Amasomo ku wa Gatatu XXVII, A

ISOMO RYA MBERE


Igitabo cy’Umuhanuzi Yonasi   (Yon 4, 1-11)

Yonasi abonye ko Imana ibabariye abaturage b’i Ninivi, 1biramubabaza cyane maze ararakara. 2Yambaza Uhoraho avuga ati « Si ibi nari navuze igihe nari nkiri mu gihugu cyanjye ? Ni cyo cyatumye mbanza guhungira i Tarishishi. Nari nzi nyine ko uri Imana y’impuhwe n’ibambe, utinda kurakara kandi ukungahaye ubudahemuka,’ ntukomeza umugambi wo kugira nabi. 3None rero Uhoraho, nkiza ubuzima bwanjye kuko gupfa bindutiye kubaho.» 4Uhoraho arasubiza ati « Ubwo koko hari impamvu ufite yo kurakara?»


5Yonasi ava mu mugi yicara iburasirazuba bwawo, ahiyubakira akazu, maze akugamamo izuba ategereje ikizaba kuri uwo mugi. 6Hanyuma Uhoraho Imana ategeka ko hamera ikibonobono, maze kikazamuka hejuru ya Yonasi kugira ngo kimutwikire, bityo kimugabanyirize akababaro. Yonasi yishimira bikomeye icyo giti. 7Ariko bukeye bwaho, umuseke ukebye, Imana itegeka ko haza inanda ikarya cya giti maze kikuma. 8Nuko izuba rirashe, Imana iteza umuyaga utwika w’iburasirazuba, izuba ricanira umutwe wa Yonasi maze araraba. Asaba gupfa, aravuga ati « Kuri jye biraruta ko napfa aho kubaho.»


9Uhoraho abwira Yonasi ati « Ubwo koko hari impamvu ufite yo kurakazwa n’iki giti ? » Arasubiza ati « Yego, birakwiye ko ndakara byo gupfa. » 10Uhoraho arongera ati «Wowe ubabajwe n’iki giti utigeze uruhira cyangwa ngo ugihe gukura, kikaba cyarakuze mu ijoro rimwe, kikuma mu rindi. 11Naho jyewe, mbese sinkwiriye kubabazwa na Ninivi, umugi mugari, utuwe n’abantu ibihumbi ijana na makumyabiri batazi gutandukanya indyo n’imoso, hamwe n’amatungo atabarika ?»

 

ZABURI    (Zab 86 (85), 3-4, 5-6, 9ab-10)

 

Inyik/  Nyagasani, uri Imana y’imbabazi n’impuhwe.

 

Nyagasani, ngirira imbabazi,

ni wowe ntakira umunsi wose.

Shimisha umutima w’umugaragu wawe,

kuko ari wowe ndangamiye, Nyagasani.

 

Nyagasani, wowe ugwa neza kandi ukagira ibambe,

wowe ugirira impuhwe zihebuje abakwirukira bose,

utege amatwi wumve isengesho ryanjye,

uhugukire ijwi ryanjye ndagutakambira.

 

Amahanga yose wiremeye,

azaza agupfukamire, Nyagasani,

kuko uri igihangange kandi ugakora ibitangaza,

wowe wenyine, Mana y’ukuri !

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI

 

Alleluya Alleluya.

Tuyobowe na Roho w’Imana utugira abana bishingiwe kibyeyi,

Imana tuyita « Data ».

Alleluya.

 

IVANJILI 


+ Luka    (Lk 11,1-4)

1Umunsi umwe Yezu yari ahantu asenga. Arangije, umwe mu bigishwa be aramubwira ati « Mwigisha, natwe dutoze gusenga nk’uko Yohani yabigenjereje abigishwa be. » 2Nuko arababwira ati « Igihe musenga mujye muvuga muti: 

Dawe, izina ryawe ryubahwe,

Ubwami bwawe nibuze,

3ifunguro ridutunga uriduhe buri munsi.

4Utubabarire ibicumuro byacu,

kuko natwe tubabarira uwaducumuyeho wese,

kandi ntudutererane mu bitwoshya.» 


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »