Amasomo ku Cyumweru cya XXVII Gisanzwe, A

ISOMO RYA MBERE

Igitabo cy’Umuhanuzi Izayi   (Iz 5, 1-7)

1Reka ndirimbire incuti yanjye, indirimbo y’uwo nkunda n’iy’umuzabibu we. Inkoramutima yanjye yari ifite umuzabibu, ku musozi urumbuka. 2Atabira ubutaka abukuramo amabuye, abuteramo ingemwe z’indobanure. Hagati mu muzabibu yubakamo umunara, acukuramo n’urwengero. Yizeraga ko uzera imbuto nziza, ariko wo wera imbuto mbi. 3None rero baturage ba Yeruzalemu, namwe bantu bo muri Yuda, nimunkiranure n’umuzabibu wanjye. 4Icyo nagombaga gukorera umuzabibu wanjye nkaba ntaragikoze ni iki ? Ko nari nywizeyeho imbuto nziza, ni kuki weze imbuto mbi ?

5Reka rero mbabwire uko nzagenzereza umuzabibu wanjye : nzawambura uruzitiro maze wonwe ; nsenye urukuta rwawo bawunyukanyuke. 6Nzawureka ube ikigunda, ntuzicirwa cyangwa ngo uhingirwe, uzameremo amahwa n’imifatangwe, nzabuze n’ibicu kuwugushaho imvura.

7Umuzabibu w’Uhoraho Umugaba w’ingabo ni inzu ya IsraheIi, ingemwe z’indobanure yakundaga zikaba abantu bo muri Yuda. Yari abatezeho ubutungane none baratemagurana ! Yari abategerejeho ubutabera, none abatishoboye baracura imiborogo !

 

ZABURI                 (Zab 80 (79), 9-10, 13-14, 15-16a, 19-20)

 

Inyik/ Uhoraho, itegereze umuzabibu wawe,

ngwino utabare umuryango wawe.

 

Mu Misiri wahagemuye umuzabibu,

wirukana amahanga ngo wongere uwutere.

Wawukijije ibyari biwubambiye,

na wo ushora imizi ukwira igihugu cyose.

 

Ni kuki waciye icyuho mu ruzitiro rwawo,

ukaba usoromwa n’abahisi n’abagenzi ;

amasatura ava mu ishyamba akawonona,

n’inyamaswa z’agasozi zikawurisha ?

 

Uhoraho, Mugaba w’ingabo dukundire ugaruke,

urebere mu ijuru witegereze,

maze utabare uwo muzabibu,

urengere igishyitsi witereye.

 

Bityo ntituzongera kuguhungaho,

uzatubeshaho twiyambaze izina ryawe.

Uhoraho, Mugaba w’ingabo tuzahure,

ubengeranishe uruhanga rwawe maze dukire.

 

ISOMO RYA KABIRI

Ibaruwa Mutagatifu Pawulo Intumwa yandikiye Abanyafilipi   (Fil 4, 6-9)

Bavandimwe, 6ntimugire ikibahagarika umutima, ahubwo nimumenyeshe Imana icyo mukeneye cyose muyisenga, muyinginga, munayishimira. 7Maze amahoro y’Imana arenze icyitwa ubwenge cyose, ahore mu mitima no mu bitekerezo byanyu muri Kristu Yezu. 8Ahasigaye bavandimwe, icyitwa icy’ukuri cyose kimwe n’igikwiye kubahwa, igitunganye, ikitagira inenge, igikwiye gukundwa no kuratwa, mbese icyitwa ingeso nziza cyose kandi gikwiriye ishimwe, abe ari cyo muharanira. 9Ibyo nabigishije kandi mwemeye, ibyo mwanyumvanye kandi mwambonanye mujye mubikora, maze lmana y’amahoro izahorane namwe.

 

IBANGONDIRIMBO RlBANZIRIZA IVANJILl   (Heb 1, 2 ; Mt 21, 42)

 

Alleluya Alleluya.

Muri iyi minsi Imana itubwirisha Umwana wayo,

We yageneye kwegurirwa byose :

icyo ni igikorwa cya Nyagasani.

Alleluya.

 

IVANJILI

+ Matayo   (Mt 21, 33-43)

Muri icyo gihe, Yezu abwira abatware b’abaherezabitambo n’Abafarizayi ati 33«Nimwumve undi mugani. Habayeho umuntu wari ufite umurima, awuhingamo imizabibu, awuzengurutsa uruzitiro, acukuramo urwengero, yubakamo n’umunara w’abararirizi, awatira abahinzi maze yigira mu rugendo. 34Igihe cy’isarura cyegereje, atuma abagaragu be ku bahinzi kugira ngo bahabwe ibyatamurima. 35Ariko abahinzi bafata abagaragu be, umwe baramukubita, undi baramwica, undi bamutera amabuye, 36Nuko arongera yohereza abandi bagaragu baruta aba mbere ubwinshi, na bo babagenza batyo. 37Hanyuma abatumaho umwana we yibwira ati ‘Umwana wanjye we ntacyo bazamutwara.’ 38Ariko abahinzi babonye umwana we barabwirana bati ‘Dore uzamuzungura ; nimuze tumwice maze tuzazungure ibye !’ 39Nuko baramufata, bamwigiza hirya y’imizabibu baramwica. 40Aho nyir’imizabibu azahindukirira, azagenzereza ate abo bahinzi ?» 41Baramusubiza bati «Abo batindi azabica urw’abagome, maze imizabibu ye ayatire abandi bahinzi bazajya bamuha ibyatamurima uko isarura rigeze.» 42Nuko Yezu arababwira ati «Ntimwigeze musoma mu Byanditswe ngo ‘Ibuye ryajugunywe n’abubatsi ryabaye insanganyarukuta ; icyo gikorwa cya Nyagasani cyatubereye igitangaza.’ 43Nicyo gituma mbabwira nti ‘Ingoma y’lmana muzayinyagwa, maze ihabwe ihanga rizayibyaza imbuto.’ » 


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »