Inyigisho Icyumweru cya XXIV Gisanzwe, A

“Jya ubabarira mugenzi wawe ibicumuro bye, bityo nusenga n’ibyaha byawe bizahanagurwa”.(Sir 27,2). “Uhoraho ababarira ibicumuro byawe byose, akakuvura indwara zawe zose” (Zab 103) Nguko uko Data wo mu ijuru azabagirira, nimutababarira bagenzi banyu mubikuye ku mutima” (Mt 18,35). “Nyagasani, utubabarire ibicumuro byacu nk’uko natwe tubabarira abaducumuraho” (Dawe uri mu Ijuru). Izi nteruro zose ziri mu Ijambo ry’Imana ryo ku Cyumweru cya 24, zikaba zirararikira umuryango w’Imana kuzirikana kuburyo butuje ku mbabazi, k’ukubabarirana mu byishimo nta kuguna, nta ndishyi,nta nduru, nta n’inda y’umujinya. Imana itubabarira kenshi, ikatubabarira byinshi, n’iyo mpamvu yifuza ko iyo neza tugirirwa natwe twahora twibuka kuyigirira abandi.

 

Mu isomo rya mbere Mwene Siraki aradufasha kuzirikana kuri uko kubabarira abavandimwe adusaba kutagira inzika: “Umuntu urakarira undi akaritsira, yasaba ate Uhoraho ngo amurokore?” Kugira inzika, kuritsira no gushaka kwihimura no kwihorera, Mwene Siraki aratubwira ko bisibira amayira ubyimika mu mutima we kandi bigatuma n’imishyikirano yo kwiyunga no kumvikana n’umuvandimwe idashoboka. Kubana n’abavandimwe neza, kububaha no kubumva mu ntege nke zabo aho kubaha rubanda no kubavumira ku gahera, ni uguha Imana umwanya wo kutubuganizamo ubuntu n’ubumuntu, ni ukuyiha uburyo bwo kugira ngo natwe ibone uko itubabarira.

 

Uku kubabarira Matayo nawe akugarukaho. Ku cyumweru gishize, yatubwiraga uko tugomba gukosorana bya kivandimwe. Matayo yatweretse ko umuvandimwe akomeye kandi ko akwiye kwitabwaho no guhabwa icyubahiro cye, ko iyo atumvise impanuro ari byiza gushaka undi muvandimwe mukamwumvisha ko arimo yikebera inyama itamirika, byakwanga umuryango ugakorana kuko nta wigira.

 

Kuri iki Cyumweru Matayo arakomeza disikuru ye atubwira ukubabarira mugenzi n’umuvandimwe wacu. Kugira ngo Yezu atwumvishe ko amagambo ye agomba kumvwa kandi akitabwaho, arifashisha umugani w’umwami n’umugaragu wari umurimo umwenda, akanatubwira imyitwarire y’umugaragu mubi wababariwe nyamara ntababarire mugenzi we wari umurimo umwenda. Mu kuducira uyu mugani, Yezu arifuza kutwereka uburyo abantu turi ba ntibibuka. Umugaragu yari abereyemo umwami amatalenta ibihumbi cumi, aratakamba kuko atari afite ubwishyu, arababarirwa, bigera n’aho shebuja amurekeye uwo mwenda kubera impuhwe yamugiriye. Ariko bidaciye kabiri, nyir’ukugirirwa impuhwe, yibagirwa ineza n’impuhwe yagiriwe, ahuye n’uwari umurimo umwenda w’amadenari ijana, amuta k’umunigo maze agera aho aba ntampuhwe. Ibi biragaragaza aho muntu ashobora kugera atitonze, ngo amenye ko umuntu ari nk’undi. Yari afitiye umwenda uremereye umwami, atakambye agirirwa impuhwe, none we ntashobora kugirira impuhwe mugenzi we wari umurimo udufaranga duke! Kuki muntu yumva ko agahwa kari k’uwundi ariko gahandurika? Kuki muntu atigishwa n’ubugira neza n’impuhwe agigirirwa ahubwo akarushaho kugirira nabi abavandimwe?

 

Kwibuka ineza tugirirwa, guhorana mu mutima wacu aya magambo ya Pawulo: “nta n’umwe muri twe ubereyeho we ubwe, kandi nta n’umwe upfira we ubwe. Niba turiho tubereyeho Nyagasani; niba kandi dupfuye dupfira Nyagasani. Twabaho, twapfa, turi aba Nyagasani”, ubanza wenda byatuma turushaho kuzirikana ko mugenzi wacu afite ibibazo nk’ibyacu, ko uko mbabara ariko n’umuvandimwe Imana yampuje na we kuri iyi ngo tugendane ariko ababara kandi akeneye kwitabwaho no kumvwa. Kwigira kuri Yezu We ufite umutima utuza kandi ukoroshya, bizatuma twihata kumwiga ingiro n’ingendo maze twirinde kubabaza abavandimwe no kumva ko ari twe turiho gusa. Nundi akeneye kubaho, no kwitabwaho. Sinjye njyenyine uriho, sinjye njyenyine Kristu yapfiriye, sinjye njyenyine ugize umuryango w’Imana n’abantu, ahubwo muntu abaho kubera ko n’abandi bariho. Yezu arifuza rero ko twababarira nk’uko atubarira nta mananiza nta n’inzika, tujye duhora twibuka ko twese turi abanyabyaha babariwe n’Imana, maze amagambo ya Mutagatifu Agusitini ajye atuyobora: “Twarababariwe, none natwe nitubabarire”.

 


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »