Inyigisho Icyumweru cya XXII Gisanzwe, A

1. Amasomo yo kuri iki Cyumweru cya 22, ari umuhanuzi Yeremiya, ari amagambo Pawulo abwira abanyaroma ndetse n’amagambo yo mu Ivanjili, biratugaragariza ububihirwe umuntu ashobora guhura nabwo mu buzima, bikagaragaza ko hari icyo umuntu agomba guta cyangwa se kwigomwa, ndetse umuntu akaba yagera nubwo umusaraba we awuheka kugira ngo abashe gukurikira neza Yezu no gukorera abavandimwe: Niba hari ushaka kunkurikira ajye yiyibagirwa ubwe, aheke umusaraba we maze ankurikire! Kuko uzashaka gukiza ubugingo bwe azabubura, naho uzahara ubugingo bwe ari jye agirira azabukiza”.


2. Yeremiya ni we utangira atubwira ati: “Uhoraho, wantwaye umutima nanjye nemera gutwarwa. Warangwatiriye maze undusha amaboko. Umunsi wose nahindutse urw’amenyo, bose bangize iciro ry’imigani”. Ijwi ry’uyu muhanuzi riragaragaramo akababaro gakomeye, aragaragaza ko gukomera ku Mana byamukururiye byinshi ndetse bimwe na bimwe atabasha kwihanganira. Ubutumwa bwe ntibworoshye, kuko agomba kubwira umuryango w’Imana amagambo akarishye, ndetse rimwe na rimwe amagambo ateye ubwoba. Yeremiya afite igishuko gikomeye cyo kureka uwo murimo Uhoraho yamushinze, ariko Uhoraho yaramugwatiriye kuburyo ari uw’Uhoraho gusa kandi kuri we, kubaho ni Uhoraho. Yeremiya aratwereka uburyo imbaraga z’Uhoraho ari igitangaza, n’uburyo Ijambo rye ari nk’umuriro ugera mu magufwa ukayashegesha, ni ikara ryaka muntu adashobora gukumira, Uhoraho ni umunyambaraga kandi kumwiringira nibwo bwenge kabone n’iyo ibintu byaba byakomeye. Yeremiya ntiyorohewe, ariko ntashobora gutezuka na rimwe kuri Uhoraho kuko azi ko amufitiye runini, kuko ari We buzima bwe.


3. Ijwi rya Yeremiya rirasimburwa n’Ijwi rya Yezu uriho agendana n’abigishwa be bagana i Yeruzalemu. Turabona Yezu ahagaraga maze akabwira abigishwa be interuro eshatu zitoroshye kumva no kwakira:

- Interuro ya mbere irimo umusaraba Yezu abona ko agiye guhura na wo: Kuva ubwo Yezu atangira kumenyesha abigishwa be ko agomba kujya i Yeruzalemu kuhababarizwa cyane n’abakuru b’imiryango, n’Abaherezabitambo bakuru, n’abigishamategeko, akicwa kandi akazazuka ku munsi wa gatatu”. Yezu arabwira aya magambo abigishwa be, agira ngo abategure, ababwire ko isi itoroshye kuyibamo kandi ko irimo akarengane na byinshi bishobora guca umuntu intege. Ariko urupfu ntabwo arirwo rufite ijambo rya nyuma, ahubwo hari izuka ku munsi wa gatatu.

 

- Mu nteruro ya kabiri n’iya gatatu Yezu aravugamo kwiyibagirwa no guheka umusaraba we, kwemera gutakaza ubuzima ngo uzabone kubusubizwa. Isi ishobora kubona ko gutakaza ubuzima kubera Yezu n’abavandimwe ari ubucu no kutagendana n’ibigezweho. Yezu arifuza rero ko abantu bagira ubundi buryo bwo kubona ibintu maze gutangira abandi ubuzima bwacu, kubaba bugufi no kubafasha igihe badukeneye, kwiyambura ubwikunde, aribyo bitanga ubuzima. Amagambo ya Pawulo intumwa akaba nayo ashimangira ubu buryo bwa Yezu bwo kubona: “nimuture imibiri yanyu ibe igitambo nyabuzima, gitagatifu kandi kinyuze Imana; ngiryo iyobokamana ryabava ku mutima... nimuhinduke, mwivugururemo ibitekerezo kugira ngo muzajye mumenya neza ugushaka kw’Imana, ikiri cyiza, icyashimisha n’ikiboneye”. Yezu ntiyifuza ko twatakaza ubuzima bwacu kubera ubusa cyangwa se kubera ikuzo ry’isi, ahubwo arifuza ko bibaye ngombwa twabutakaza kubera urukundo, kubera abantu be akunda no kubera we bwite. 


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »