Inyigisho ku Cyumweru cya XXIII Gisanzwe, A

1. Amasomo yo ku cyumweru cya XXIII gisanzwe aribanda k’umugenzo mwiza wo gukosorana kivandimwe. Matayo muri disikuru abahanga bise “itegeko ry’umuryango wa gikristu” cyangwa se “Disikuru ya kilizaya”, aratwereka Yezu utubwira uko imyitwarire y’abantu igomba kugenza n’uburyo abantu bagomba gukosorana bya kivandimwe: “Umuvandimwe wawe naramuka acumuye, umusange maze umuhane mwiherereye. Nakumva uzaba ukijije uwo muvandimwe. Natakumva uzashake umuntu umwe cyangwa babiri, kugira ngo ibyo bikiranurwe n’abagabo babiri ucyangwa batatu”. 

 

2. Uku gukosorana kivandimwe ni ubutumwa kandi ni inshingano ikomeye Yezu araga abantu. Ntibyoroshye ko umuntu rimwe na rimwe yemera ikosa rye, birakomeye kubwira umuvandimwe ibibi akora unamusaba guhinduka, ariko ni ngombwa. Yezu aratwibutsa ko abantu bose ari abavandimwe kandi ko urugendo turimo ari rumwe, inzira ikaba ari imwe ituganisha k’Umuremyi. Niyo mpamvu yifuza ko ugukosorana byaba mu cyubahiro, ukosorwa yakwanga kumva, ukosora akaba yakwitabaza undi muntu cyangwa se n’umuryango, ariko ibyo byose bigakorwa hagamijwe kumwereka ko ugutatira igihango cya kivandimwe ari bibi kandi ko bikwiye gukosoka.

 

3. Gukosorana ni ibyo kwitonderwa no kujyanamo ubwiyoroshye n’ubwihangane. Kugira ngo bigende neza, icya mbere kigomba gukorwa ni ukwegera mugenzi wawe, ukamukosora mu ibanga, utabanje kumutaranga no kumushyira ku karubanda. Nibyo kandi, ukuganira n’umuvandimwe, ukumva impamvu ituma akora ibi n’ibi, bishobora kuba intandaro ikomeye yo guhinduka no guhindura imyitwarire yaganishaga mu kibi. Ubu buryo bukaba bwubaha kandi bukubahiriza umuvandimwe.

 

4. Ariko nanone abantu ntibatekereza kandi ntibakira ibintu kimwe. Hari ushobora kunangira umutima kandi aho agana ari mu rwobo. Kuba turi abavandimwe bagomba gufatana urunana kugira ngo tuzabashe kugera imbere ya Yezu nta we usigaye inyuma, niyo mpamvu ubu buryo bwo kwegera umuvandimwe mu ibanga iyo nyirubwite abyanze, ari ngombwa gushaka abandi bavandimwe b’inyangamugayo kandi bashakira icyiza umuvandimwe uri mu bibazo. Ibi nabyo bigomba kwitonderwa no kubikorana urukundo kuko aba atari umwanya wo kumvisha umuntu no kumwereka ko ari abacamanza. Kubaha muntu no kumwereka urugwiro, bishobora gutuma akira ingeso mbi yarimo, ariko kumwereka ko ntacyo aricyo imbere yanyu bishobora kumutera umutima mubi no gukomeza kunangira umutima.

 

5. Ariko Yezu ntiyirengagije ko rimwe na rimwe ibibazo bishobora gukomera maze na babandi bakananirwa kuko muntu atoroshye! Niyo mpamvu Yezu agaragaza akamaro k’umuryango tugize:Niyanga kumva abo ngabo ubibwire ikoraniro. Niyanga kumva ikoraniro, abe akubereye nk’umunyamahanga n’umusoresha”. Kujyana umuvandimwe mu ikoraniro si ukujya kumucira urubanza rumukatira burundu, ahubwo ni ukongera kumwereka ko umuryango w’abantu utifuza ko yakwitandukanya nawo. Ni uburyo bwo kumubwira bati: “umuntu agira agaciro iyo ari kumwe n’abandi, iyo yunze ubumwe nabo hagamijwe ineza”. Kwigira ingunge no gushaka kwikorera ibyo umuryango Imana yaduhaye utemera, ni ukwihemukira ariko ni no guhemukira umuryango watwakiriye kandi ukaba uzaduherekeza igihe dutabarutse.

 

6. Yezu rero arifuza ko umuryango w’abantu wabana neza, mu rukundo n’ubwubahane, umuntu ku giti cye akabanira abandi, akabakunda, akabumva kandi akabumvira, akamenya no kubatega amatwi igihe cyose bamugira inama. Pawulo ni we ugira ati: Bavandimwe, ntihakagire uwo mubamo umwenda atari uwo gukundana. Kuko ukunda undi aba yujuje amategeko. Kuko kuvuga ngo «Ntuzasambane, ntuzice, ntuzibe, ntuzararikire ikibi» kimwe n’andi mategeko, yose akubiye muri iri jambo ngo «Uzakunde mugenzi wawe nkawe ubwawe.» Ukunda ntiyagirira mugenzi we inabi”. 


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »