Amasomo ku wa Gatandatu, XXXII, A

ISOMO RYA MBERE


Igitabo cy’Ubuhanga    (Buh 18, 14-16 ; 19, 6-9)

18,14Igihe ituze ryari ritwikiriye ibintu byose, n’ijoro ririmbanyije, 15ijambo ryawe ry’irinyabubasha nk’umurwanyi w’indatsimburwa, riva mu ijuru ku ntebe ya cyami risimbukira mu gihugu cyavumwe, 16ryitwaje inkota ityaye, ari rya teka ryawe ridasubirwaho. Rihageze rirahagarara maze isi yose riyuzuza imirambo : ryakoraga ku ijuru, rigakandagira ku isi.


19,6Koko rero, ibiremwa byose uko bingana muri kamere yabyo, byongeye kuremwa bundi bushya bikurikije amategeko yawe, kugira ngo abana bawe bakomeze kubaho. 7Nuko babona igihu gitwikiriye ingando, ubutaka bwumutse butumburuka ahahoze amazi, Inyanja y’umutuku ihinduka inzira nyabagendwa, imivumba yibirinduraga ihinduka ikibaya cy’ibyatsi bitoshye, 8ari na ho umuryango wawe wose wanyuze, urinzwe n’ikiganza cyawe, maze bibonera n’amaso yabo ibikorwa byawe by’agatangaza. 9Nuko bakwirwa urwuri nk’amafarasi, basimbuka nk’utwana tw’intama bagusingiza wowe Nyagasani, Umukiza wabo.

 

ZABURI    (Zab 105 (104), 2-3, 36-37, 42-43)

 

Inyik/ Nimwiyibutse ibikorwa bihebuje by’Uhoraho. 

 

Nimumuririmbire, mumucurangire,

Nimuzirikane ibitangaza yakoze ;

nimwishimire izina rye ritagatifu,

muhimbarwe, mwebwe abashakashaka Uhoraho !

 

Nyuma anangura icyitwa uburiza cyose mu gihugu,

n’abana b’imfura bibarutse bakiri abasore.

Nuko ahakura abe bitwaje feza na zahabu,

nta n’umwe uhutaye mu miryango yabo.

 

Koko yibutse isezerano rye ritagalifu,

yagiriye Abrahamu umugaragu we !

Nuko yimura umuryango wishimye,

intore se zisohokana urwamo rw’impundu.

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI    (2 Tes 2, 14)

 

Alleluya Alleluya.

Imana ibigirishije Inkuru Nziza twamamaza,

iduhamagarira gusangira ikuzo ry’Umwami wacu Yezu Kristu.

Alleluya.

 

IVANJILI 


+ Luka    (Lk 18, 1-8)

Muri icyo gihe, 1Yezu acira abigishwa be umugani, abumvisha ko ari ngombwa gusenga iteka batarambirwa. 2Nuko aravuga ati « Mu mugi umwe hari umucamanza utatinyaga Imana, ntiyubahe n’abantu. 3Muri uwo mugi hari n’umupfakazi wazaga kumubwira ati “Nkiranura n’uwo duhora tuburana ! 4Amwirengagiza igihe kirekire. Ageze aho aribwira ati “N’ubwo ndatinya Imana bwose kandi singire uwo nubaha, 5uriya mupfakazi wandembeje ngiye kumucira urubanza rwe rurangire, areke guhora aza kumena umutwe.” » 6Nyagasani arongera ati «Nimwumve ibyo uwo mucamanza mubi avuga. 7Imana se ni Yo yarangarana intore zayo, ntizirengere kandi ziyitakambira amanywa n’ijoro ? 8Ndabibabwiye : izabarenganura vuba. Ariko se, igihe Umwana w’umuntu azazira, azasanga hakiri ukwemera ku isi ? » 


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »