Amasomo ku wa Kabiri XXXI, A

ISOMO RYA MBERE


Ibaruwa Mutagatifu Pawulo Intumwa yandikiye Abanyaroma    (Rom 12, 5-16)

Bavandimwe, 5turi benshi ariko tugize umubiri umwe muri Kristu, buri wese ku buryo bwe akabera abandi urugingo. 6Dufite ingabire zinyuranye bikurikije ineza twagiriwe. Uwahawe ingabire y’ubuhanuzi, ajye ahanura akurikije ukwemera ; 7uwahawe ingabire yo kwita ku bandi, abiteho ; uwahawe kwigisha, niyigishe; 8uwahawe gutera abandi inkunga, nayibatere. Utanga, atange nta kindi akurikiranye; uyobora, ayoborane umwete; utabara abatishoboye, nabafashe anezerwe.


9Urukundo rwanyu ruzire uburyarya. Ikibi kibashishe mugihunge, naho icyiza mukihambireho. 10Mukundane urukundo rwa kivandimwe, mushyire imbere icyahesha buri wese icyubahiro. 11Muragire umwete ntimukabe abanebwe, nimushishikare mube abagaragu ba Nyagasani. 12Mwishimire amizero mufite, mwiyumanganye mu magorwa, ntimugahweme gusenga. 13Musangire n’abatagatifujwe bakennye, muharanire gufata neza abashyitsi. 14Musabire umugisha ababatoteza, mubasabire umugisha aho kubavuma. 15Mwishimane n’abishimye, murirane n’abarira. 16aMuhuze imitima ; ntimukararikire ibibasumbye, ahubwo mwimenyereze ibiciye bugufi.

 

ZABURI   (Zab 131 (130), 1, 2, 3)

 

Inyik/ Mana yanjye, tuza roho yanjye iruhande rwawe mu mahoro.

 

Uhoraho, umutima wanjye nta cyo wakwiratana,

n’amaso yanjye nta cyo arangamiye ;

nta bwo ndarikiye ubukuru,

cyangwa ibintu by’agatangaza bindenze. 

 

Ahubwo umutima wanjye uratuje kandi uriyoroheje,

nk’umwana w’igitambambuga mu gituza cya nyina !

 

Israheli, wiringire Uhoraho,

kuva ubu n’iteka ryose !

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI (Lk 13, 29)

 

Alleluya Alleluya.

Guhera iburasirazuba kugeza iburengerazuba,

Imana iduhamagarira gukikiza ameza mu isangira ry’Ingoma yayo.

Alleluya.

 

IVANJILI

+ Luka   (Lk 14, 15-24)

Muri icyo gihe, Yezu yari ku meza mu nzu y’umwe mu  batware b’Abafarizayi. 15Umwe mu bo basangiraga ngo yumve amagambo ya Yezu, aramubwira ati « Hahirwa uzemererwa gufungirira mu Ngoma y’Imana ! » 16Nuko aramusubiza ati « Umuntu yateguye ibirori bikomeye, maze atumira abantu benshi ngo basangire. 17Igihe cyo gufungura kigeze, yohereza umugaragu we kubwira abatumiwe ngo “Nimuze, byose byatunganye.”


18Nuko bose batangira gushaka impamvu zo kubyangira. Uwa mbere aramubwira ati “Naguze umurima ngomba kujya kuwureba; umbabarire ntundenganye.” 19Undi na we ati “Naguze ibimasa cumi byo guhingisha, ubu ngiye kubigerageza ; umbabarire ntundenganye.” 20Naho undi ati “Narongoye, none simbonye uko nza.” 21Umugaragu agarutse abitekerereza shebuja. Nyir’urugo arabisha, abwira umugaragu we ati “Ihute, ujye mu materaniro no mu mayira y’umugi maze uzane abakene, ibirema, impumyi n’abacumbagira.” 22Umugaragu agaruka avuga ati “Shobuja, ibyo wategetse nabirangije, ariko haracyari umwanya.” 23Nyir’urugo abwira umugaragu we ati “Ongera ujye mu mayira yo mu cyaro no mu mihora, maze uhate abantu baze mu nzu yanjye bayuzure. 24Koko mbibabwire : nta n’umwe mu bari batumiwe uzakora ku biryo byanjye.”» 


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »