Amasomo ku wa Gatandatu XXXI, A

ISOMO RYA MBERE


Ibaruwa Mutagatifu Pawulo Intumwa yandikiye Abanyaroma  (Rom 16, 3-9.16.22-27)

Bavandimwe, 3mutashye Purisika na Akwila, abafasha banjye muri Kristu Yezu ; 4abo ni bo bishyize mu kaga kugira ngo barwane ku buzima bwanjye. Si jye jyenyine ubashimira, ahubwo na Kiliziya zose z’abanyamahanga. 5Mutashye na Kiliziya ijya iteranira mu rugo rwabo. Mutashye incuti yanjye Epayineto, we muganura Aziya yahaye Kristu. 6Mutashye Mariya wabavunikiye. 7Mutashye bene wacu Andironiki na Yuniya twasangiye umunyururu ; ni intumwa z’ibirangirire kandi babaye aba Kristu mbere yanjye. 8Mutashye Ampiliyato, incuti yanjye muri Nyagasani. 9Muntahirize Urubano umufasha wanjye muri Kristu, ndetse na Sitaki incuti yanjye. 16Nimuramukanye mu muhoberano mutagatifu. Kiliziya zose za Kristu zirabatashya. 22Nanjye ndabatashya muri Nyagasani, jyewe Teritiyo wanditse uru rwandiko. 23Arabatashya Gayusi uncumbikiye jye na Kiliziya yose. 24Arabaramutsa Erasito umubikamari w’umugi, n’umuvandimwe Kuwariti.

25Nihasingizwe Imana, Yo ifite ububasha bwo kubakomeza bihuje n’Inkuru Nziza nabashyikirije namamaza Yezu Kristu, nkurikije iyobera ryari ryaracecetswe kuva kera kose, 26ubu rikaba ryahishuriwe abanyamahanga bose, rikagaragarira mu byanditswe by’abahanuzi. Nguko uko Imana Ihoraho yabigennye, kugira ngo na bo ibageze ku kwemera bayumvire. 27Imana Nyir’ubuhanga nihabwe ikuzo muri Yezu Kristu, uko ibihe bihora bisimburana iteka. Amen.

 

ZABURI    (Zab 145 (144), 2-3, 4-5, 10-11)

 

Inyik/ Nyagasani Mana yanjye, nzasingiza izina ryawe iteka ryose.

 

Buri munsi nzagusingiza, 

Nogeze izina ryawe iteka ryose.

Uhoraho ni igihangange,

akaba rwose akwiriye gusingizwa;

ubwamamare bwe ntibugereranywa.

 

Kuva mu gisekuru kugera mu kindi bazibukiranye ibyo wakoze,

bamamaze ibigwi byawe.

Nzajya ndondorera abandi ibitangaza byawe, 

mvuge ikuzo ryawe ry’urukerereza,

rijyana n’ubwiza bwawe.

 

Uhoraho, ibiremwa byawe byose nibijye bigushima,

abayoboke bawe bagusingize !

Bazarate ikuzo ry’Ingoma yawe,

batangaze ubushobozi bwawe.

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI    (2 Kor 8, 9)

 

Alleluya Alleluya.

Yezu Kristu ni We mukire wemeye kwigira umukene,

kugira ngo adukunguharishe ubukene bwe.

Alleluya.

 

IVANJILI


+ Luka    (Lk 16, 9-15)

Muri icyo gihe, Yezu abwira abigishwa be ati 9« Reka rero mbabwire: ayo matindi y’amafaranga nimuyashakishe incuti, kugira ngo umunsi mwayabuze, izo ncuti zizabakire aho muzibera iteka. 10Udahemuka mu bintu byoroheje, ntahemuka no mu bikomeye; naho uhemuka mu bintu byoroheje, ahemuka no mu bikomeye. 11None se nimuterekana ko muri indahemuka mu matindi y’amafaranga, ni nde uzabashinga ibifite agaciro k’ukuri ? 12Niba kandi muterekanye ko muri indahemuka mu bintu bitari ibyanyu, ibibagenewe muzabihabwa na nde ? 13Nta mugaragu ushobora gukorera ba shebuja babiri : azanga umwe akunde undi, cyangwa azibanda kuri umwe asuzugure undi. Ntimushobora gukorera Imana na Bintu. »


14Abafarizayi bikundiraga amafaranga, bumvise ibyo byose baramukwena. 15Yezu arababwira ati «Mukunda kwigira intungane mu maso y’abantu, ariko Imana izi imitima yanyu. Koko icyo abantu baha agaciro, ni cyo kiba kigayitse mu maso y’Imana.» 


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »