarwa n’irari.


IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI (Hish 22,12)


Alleluya Alleluya.

Nyagasani agiye kuza bidatinze,

kandi aje afite ibihembo yateganyije,

kugira ngo agororere buri muntu akurikije ibikorwa bye.

Alleluya.

 

IVANJILI


+ Matayo (Mt 25,14-30)

Muri icyo gihe, Yezu yabwiraga abigishwa be iby’ihindukira rye, maze abacira umugani agira ati 14«lby’ icyo gihe bizamera nk’umuntu wari ugiye kujya mu rugendo, agahamagara abagaragu be, akababitsa ibintu bye. 15Umwe amuha amatalenta atanu, undi abiri, undi imwe, umuntu wese ku rugero rw’icyo ashoboye, hanyuma aragenda. 16Ako kanya uwari wahawe amatalenta atanu ajya kuyakoresha, maze yunguka andi atanu. 17Uwari wahawe abiri na we yunguka andi abiri. 18Naho uwari wahawe imwe, aragenda acukura umwobo mu gitaka maze ahishamo imari ya shebuja.

19Hashize igihe kirekire shebuja wa ba bagaragu araza, maze abamurikisha ibintu bye. 20Uwahawe amatalenta atanu aregera, maze amuhereza amatalenta atanu yandi agira ati ‘Shobuja, wari wampaye amate lenta atanu, dore andi atanu nungutse.’ 21Shebuja aramubwira ati’Ni uko mugaragu mwiza kandi udahemuka, wabaye inyangamugayo mu bintu bike, nzagushinga ibisumbyeho; ngwino wishimane na Shobuja.’ 22Uwahawe amatalenta abiri na we araza agira ati ‘Shobuja, wari wampaye amatalenta abiri, dore andi abiri nungutse’ 23Shebuja aramubwira ati ‘Ni uko mugaragu mwiza kandi udahemuka, wabaye inyangamugayo mu bintu bike, nzagushinga ibisumbyeho; ngwingo wishimane na Shobuja.’


24Haza uwahawe talenta imwe aravuga ati ‘Shobuja, nzi ko uri umuntu w’umunyabugugu, usarura aho utabibye, ukanura aho utanitse. 25Naratinye ndagenda mpisha talenta yawe mu gitaka: dore ibiri ibyawe.’ 26Naho shebuja aramusubiza ati ‘Mugaragu mubi kandi w’umunebwe, wari uzi ko nsarura aho ntabibye, nkanura aho ntanitse; 27uba rero warabikije imari yanjye abari kunyungukira, nagaruka nkabona ibyanjye n’inyungu. 28Nimumwambure talenta ye maze muyihe ufite amatalenta cumi; 29kuko utunze bazamuha agakungahara, naho udafite na mba bazamwaka n’utwo yaganyiragaho. 3ONaho uwo mugaragu w’imburamumaro nimumujugunye hanze, aho azaririra kandi agahekenya amenyo.’» 


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »