Amasomo ku wa Gatandatu XXIV, A

ISOMO RYA MBERE


Ibaruwa ya mbere Mutagatifu Pawulo Intumwa yandikiye Timote   (1 Tim 6, 13-16)

Nkoramutima yanjye, 13mbigutegekeye imbere y’Imana ibeshaho byose, n’imbere ya Kristu Yezu wabaye umuhamya uhebuje w’Imana imbere ya Ponsiyo Pilato: 14wite ku rnategeko, ukomeze kuba umuziranenge n’indakemwa, kugeza ku munsi w’ukwigaragaza k’Umwami wacu Yezu Kristu. 15Koko rero igihe cyagenywe nikigera, azagaragazwa n’Imana Nyir’ihirwe na Mugengabyose umwe rukumbi, Umwami w’abami n’Umutegetsi w’abategetsi, 16yo yonyine yihariye ukudapfa, igahora ituye mu rumuri rudahangarwa, ntihagire umuntu n’umwe waba yarayibonye cyangwa ngo ashobore kuzayibona bibao. Niharirwe icyubahiro n’ububasha ubuziraherezo ! Amen.

 

ZABURI    (Zab 100 (99), 1-2, 3, 4, 5)

 

Inyik/  Nimusanganize Uhoraho impundu z’ibyishimo!

 

Nimusingize Uhoraho bantu b’isi yose,

nimumugaragire mwishimye,

nimumusanganize impundu z’ibyishimo!

 

Nimwemere ko Uhoraho ari we Mana,

ni we waturemye none turi abe,

turi umuryango we n’ubushyo yiragiriye.

 

Nimutahe amarembo ye mumushimira,

mwinjirane ibisingizo mu ngombe ze,

mumusingize, murate izina rye.

 

Kuko Uhoraho ari umugwaneza,

urukundo rwe ruhoraho iteka,

ubudahemuka bwe bugahoraho uko ibhe bigenda bisimburana.

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI

 

Alleluya Alleluya.

Ijambo ry’Imana ryabibwe mu mitima yacu:

hahirwa uryakira rikera imbuto nyinshi.

Alleluya.

 

IVANJILI


+ Luka   (Lk 8, 4-15)

Muri icyo gihe, 4abantu benshi bamaze guterana baturutse mu migi yose bamusanga, Yezu ababwiza uyu mugani ati 5«Umubibyi yavuye iwe ajya kubiba imbuto ye. Igihe abiba imbuto zimwe zigwa iruhande rw’inzira; barazikandagira, n’inyoni zo mu kirere zirazirya zose. 6Izindi zigwa mu mabuye ; zimaze kumera ziruma kuko zabuze amazi. 7N’izindi zigwa mu mahwa; amahwa arakura arazipfukirana. 8Izindi zigwa mu butaka bwiza ; ziramera zera imbuto karijana. » Amaze kuvuga atyo atera hejuru ati « Ufite amatwi yo kumva niyumve !»


9Abigishwa be bamubaza icyo uwo mugani ushaka kuvuga. 10Arabasubiza ati «Mwebweno mwahawe kumenya amabanga y’Ingoma y’Imana ; naho abandi bakabwirwa mu migani ‘kugira ngo barebe boye kubona, bumve boye gusobanukirwa.’ 11Dore rero  icyo uwo mugani uvuga: imbuto ibibwa ni ijambo ry’Imana. 12Abameze nk’imbuto zaguye iruhande rw’inzira ni abumva iryo jambo, hanyuma Sekibi akaza akarikura mu mutima wabo, agira , ngo batemera bagakira. 13Abameze nk’imbuto zaguye mu mabuye, ni abumva iryo jambo bakaryakirana ibyishimo, nyamara ntiribacengeremo ngo ribashingemo imizi. Ni abemera by’akanya gato; ibishuko byaza bagahita bacika intege. 14Abameze nk’imbuto zaguye mu mahwa ni abumva ijambo, ariko  imihihibikano n’ubukungu n’amaraha y’isi bikabapfukirana, bikababuza kwera imbuto. 15Abameze nk’imbuto zaguye mu butaka bwiza ni abumva ijambo, bakaryakirana umutima ukeye kandi mwiza, maze bakera imbuto nziza babikesha ubudacogora bwabo.» 


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »