Amasomo ku wa Mbere XXIX, A

ISOMO RYA MBERE


Ibaruwa  Mutagatifu Pawulo Intumwa yandikiye Abanyaroma    (Rom 4, 20-25)

Bavandimwe, 20Abrahamu ntiyabuze ubwizere ngo ashidikanye isezerano ry’Imana, ahubwo akomezwa n’ukwemera maze yiragiza ikuzo ry’Imana. 21Yiyemeza rwose ko ishobora kuzuza icyo yasezeranye. 22Ni yo mpamvu ibyo byatumye agirwa intungane. 23Nyamara si we wenyine byandikiwe ko ukwemera kugeza ku butungane ; 24natwe ni uko bizamera, twe twemera Uwazutse mu bapfuye, Yezu Umwami wacu, 25watangiwe ibyaha byacu akazukira kutugira intungane.

 

INDIRIMBO    (Luka 1, 69-70, 71-72, 73-75)

 

Inyik/  Nihasingizwe Nyagasani, Imana ya Israheli,

kuko yasuye umuryango we.

 

Yatugoboreye ububasha budukiza,

mu ya Dawudi umugaragu we,

nk’uko abahanuzi be batagatifu,

bari barabitumenyesheje kuva kera :

 

Ko azadukiza abanzi bacu,

akatugobotora mu nzara z’abatwanga bose.

Yagiriye impuhwe ababyeyi bacu,

maze yibuka isezerano rye ritagatifu :

 

Ya ndahiro yarahiriye Abrahamu umubyeyi wacu,

avuga ko namara kutugobotora mu maboko y’abanzi bacu,

azaduha kumukorera nta cyo twikanga,

turangwa n’ubuyoboke hamwe n’ubutungane,

iminsi yose y’ukubaho kwacu.

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI     (Mt 5, 3)

 

Alleluya Alleluya.

Hahirwa abakene ku mutima, kuko Ingoma y’ijuru ari iyabo !

Alleluya.

 

IVANJILI 


+  Luka   (Lk 12, 13-21)

Muri icyo gihe, 13umwe muri rubanda abwira Yezu ati «Mwigisha, mbwirira umuvandimwe wanjye tugabane umurage wacu.» 14Ariko we aramusubiza ati « Wa muntu we, ni nde wangize umucamanza wanyu cyangwa ngo mbagabanye ibyanyu?» 15Yungamo ati « Muramenye, mwirinde kugira irari ry’ibintu kuko  n’aho umuntu yatunga ibintu byinshi bite, nta bwo ari byo byamubeshaho. »

16Nuko abacira uyu mugani ati « Habayeho umuntu w’umukungu wari wejeje imyaka myinshi. 17Aribaza ati “Ndagira nte, ko ari nta ho mfite mpunika imyaka yanjye ?” 18Nuko aribwira ati “Dore uko ngiye kubigenza : ndasenya ibigega mfite nubake ibindi bibiruta ; mpunikemo ingano zanjye n’ibindi bintu byanjye byose, 19maze nzibwire nti : dore mfite ibintu byinshi mpunitse bizamaza igihe kirekire ; ubu ngiye kuruhuka, ndye, nywe, ndabagire.” 20Ariko Imana iramubwira iti “Wa kiburabwenge we, muri iri joro uri bunyagwe ubuzima bwawe. Ubwo se ibyo wahunitse bizaba ibya nde ?” 21Nguko uko bimerera umuntu wikungahaza ubwe, aho guharanira ubukungu buva ku Mana.» 


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »