Amasomo ku wa Kane XXX, A

ISOMO RYA MBERE


Ibaruwa Mutagatifu Pawulo Intumwa yandikiye Abanyaroma   (Rom 8, 31b-39)

Bavandimwe, 31bNiba Imana turi kumwe, ni nde waduhangara ? 32yo itimanye ndetse n’Umwana wayo, ahubwo ikamudutangira twese, yabura ite kandi kutugabira byose kumwe na We ? 33Ni nde wagira icyo ashinja intore z’Imana ? Ko Imana iziha kuba intungane. 34Ni nde uzazicira urubanza ? Ko Kristu Yezu yapfuye ndetse ko yazutse, We uri iburyo bw’Imana akaba anadutakambira. 35Ni iki cyadutandukanya n’urukundo rwa Kristu? Ibyago se, agahinda se, ibitotezo se, inzara se, ubukene se, imitego se, cyangwa inkota ? 36Nk’uko byanditswe ngo « Ku mpamvu yawe baratwica umusubizo ; batugize intama z’imbagwa.» 37Nyamara muri ibyo byose tugatsinda kakahava tubikesha Uwadukunze. 38Koko rero simbishidikanya : ari urupfu, ari ubugingo, ari abamalayika, ari ibinyabubasha, ari iby’ubu, ari ibizaza, ari ibinyamaboko, 39ari iby’ejuru, ari iby’ikuzimu, ari n’ikindi kiremwa cyose, nta na kimwe kizashobora kudutandukanya n’urukundo Imana idukunda muri Kristu Yezu Umwami wacu. 

 

ZABURI    (Zab 109 (108), 21-22, 26-27, 30-31)

 

Inyik/ Mana idukunda, udutabare !

 

Nyagasani, Mana yanjye,

ndengera ugiriye izina ryawe ;

ubudahemuka bwawe burangwa no kugira neza, 

none nyirokorera. 

Ndi umukene n’umutindahare,

n’umutima wanjye wankomerekeye mu nda.

 

Ntabara Uhoraho, Mana yanjye, 

nkiza ukurikije impuhwe zawe ;

maze bamenye ko ari wowe wakinze ukuboko,

bamenye ko ari wowe,Uhoraho, ukora byose. 

 

Nzamamaza Uhoraho ndanguruye ijwi,

nzamusingirize hagati y’imbaga y’abantu;

kuko ahagarara iburyo bw’umutindahare,

kugira ngo amukize abamucira urubanza. 

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI     (Lk 19, 38)

 

Alleluya Alleluya.

Nahabwe impundu uje mu izina rya Nyagasani.

Amahoro mu ijuru, n’ikuzo mu bushorishori bwaryo !

Alleluya.

 

IVANJILI 


+ Luka    (Lk 13, 31-35)

31Icyo gihe, bamwe mu Bafarizayi begera Yezu baramubwira bati «Haguruka uve hano, kuko Herodi ashaka kukwicisha.» 32Arabasubiza ati « Nimujye kubwira uwo muhari muti “Uyu munsi n’ejo ndirukana roho mbi nkize n’abarwayi, maze ku munsi wa gatatu nzabe ndangije.” 33Ariko uyu munsi, ejo n’ejobundi ngomba gukomeza urugendo rwanjye, kuko bidakwiye ko umuhanuzi apfira ahandi hatari i Yeruzalemu.


34Yeruzalemu, Yeruzalemu, wowe wica abahanuzi ugatera amabuye abagutumweho, ni kangahe nashatse kwegeranya abana bawe nk’uko inkoko ibundikira abana bayo mu mababa, ariko wowe ukanga ! 35Dore inzu mutuyemo izabasenyukiraho. Koko rero ndabibabwiye : ntimuzongera kumbona ukundi kugeza igihe muzavugira muti “Nihasingizwe uje mu izina rya Nyagasani !” » 


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »