Papa Benedigito wa XVI yatangaje umwaka w’Ukwemera

Mu ibaruwa ye yise (Porta Fidei) “Urugi rw’Ukwemera”(Int 14, 27) itangaza umwaka w’Ukwemera ikaba yarashyizwe ahagaragara ku wa 17 Ukwakira 2011, Papa Benedigito wa XVI aragira ati “urugi rutwinjiza mu buzima bwo kunga ubumwe n’Imana kandi rukadufasha kwinjira muri Kiliziya ye, ruhora rukinguye ku buryo buri wese ashobora kwinjira”. Papa akomeza avuga ko “kwinjira muri urwo rugi bisaba kunyura mu nzira imara ubuzima bwa muntu bwose”.

 

Papa aributsa ko guhera mu ntangiriro z’ubutumwa bwe nk’Umushumba wa Kiliziya Gatolika atahwemye kwibutsa ko abantu bagomba kumenya agaciro ko kunyura mu nzira y’ukwemera kugira ngo barusheho kugaragaza koko ibyishimo n’ubwuzu biterwa no guhura na Yezu.

 

Mu Ibaruwa ye, Papa aributsa ko abantu bagomba kongera kuryoherwa n’Ijambo ry’Imana, agakomeza agira ati “Umwaka w’Ukwemera” nahisemo gutangaza uzatangira ku wa 11 Ukwakira 2012 igihe bazaba bahimbaza Yubile y’imyaka 50 Inama Nkuru ya Vatikani ya II ikinguwe n’imyaka 20 Gatigisimu ya Kiliziya Gatolika imaze itangajwe, ukazarangira ku wa 24 Ugushyingo 2013 k’umunsi mukuru wa Kristu Umwami.

 

Papa aributsa ko atari ubwa mbere habaho umwaka wahariwe kuzirikana k’ukwemera kuko no mu mwaka w’1967 Papa Paulo VI yawushyizeho hibukwa uguhorwa Imana kw’Intumwa Petero na Paulo. Papa Benedigito ati “Numvise ko ari ngombwa gutangiza umwaka w’ukwemera mu gihe hazaba hatangira Yubile y’imyaka 50 Inama Nkuru ya Vatikani ya II ikinguwe kuko nabonaga ari uburyo bwiza bwo kugira ngo inyandiko twasigiwe n’abari muri iyo Nama Nkuru “zitazata agaciro n’icyanga cyazo” nk’uko uwo nasimbuye Papa Yohani Paulo II abivuga.”

 

Papa Benedigito wa XVI akomeza avuga muri iyo baruwa ko “Ukwemera gukura igihe ugufite akubayemo nk’ikimenyetso cy’urukundo yahawe kandi kukamamazwa nk’ikimenyetso cy’impano n’ibyishimo”. Papa ati “Ukwemera gukura kandi gushinga imizi igihe umuntu yemera”. Nta kindi rero cyatuma umuntu amenya icyerekezo cy’ubuzima bwe atiroshye mu biganza by’urukundo rugenda rugira icyanga uko iminsi igenda isimburana kuko ruturuka ku Mana. Papa ati Mutagatifu Luka yigisha ko kumenya ibyo tugomba kwemera bidahagije igihe umutima wo gicumbi cy’ukuri cya muntu, udakinguwe n’ingabire ituma ugira amaso yo kureba kure no kumva ko icyatangajwe ari Ijambo ry’Imana. Papa ati “Ukwemera ni uguhitamo kuba hamwe na Nyagasani no kubana na We”.

 

Nyuma Papa agaragaza ko Gatigisimu ya Kiliziya Gatolika idufasha kumenya ibikubiye mu kwemera kandi ko izaba muri uyu mwaka “Igikoresho gikomeye kizashyigikira ukwemera” cyane cyane ku bashinzwe guhugura abakristu.

Papa arangiza avuga ko uyu mwaka ugomba kuzaba uwo kurushaho kwitabira ibikorwa by’urukundo, ati “Ukwemera kudaherekejwe n’urukundo ntikwera imbuto”.

Papa ati “Ukwemera ni mugenzi w’ubuzima bwacu udufasha guhora tubona ibishya biri mu byiza Imana idahwema kudukorera”

P. Jean Damascène MUGIRANEZA

 


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »