Inyigisho icyumweru cya 32 gisanzwe, A / Diacre Augustin

Amasomo:

Buh 6, 12-16

1 Tes 4, 13-18 (cg 13-14)

Mat 25, 1-13


MUHORE MWITEGUYE KUKO MUTAZI UMUNSI N’ISAHA NYAGASANI AZAGARUKIRA

 

Bavandimwe, icyumweru gishize cyose twashishikarijwe kwisunga abatagatifu baturushije intambwe bakaba bari mu Ijuru mu ikuzo ry’Imana. Twagize kandi n’umwanya wihariye wo gusabira abacu bitabye Imana bategereje kwinjira muri iryo kuzo ry’Imana. Iyi minsi twahimbaje ndetse n’amasengesho twakoze watubereye umwanya  wo kuzirikana ko kuri iyi si turi abagenzi, kandi muri uru rugendo tukaba  tugomba  guhora turangamiye  Imana yonyine kuko turi mu rugendo rugana ikuzo ryayo tuzabamo ubuziraherezo.


Ijambo ry’Imana ryo kuri iki cyumweru cya 32 mu byumweru bisanzwe by’umwaka wa Liturujiya, riratwibutsa ko tugomba guhora twiteguye,  ndetse rikanaduha uburyo twakwifata cyangwa twakwitwara mu gihe dutegreje ko Ikuzo ry’Imana ritwigaragariza. Tugahangayikishwa  no gutura mu Mana nk’uko Mutagatifu Agustini abivuga : «  Umutima wanjye ntuzatuza bibaho utaratura muri wowe.» Amasomo Matagatifu kandi ku buhanga n’ubutungane by’Imana. «  Imana ntabwo ibarirwa mu gihe n’ibyo Ikora ntabwo ibikora mu gihe runaka ; Ivuga rimwe gusa byose bikaba. »


Imana yaremye byose ibigirishije Ubuhanga, Urukundo n’ubutungane  byayo bihoraho iteka. Ibi ikaba yarabyuzurije muri Yezu Kirisitu Umwana wayo kugira ngo atubumbire hamwe twese akatugira umuryango wayo yihitiyemo. Akaba ariyo mpamvu tugomba guhora dufite inyota yo kubana n’Imana tugengwa n’urukundo. Gutura mu rukundo rw’Imana nibwo buhanga nyabwo, kuko bituma tuyimenya, tukayubaha kandi tukayigirira igitinyiro. Ibyo rero bigatuma abatubona bose batubonamo Imana, bagatangarira ubuhanga n’urukundo byayo.


Ubuhanga dukomora ku Mana, ntabwo ari uguhangayikishwa n’ishira ry’isi, tukagira ubwoba bikatuviramo guhora mu mibare no mu buhanuzi bidafite aho bishingiye. Ni koko Nyagasani azaza gutwara abe bamwemeye binjirane mu ikuzo ry’Imana, ariko Imana itwibwirira ko ntawe uzi umunsi n’isaha ; « Nyamara uwo munsi cyangwa iyo saha ntawe ubizi, habe n’abamalayika bo mu ijuru, habe na Mwana ; bizwi n’Imana Data wenyine » (Mk 13,32). Uwo munsi uzaza nk’umujura mu ijoro. (1Tess 5, 1). Abiha rero gutangaza igihe Nyagasani azagarukiraho, ntakuri bafite, abo  baracyari mubujiji.

 

Kujijuka nyako ni ukubaho mu rukundo, ukuzinukwa ibyaha, kandi ubwenge nyabwo ni ukubaha Imana, tuyimenya no kumenya uwo yatumye. Gukora ugushaka kw’Imana rero nta konji igomba nta kurangara bigomba kubamo.

Erega bavandimwe turahirwa : Imana yaradutoye iduha ibidutunga ( Ijambo ryayo, Ukarisitiya n’Amasakaramentu). Iduha ikizamini igahindukira ikaduha n’ibisubizo. Ariko turi banyamwanga iyo byavuye !

 

Imana iradutonesha, tukakayitetereza !  Imana iradutora ikatugabira ntituyiture ! Tukagundira !  Imana iraturagiza izo ituragije tukazirumanza ! Imana iradutuma tukarangara !

 

Dufashe urugero rw’iyi vanjili y’abakobwa icumi, aba bakobwa batanu b’abapfayongo bari bambaye neza, bisize neza, bitwaje n’amatara, mbese bari babukereye ngo bakire umukwe. Byose bari babihawe kandi banategujwe, ariko baza kwibagirwa baranasinzira. Umuntu agendeye ku bitekerezo by’abantu atamurikiwe na Roho Mutagatifu yaburanira bano bakobwa abasabira n’indishyi z’akababaro ko barenganyijwe. Ariko ibyo akabikora yirengagije ko bibagiwe amavuta, hanyuma bakaza no gusinzira !

 

- Ingingo ya mbere  yaheraho ni uko umukwe yaje atinze kandi ubundi umukwe wiyubaha wihesha  agomba kubahiriza igihe. Aha rero akabaza impamvu bazira gukererwa k’umukwe !

- Ingingo ya kabiri, ni uko bariya bakobwa bandi b’abanyamutima nta rukundo n’ubuvandimwe bagaragarije bagenzi babo, aha nabo akaba yabasabira guhanwa.

 

Uyu mugani rero ntabwo ari aha uganisha ; ahubwo utwigisha ko bidahagije gutangira neza tukarangiriza mu gihirahiro no mu kimwaro ! Tugomba buri gihe guhora twiteguye, twambariye urugamba, dukereye  kwishimana n’Umukwe dutegereje, dukunda kandi uzatumara agahinda twatewe n’imiruho twatewe n’iyi si.


Iyo Umuntu ategereje uwo akunda kandi umuri ku mutima aruhuka amubonye, amuhobeye, hanyuma agashimishwa no kumuhanga amaso ( Kumushengerera), akaryoherwa n’ibiganiro bagirana « Nari basinziriye ariko umutima wanjye uri maso…. »  (Indirimbo ihebuje 5,2). 

 

Bavandimwe, turi abageni kandi dutegereje Umukwe, umukwe  dutegereje nta wundi «  Ni Nyagasani Yezu Kirisitu.» Azaza aje kujyana abamwemeye no kuzura abapfuye bamwizera.

Aba bakobwa cumi nitwe barashushanya, umuryango w’abana b’Imana, Umugeni w’Imana,  Kiliziya . «  Muri kiliziya twese turi abageni, dutegereje Umukwe ! »


Amavuta, ashushanya Kirisima twasizwe muri batisimu, tukagirwa abasaserdoti ba cyami !

Ibitotsi, bishushanya, kwibagirwa ko turi abageni kandi ko dutegereje umukwe, bishushanya uburangare no kwitandukanya n’Imana tuyicumuraho. Tuba dusinziriye igihe ubuzima bwacu butari isengesho, igihe urukundo rwatubuzemo, tukemera kugengwa n’iby’iyi si binyaruka bikadutwara roho.

Abacuruzi bakoraga igicuku bakiriye bariya bakobwa b’abapfayongo, iyo dushishoje neza dusanga bashushanya abantu benshi b’iki gihe bari kwiruka ku mafaranga, ku by’isi bakabishaka igihe n’imburagihe, bakibagirwa Imana. Nyamara ibyobakora ntarumuri rubirangwamo, Iby’Imana iwabo ni mugicuku,  «  bahunga urumuri umwijima wo bakawusanga.»


Bavandimwe, ubuzima buhoraho butangira none, tugomba kwitoza kububamo umunsi ku wundi. « Ahari urukundo n’umubano Imana iba ihari ». Uko tubayeho bigomba kutubera umwanya wo gutegura  uko tuzaba tumeze mu ngoma y’Ijuru. Niba urumuri rw’ibikorwa byacu byiza rumurika muri iyi si y’umwijima ni icyizere cy’uko tuzabona Ububengerane bw’ ikuzo ry’Imana yacu. « … igihe Kirisitu azigargariza tuzaba dusa na W, kuko tuzamureba uko ari mu by’ukuri. » 1Yoh3,2


Abakobwa cumi b’abapfayongo, batangiye neza ariko ntibarangiza neza kuko batari biteguye neza, ikibatsi cy’urukundo rw’Imana cyarazimye muri bo. Amtara yabo yari asigaye acucumuka  umwotsi gusa, urumuri rwa Kirisitu rwarazimase muri bo, ubupfayongo bwari bwarimonogoje. Uko ni ko Umukwe yabasanze !

 

Bo ubwabo biyimishije ijuru, kuko nta muntu n’umwe wahihibikanira Imana mu mwanya wa mugenzi we.

 

Bavandimwe, igihe ni iki kandi ni  none, Imana iradutumira mu bukwe, ntitwibagirwe rero ko izaza idutunguye ngo itwakire aho yaduteganyirije. Niduhore rero twiteguye dusenge kandi dufite ibyiringiro. Utweso twacu niduhore dusendereye  Amavuta, Amatara yacu ntakazime. Izina rya Yezu Kirisitu, ntirikatuve mu kanwa.Dukomeze twisunge Umubyeyi Bikiramariya  niwe rembo rizatugeza kwa Jambo.


Nguyu Umukiza , ari rwagati muri twe, aratwiha mu Ijambo rye tuzirikana, aratwiha buri munsi ku Meza ye Matagatifu, ( Ukarisitiya).


Mucyo rero duhore dukereye kumwakira,  ature mu mitima yacu, aturinde guhangayika, ahubwo adutere ibyishimo, We ubaho agategeka iteka rose


Diacre Augustin NZABONIMANA


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »