Inyigisho ku Cyumweru cya XXXI, A

1. Kuri iki Cyumweru, Yezu arakomeza abwira abigishwa be abahanura, ababwira uburyo abona abayobozi b’idini ry’Abayahudi n’ibikomerezwa byariho icyo gihe Abigishamategeko n’Abafarizayi bicaye ku ntebe ya Musa: nuko rero nimukore kandi mukurikize icyo bababwira cyose, ariko ntimukigane imigenzereze yabo kuko bavuga kandi ntibakore”. Nibyo koko aba bakomeye mu muryango w’abayahudi bavuga neza, babwira rubanda icyabafasha mu kwemera kwabo no mukuyoboka Imana, ariko bo ntibigire iyo nama. Ni ikimenyetso cy’uko Yezu atifuza ko abantu baheranwa gusa no kuvuga ngo ndemera ndemera nyamara nta gushyira mu bikorwa ibyo Nyagasani adusaba kandi adushakaho.


2. Kuyoboka Imana Yezu ashaka, ntabwo ari ukwiyumvamo igihangange, ngo bose bagupfukamire, ngo ijambo ryawe abe ariryo wifuza ko ryumvwa gusa. Ahubwo kuyoboka Imana ni ukugenza nk’uko abari kumwe na Pawulo bagenje igihe bari i Tesaloniki. Pawulo aragira ati: twicishije bugufi cyane hagati yanyu, mbese nk’uko umubyeyi ashyashyanira abana be. Bityo kubera ubwuzu twari tubafitiye, uretse kubagezaho Inkuru Nziza y’Imana, twari twiteguye no guhara amagara yacu bitewe n’urukundo twabakundaga”. Nguko kumenya Imana no kuyibwira abandi by’ukuri. Si ukuvuga ngo mukore ibi, mugenze mutya, ahubwo ni ukubaho abandi bakabona uko ubaho maze bakagukurikiza. Nicyo cyatumye Yezu yigarurira imitima ya benshi, kuko atubwira ibyo abamo, akatwereka ko kubaho uhuza imvugo n’ingiro aribyo buri muntu wese akwiye gushyira imbere. Kuvuga nyamara mu bikorwa bikagaragara ko utandukanye n’amagambo yawe, ni ukwigabanyamo kabiri kandi ni uguhemuka no kuyobya abantu ndetse no guteshuka ku itegeko Imana yahanganye umutimanama wacu. Nibyo isomo rya mbere ry’iki cyumweru cya XXXI gisanzwe rigarukaho rigira riti: “mwateshutse inzira maze muyobya benshi n’inyigisho zanyu,(...) Nanjye ni cyo gitumye mbagira insuzugurwa n’ibigoryi muri rubanda rwose, kuko mutakurikije inzira zanjye kandi mukabera mu gukemura imanza”.


3. Yezu arifuza ko twarangwa no gucisha make, tukamenya igikwiye n’icyo tugomba kwizirikaho. Arifuza ko tutaba aba mbere, nk’abamumenye, mu “guhambira imitwaro iremereye maze tukaba twayikorera abavandimwe bacu, nyamara twebwe nta no kuyikozaho n’urutoki !” Yezu ntiyifuza ko twakorera ibyubahiro no kumva ko ari twe bihangange tugaragaza ko abandi nta cyo bavuze. Yezu ati: “muri byose bakorera kugira ngo abantu bababone. Ni cyo gituma barushanwa gutwara ku kuboko no ku gahanga udupapuro twanditseho Amategeko, n’incunda z’imyambaro yabo bakazigira ndende”. Twitwaye dutyo, ntaho twaba dutandukaniye n’abataramenye ukuri kw’Imana. Nitubeho twubaha kandi tugaragaza ko gukunda Yezu atari ibitsindirano, ko ahubwo ari ibintu bituvamo. Yezu aradukangurira guca bugufi no kumenya ko uko isi uyiyeretse ariko igufata kandi ikaba itagira impuhwe. Yezu ati mu buzima muritonde: ntimukigire ibihangange, mujye mureka abandi abe aribo babona niba koko mubikwiye, “ntimugatume babita ‘Mwigisha’, kuko Umwigisha wanyu ari umwe gusa, mwese mukaba abavandimwe (…) Umukuru muri mwe azabe umugaragu wanyu. Uzikuza wese azacishwa bugufi, naho uzicisha bugufi azakuzwa”.  


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »