Amasomo ku wa Mbere XXVI, A

KU WA MBERE


ISOMO RYA MBERE


lgitabo cy’Umuhanuzi Zakariya (Zak 8, 1-8)

1Dore ijambo Uhoraho, Umugaba w’ingabo, yambwiye : 2«Uhoraho, Umugaba w’ingabo avuze atya : Siyoni nyifitiye ishyaka rikomeye, kandi nkanayigirira urukundo rwinshi. 3Ni cyo gitumye Uhoraho avuze atya : Ngiye kugarukira Siyoni, nture rwagati muri Yeruzalemu. Yeruzalemu bazayita “Umugi udahemuka”, naho umusozi w’Uhoraho, Umugaba w’ingabo, bawite “Umusozi mutagatifu”. 4Avuze atya Uhoraho, Umugaba w’ingabo : Abasaza n’abakecuru, buri wese yicumba akabando ke, bazongera kwicara ku bibuga by’i Yeruzalemu. 5Ibibuga by’i Yeruzalemu bizuzuranaho abana, abahungu n’abakobwa bazahakinira.


6« Avuze atya Uhoraho, Umugaba w’ingabo : Niba se iby’uwo munsi byaba ibidashoboka mu maso y’abasigaye b’uwo muryango, no ku bwanjye se ntibizashoboka ? Uwo ni Uhoraho, Umugaba w’ingabo, ubivuze. 7Avuze atya Uhoraho, Umugaba w’ingabo : Ni koko ngiye kugobotora umuryango wanjye, nywuvane mu gihugu cy’iburasirazuba n’icy’iburengerazuba. 8Nzabagarura bature rwagati muri Yeruzalemu, bazambere umuryango, nanjye mbe Imana yabo, mu budahemuka no mu butungane.»

 

ZABURI   (Zab 102 (101), 16-18,19-21, 22-23.29)

 

Inyik/ Igihe Imana izakoranya umuryango wayo bundi bushya,

izigaragaza yuje ikuzo.

 

Amahanga yose azatinya izina ry’Uhoraho,

n’abami bose b’isi bazatinye ikuzo ryawe,

kuko Uhoraho azubaka Siyoni bundi bushya,

akahigaragariza yuje ikuzo ;

ubwo agahugukira isengesho ry’abanyazwe ibyabo,

akita ku byo bamusaba.

 

Ibyo ngibyo nibyandikirwe igisekuruza kizaza,

maze umuryango mushya uzasingize Uhoraho ;

kuko Uhoraho yarungurukiye mu bushorishori bw’ijuru,

aho ari mu Ngoro ye, akareba ku isi,

kugira ngo yumve amaganya y’imfungwa,

kandi abohore abaciriwe urwo gupfa.

 

Nuko bazamamaze muri Siyoni izina ry’Uhoraho,

n’ibisingizo bye muri Yeruzalemu,

igihe ingoma n’amahanga bizibumbira hamwe,

kugira ngo bigaragire Uhoraho !

Abahungu b’abagaragu bawe bazatura,

maze ababakomokaho bazarambe imbere yawe.

 

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI (Mk 10, 45)

 

Alleluya Alleluya.

Umwana w’umuntu yazanywe no gukorera abandi,

no gutanga ubugingo bwe ngo bube incungu ya benshi.

Alleluya.

 

IVANJILI


+ Luka (Lk 9, 46-50)

Muri icyo gihe, 46abigishwa baza kujya impaka bibaza uwaba mukuru muri bo. 47Yezu amenya ibyo batekereza maze arembuza umwana muto, amushyira iruhande rwe. 48Arababwira ati« Umuntu wese wakira uyu mwana ari jye abigirirra, ni jye aba yakiriye. Kandi uzanyakira wese, azaba yakiriye Uwantumye. Koko rero, umuto muri mwe ni we mukuru. » 49Ni bwo Yohani amubwiye ati « Mwigisha, twabonye umuntu wirukana roho mbi mu izina ryawe ; turabimubuza kuko atagukurikira hamwe natwe.» 50Yezu aramusubiza ati « Ntimukagire uwo mubibuza, kuko utabatambamira burya aba ari kumwe namwe. »


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »