Amasomo ku wa Kane

ISOMO RYA MBERE


Ibaruwa Mutagatifu Pawulo Intumwa yandikiye Abanyakolosi   (Kol 3,12-17)

Bavandimwe, 12mwebwe ntore z’Imana, mukaba abatagatifu bayo ikunda byimazeyo, nimugire umutima wuje impuhwe, ubugiraneza, ubwiyoroshye, ituze n’ukwiyumanganya. 13Nimwihanganirane, kandi niba umwe agize icyo apfa n’undi mubabarirane. Nk’uko Nyagasani yabababariye, namwe nimugenze mutyo. 14Ariko ikiruta ibyo byose, nimugire urukundo ruzabahuriza mwese mu butungane. 15Kandi amahoro ya Kristu naganze mu mitima yanyu, kuko ari yo mwahamagariwe ngo mube umubiri umwe. Kandi mujye muhora mushimira. 16Ijambo rya Kristu niribaturemo, risagambe rwose. Mujye mwigishanya kandi muhanane, mubigiranye ubwitonzi. Mujye mushimira Imana mu mitima yanyu muyiririmbira zaburi, ibisingizo n’izindi ndirimbo mubwirijwe na Roho Mutagatifu. 17Ari ibyo muvuze, ari n’ibyo mukoze, byose mujye mubigira mu izina rya Nyagasani Yezu, abe ari we mwisunga mushimira Imana Data.

 

ZABURI   (Zab 150, 1-2, 3-4, 5)

 

Inyik/ Ibihumeka byose nibisingize Uhoraho !

 

Nimusingirize Imana mu Ngoro yayo ntagatifu,

muyisingirize aho itetse ijabiro !

Nimuyisingirize ibigwi yagize,

muyisingirize ubukuru bwayo butagira imbibi.

 

Nimuyisingize muvuza akarumbeti,

muyisingize mucuranga inanga n’iningiri.

Nimuyisingize muvuza ingoma kandi muhamiriza,

muyisingize mucuranga ibinyamirya, muvuza n’imyirongi.

 

Nimuyisingize muvuza ibyuma birangira,

muyisingize muvuza ibyuma binihira neza.

Ibihumeka byose nibisingize Uhoraho !

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI   (1 Yh 4, 12)

 

Alleluya Alleluya.

Niba dukundana, Imana iduturamo,

kandi urukundo rwayo ruba ruganje muri twe.

Alleluya.

 

IVANJILI

 

+ Luka  ( Lk 6, 27-38)

Muri icyo gihe, Yezu abwira rubanda ati 27« Mwe munyumva reka mbabwire : nimujye mukunda abanzi banyu, mugirire neza ababanga ; 28mwifurize ineza ababavuma, musabire abababeshyera. 29Nihagira ugukubita ku itama, umutege n’irindi. Nihagira ukwambura igishura cyawe, ntumwime n’ikanzu yawe. 30Ugusabye wese ujye umuha, n’ukwambuye icyawe ntukakimwake. 31Kandi uko mushaka ko abandi babagirira, abe ari ko namwe mubagirira.

 

32« Niba mwikundiye ababakunda gusa mwabishimirwa mute, ko n’abanyabyaha bakunda ababakunda ? 33Bisubiye kandi, niba mugirira neza ababagirira neza namwe, mwabishimirwa mute, ko n’abanyabyaha babigenza batyo ? 34Kandi nimuguriza gusa abo mwizeye ko bazabishyura, mwabishimirwa mute ? Abanyabyaha bo ntibaguriza abandi banyabyaha, bizeye ko na bo bazabagenzereza batyo ! 35Ahubwo nimujye mukunda abanzi banyu, mugire neza kandi mutange inguzanyo mutizeye inyiturano. Ubwo rero ingororano yanyu izaba nyinshi, kandi muzaba mubaye abana ba Nyir’ijuru, kuko agirira neza indashima n’abagiranabi.

36« Nimube abanyampuhwe, nk’uko So ari Umunyampuhwe. 37Ntimugashinje abandi, namwe mutazashinjwa; ntimugacire abandi urubanza, namwe mutazarucirwa ; nimubabarire abandi, namwe muzababarirwe. 38Mujye mutanga, namwe muzahabwa: icyibo gishimishije, gitsindagiye, gicugushije, gisheshekaje ni cyo bazabuzuriza, kuko igipimisho mugeresha ari cyo muzasubirizwamo. » 


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »