Amasomo ku wa Kabiri XXXII, A

ISOMO RYA MBERE


Igitabo cy’Ubuhanga   (Buh 2, 23-24 ; 3, 1-9)

2,23Koko rero, Imana yaremeye muntu kudashanguka, imurema ari ishusho ryayo bwite ; 24nyamara kubera ishyari rya Sekibi, urupfu rwinjiye mu isi, bityo rwigarurira abamuyoboka ! 3,1Roho z’intungane ziri mu biganza by’Imana, kandi nta n’igitotezo kizongera kubageraho. 2Mu maso y’ibipfamutima bameze nk’abapfuye burundu, barigendeye basa nk’aho bagushije ishyano, 3bagiye kure byitwa ko barimbutse, nyamara bo bibereye mu mahoro. 4Ndetse n’ubwo mu maso y’abantu basa n’abahanwe, bahorana amizero yo kutazapfa. 5Nibamara guhanishwa ibihano byoroheje, bazahabwa ingororano zitagereranywa. Imana yarabagerageje isanga bakwiye kuba abayo ; 6yarabasukuye nka zahabu mu ruganda, ibakira nk’igitambo kitagira inenge. 7Igihe Imana izabagenderera ni bwo bazabengerana, barabagirane nk’ibishashi by’umuriro mu bikenyeri byumye. 8Bazacira amahanga imanza kandi bategeke ibihugu, maze Nyagasani ababere umwami iteka ryose. 9Abamwiringiye bazamenya ukuri icyo ari cyo, abamuyobotse bazibanire na we mu rukundo, kuko asesekaza ubuntu n’imbabazi ku ntungane ze, ntanareke gusura abo yitoreye. 

 

ZABURI     (Zab 34 (33), 2-3, 16-17, 18-19)

 

Inyik/ Nzashimira Uhoraho igihe cyose n’aho ndi hose.

 

Nzashimira Uhoraho igihe cyose,

ibisingizo bye bizahora ubudahwema mu munwa wanjye.

Ishema mfite ryose ndikesha Uhoraho,

ab’intamenyekana nibabyumve maze bishime! 

 

Amaso y’Uhoraho ayahoza ku bantu b’intungane, 

amatwi ye agahora yitaye ku maganya yabo.

Uhoraho ashyamirana n’abagiranabi,

kugira ngo azimanganye ku isi icyatuma babibuka.

 

lntungane ziratabaza, Uhoraho akazumva,

maze akazikiza amagorwa yazo yose.

Uhoraho aba hafi y’abafite umutima washengutse,

akaramira abafite umutima wihebye.

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI     (Zab 128 (127), 1)

 

Alleluya Alleluya.

Hahirwa umuntu wese utinya Uhoraho, agakurikira inzira ze !

Alleluya.

 

IVANJILI


+ Luka   (Lk 17, 7-10)

Muri icyo gihe, Yezu abwira abigishwa be ati 7« Ni ko se, ni nde muri mwe wagira umugaragu umuhingira cyangwa akamuragirira amatungo, yataha akamubwira ati “Banguka uze ufungure” ? 8Ahubwo ntazamubwira ati “Banza ujye kuntekera, ukenyere umpereze kugeza ndangije kurya no kunywa ; hanyuma nawe ubone kurya no kunywa” ? 9Mbese shebuja yashimira uwo mugaragu we ko yarangije ibyo yari yategetswe ? 10Namwe ni uko, nimurangiza gukora icyo mwategetswe cyose, mujye muvuga muti “Turi abagaragu nk’abandi : twakoze ibyo twari dushinzwe.”»  


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »