Inyigisho Icyumweru cya XXVIII Gisanzwe, A

1. Ku cyumweru gishize, Umuhanuzi Izayi yatuganirirye ku ndirimbo y’umuzabibu, agaragaza uburyo ibintu byose byakorewe uwo muzabibu ariko ukarenga ukera imbuto mbi zishaririye, maze aho kwiturwa ineza, umuhinzi akiturwa inabi. Kuri iki cyumweru, Izayi aratuganirira noneho ku ndirimbo y’ifunguro agira: “Uhoraho azakorera amahanga yose umunsi mukuru kuri uyu musozi, abazimanire inyama z’ibinure, banywe divayi iryohereye, abahe inyama zoroshye na divayi imininnye neza”.  


2. Izayi arifuza kutwumvisha uburyo urukundo rw’Imana rusumbye kure ibyo dutekereza kandi akaba yifuza ko aho abantu bava bakagera bakunga ubumwe, bakava mu matiku no mu macakubiri bakamenya ko bose ari umwe, ko bose batumirwa kandi bakagaburirwa n’Uhoraho, ko baturuka hamwe kandi bakaba bagana hamwe. Izayi arabihamya agira ati: “Uhoraho azatanyagurira kuri uyu musozi umwenda wari ubambitse hejuru y’imiryango yose, n’igishura cyari cyoroshe amahanga yose”.  Kwangana, guhemukirana, kugirirana nabi, ntibyari bikwiye kurangwa mu bantu. Uwo mwenda imiryango, amahanga, nawuhe Nyagasani awuce maze abantu babone uko basababira Imana n’uburyo basabana hagati yabo.


3. Mu Ivanjili, Yezu arongera kuducira undi mugani agira ati: “Ingoma y’ijuru imeze nk’umwami wacyuje ubukwe bw’umuhungu we; agatuma abagaragu be guhamagara abatumiwe mu bukwe, ariko bakanga kuza”. Ubundi gusangira, ni ikimenyetso cy’ubumwe n’ibyishimo, ni ikimenyetso cy’ubusabane n’ukwizerana. Ikibabaje ni uko uyu watumiye yatewe umugongo, abatumirwa bakamwereka ko imbere yabo nta gaciro afite. Si ibyo gusa, wenda agasuzuguro kari kwihanganirwa, ikibabaje ni uko bageze n’aho bamwicira abagaragu kandi nta kibi bari barakoze, bari intumwa: “Yaratumiye ariko abatumirwa ntibabyitaho barigendera, umwe mu murima we, undi mu bucuruzi bwe, maze abandi bafata abagaragu babagirira nabi, barabica”.


4. Iki ni ikimenyetso cy’urwango rukomeye inyoko muntu idahwema kwirohamo. Urwango rugana kandi ruganisha k’urupfu. Niyo mpamvu Nyagasani adusaba kurwikuramo no kutaruha umwanya. Kumenya kubanira abandi, kumenya kububaha no kububahiriza, kwimenya no kumenya ko nta wigira, ni isomo rikomeye ryari rikwiye kutuyobora mu mibanire yacu. Ni nabyo Pawulo yifuza ko twazirikanaho: “Bavandimwe, nzi kubaho ntunzwe na bike, nzi no kubaho muri byinshi. Muri byose buri gihe nitoje guhaga no gusonza, gukira no gukena. Nshobora byose muri Kristu untera imbaraga. Icyakora mwagize neza muntabara mu kaga. Kristu uwo udushoboza byose, atwigisha gukera kumukunda no kumukorera, tugatabara ababaye, tukita kube, tugahora twambaye umwenda w’ubukwe.


5. Yezu araduhamagarira kugira neza no gukora neza. Ariko aho gusubizanya ubwuzu urwo rukundo, hari ubwo muntu ahitamo kwicira inzira ye, agasubizanya agasuzuguro no kunnyega. Imana ariko nticika intege, irongera igatumira. Ikibabaje ni uko no mubandi batumirwa, batari babikwiye ariko Imana ikabagira beza, ikabashakira umwambaro w’ubukwe mwiza kugira ngo binjire bakeye, harimo abahagera bakarangwa n’agasuzuguro, bakanga kwambara uwo umwambaro  bahawe. Imana ntako itatugira ngo itugorore, nituyemerere ituyobore, nitwirinde kuba ba bangamwabo!


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »