Amasomo ku Cyumweru XXXI, A

ISOMO RYA MBERE


Igitabo cy’Umuhanuzi Malakiya (Mal 1,14b; 2,1-2a.8-10)

1,14bNdi Umwami w’igihangange, uwo ni Uhoraho Umugaba w’ingabo ubivuga, n’izina ryanjye rikaba rikwiye gutinywa mu mahanga. 2,1Nuko rero ibi ni mwe bibwirwa, mwebwe baherezabitambo ! 2aNimwanga kunyumva ntimugerageze no guha izina ryanjye icyubahiro, uwo ni Uhoraho Umugaba w’ingabo ubivuga, nzabavuma maze umugisha wanyu nywuhinduremo umuvumo. 8Nyamara kuri mwe si ko bimeze : mwateshutse inzira maze muyobya benshi n’inyigisho zanyu, mwishe isezerano rya Levi ; uwo ni Uhoraho Umugaba w’ingabo ubivuga. 9Nanjye ni cyo gitumye mbagira insuzugurwa n’ibigoryi muri rubanda rwose, kuko mutakurikije inzira zanjye kandi mukabera mu gukemura imanza. 10Twese se Data si umwe ? Ntitwaremwe se n’Imana imwe ? None se kuki tugambanirana, tukica isezerano Imana yagiranye n’abasekuruza bacu ?

 

ZABURI   (Zab 131(130), 1, 2, 3)

 

Inyik/ Nyagasani, tuza roho yanjye iruhande rwawe mu mahoro.

 

Uhoraho, umutima wanjye nta cyo wakwiratana,

n’amaso yanjye nta cyo arangamiye ;

nta bwo ndarikiye ubukuru,

cyangwa ibintu by’agatangaza bindenze.

 

Ahubwo umutima wanjye uratuje kandi uriyoroheje,

nk’umwana w’igitambambuga mu gituza cya nyina !

 

Israheli, wiringire Uhoraho,

kuva ubu n’iteka ryose !

 

ISOMO RYA KABIRI


Ibaruwa ya mbere Mutagatifu Pawulo Intumwa yandikiye Abanyatesaloniki  (1 Tes 2, 7b-9.13)

Bavandimwe, 7btwicishije bugufi cyane hagati yanyu, mbese nk’uko umubyeyi ashyashyanira abana be. 8Bityo kubera ubwuzu twari tubafitiye, uretse kubagezaho Inkuru Nziza y’Imana, twari twiteguye no guhara amagara yacu bitewe n’urukundo twabakundaga. 9Muribuka bavandimwe, imvune n’imiruho yacu igihe twabamenyeshaga Inkuru Nziza y’Imana : ntitwaburaga gukora ijoro n’amanywa kugira ngo hatagira n’umwe muri mwe tugora. 13Ngicyo igituma tudahwema gushimira Imana, kuko mwakiriye ijambo ryayo twabigishije nk’uko riri by’ukuri. Koko ntimwaryakiriye nk’ijambo ry’abantu, ahubwo nk’ijambo ry’Imana rigaragariza akamaro karyo muri mwebwe abemera.

 

IVANJILI


+ Matayo   (Mt 23, 1-12)

Muri icyo gihe, 1Yezu abwira rubanda n’abigishwa be ati 2«Abigishamategeko n’Abafarizayi bicaye ku ntebe ya Musa : 3nuko rero nimukore kandi mukurikize icyo bababwira cyose, ariko ntimukigane imigenzereze yabo kuko bavuga kandi ntibakore. 4Bahambira imitwaro iremereye bakayikorera abantu, ariko bo bakanga kuyikozaho n’urutoki ! 5Muri byose bakorera kugira ngo abantu bababone. Ni cyo gituma barushanwa gutwara ku kuboko no ku gahanga udupapuro twanditseho Amategeko, n’incunda z’imyambaro yabo bakazigira ndende. 6Bakunda ibyicaro bya mbere aho batumiwe, n’intebe za mbere mu masengero, 7bagakunda kuramukirizwa ku karubanda no kumva abantu babita ‘Mwigisha’.

8Mwebweho ntimugatume babita ‘Mwigisha’, kuko Umwigisha wanyu ari umwe gusa, mwese mukaba abavandimwe. 9Ku isi ntimukagire uwo mwita Umubyeyi wanyu, kuko mufite Umwe gusa, Imana Data uri mu ijuru. 10Ntimukemere ko babita ‘Abayobozi’, kuko mufite Umuyobozi umwe gusa ari we Kristu. 11Umukuru muri mwe azabe umugaragu wanyu. 12Uzikuza wese azacishwa bugufi, naho uzicisha bugufi azakuzwa. »  


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »