Amasomo ku wa Gatanu XXVIII, A

ISOMO RYA MBERE


Ibaruwa Mutagatifu Pawulo Intumwa yandikiye Abanyaroma   (Rom 4, 1-8)

Bavandimwe, 1twavuga iki ku mukurambere wacu Abrahamu? Hari icyo yaba yararonse ku bw’umubiri ? 2Niba Abrahamu yarabaye intungane abikesheje ibyo yakoze, akwiriye  kubyirata, usibye imbere y’Imana. 3Nonese ibyanditswe bivuga iki? Ngo « Abrahamu yemera Uhoraho, bituma aba intungane. » 4Umuntu kandi ukoze umurimo, igihembo ntagihabwa ku buntu, ahubwo barakimugomba. 5Naho utagize icyo akora, ariko akemera uha umunyabyaha kuba intungane, uko kwemera kwe kuzamuha ubutungane. 6Nk’uko Dawudi avuga amahirwe y’umuntu Imana iha kuba intungane kandi nta bikorwa, ati 7« Hahirwa abababariwe ibicumuro, maze ibyaha byabo bikarenzwaho. 8Hahirwa umuntu Nyagasani adashinja icyaha.»

 

ZABURI    (Zab 32 (31), 1-2, 5ab, 7b.11)

 

Inyik/  Hahirwa umuntu Nyagasani adashinja icyaha.

 

Hahirwa umuntu wababariwe igicumuro cye,

icyaha yakoze kikarenzwa amaso !

Hahirwa umuntu Uhoraho adahamya icyaha yakoze,

n’umutima we ntugire uburiganya.

 

Ni bwo rero nkwirezeho icyaha cyanjye,

sinazinzika amafuti yanjye.

Naravuze nti « Ngiye kubwira Uhoraho ibicumuro byanjye.»

 

Uhoraho, utuma mpanika indirimbo z’abarokowe.

Ntungane, nimwizihirwe munezezwe n’Uhoraho,

mudabagire mu byishimo,

muvuze impundu mwese abanyamutima uboneye.

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI    (Zab 33 (32), 22)

 

Alleluya Alleluya.

Uhoraho, ineza yawe iraduhoreho,

nk’uko amizero yacu agushingiyeho.

Alleluya. 

 

IVANJILI


+ Luka   (Lk 12, 1-7)

Muri icyo gihe, 1abantu bageze ku bihumbi n’ibihumbi barakorana ndetse barabyigana. Yezu abanza kubwira abigishwa be ati «Mwirinde umusemburo w’Abafarizayi ! » ashaka kuvuga uburyarya bwabo. 2Arongera ati « Nta kintu gihishe kitazagaragara, nta n’igihishiriwe kitazamenyekana. 3Kuko ibyo mwavugiye mu mwijima bizumvikana ku mugaragaro, n’ibyo mwavugiye ahiherereye mwongorera bizatangarizwa ahirengeye. 4Mwe ncuti zanjye reka mbabwire : ntimugatinye abica umubiri, nyuma ntibagire ikindi bashobora kubatwara. 5Ahubwo reka mbabwire uwo mukwiye gutinya : mutinye Umara kwica agashobora no kubaroha mu nyenga y’umuriro. Koko ndabibabwiye : Uwo nguwo muzajye mumutinya. 6Mbese ibishwi bitanu ntibigura uduceri tubiri ? Nyamara nta na kimwe muri byo Imana yibagirwa. 7Mwebweho ndetse n’imisatsi yo ku mutwe wanyu yose irabaze. Ntimugatinye rero : murushije agaciro ibishwi byinshi.


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »