Amasomo Ku wa 29 Kanama: MUTAGATIFU YOHANI BATISITA AHORWA IMANA

ISOMO RYA MBERE


Igitabo cy’Umuhanuzi Yeremiya   (Yer 1, 17-19)

Uhoraho ambwira iri jambo agira ati 17« Naho wowe kenyera ukomeze, uhaguruke maze ubamenyeshe ibyo ngutegetse kubabwira. Ntuzareke bagutera ubwoba, kuko nubugira ari wowe, nzagutera guhinda umushyitsi imbere yabo. 18Jyewe uyu munsi nkugize nk’umurwa ukomeye, inkingi y’icyuma, cyangwa nk’inkike y’umuringa imbere y’igihugu cyose, imbere y’abami ba Yuda, abatware bayo, abaherezabitambo bayo n’abatuye igihugu bose. 19Bazakurwanya ariko ntibazagushobora – uwo ni Uhoraho ubivuze -, humura turi kumwe ndagutabara. » 

 

ZABURI    (Zab 71 (70), 1-2, 3, 5-6b, 15ab.17)

 

Inyik/  Nyagasani, umunwa wanjye uzatangaza ubudahemuka bwawe.

 

Uhoraho ni wowe buhungiro bwanjye,

sinzateterezwa bibaho.

Mu butabera bwawe unkiranure, undengere,

untege amatwi maze undokore.

 

Umbere urutare negamira, 

nshobora guhungiramo buri gihe ; 

wiyemeje kunkiza,

wowe rutare rwanjye rw’intamenwa.

 

Ni wowe mizero yanjye, Nyagasani,

Uhoraho, ni wowe niringira kuva mu buto bwanjye.

Narakwisunze kuva nkivuka,

unyitorera nkiva mu nda ya mama.

 

Nzatangaza ukuntu uri indahemuka,

iminsi yose namamaze agakiza kawe.

Mana wanyigishirije kuva mu buto bwanjye,

na n’ubu ndacyarata ibyiza byawe.

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI   (Yh 5, 35.33) 

 

Alleluya Alleluya.

Yohani yari nk’itara ryaka kandi rimurika ;

yatanze ubuhamya bw’ukuri kugeza gupfa.

AlIeluya.

 

IVANJILI

 

+  Mariko   (Mk 6, 17-29)

Muri icyo gihe, 17Herodi yari yatumye abantu bo gufata Yohani no kumubohera mu buroko, abitewe na Herodiya, umugore wa murumuna we Filipo, Herodi yari yaracyuye. 18Kuko Yohani yari yarabwiye Herodi ati « Ubujijwe gutunga umugore wa murumuna wawe. » 19Herodiya na we yahoraga ahigira Yohani agashaka no kumwicisha, ariko ntabishobore, 20kubera ko Herodi yatinyaga Yohani bigatuma amurengera, abitewe n’uko yari azi ko ari umuntu w’intabera kandi w’intungane. Iyo yabaga yamwumvise yabunzaga imitima cyane, nyamara yakundaga kumwumva.

21Nuko haza kuba umunsi mukuru, ubwo Herodi yari yahimbaje isabukuru y’ivuka rye, maze atumira abataware be, n’abakuru b’ingabo ze hamwe n’abanyacyubahiro bo mu Galileya. 22Umukobwa wa Herodiya araza arabyina, ashimisha Herodi n’abatumirwa be. Nuko umwami abwira umukobwa ati « Nsaba icyo ushaka cyose ndakiguha. » 23Aramurahira ati « Icyo unsaba cyose ndakiguha, kabone n’iyo cyaba icya kabiri cy’igihugu cyanjye. » 24Umukobwa arasohoka abaza nyina ati « Nsabe iki?» Undi aramusubiza ati « Saba umutwe wa Yohani Batisita. » 25Umukobwa agaruka bwangu asanga umwami, amusaba avuga ati « Ndashaka ko umpa nonaha umutwe wa Yohani Batisita ku mbehe. » 26Umwami biramushavuza cyane, ariko kubera indahiro ye n’abo yari yatumiye, yanga kwivuguruza, 27Ako kanya umwami yohereza umwe mu ngabo ze, amutegeka kuzana umutwe wa Yohani. Uwo mugabo aragenda, amucira umutwe mu buroko.

28Nuko azana umutwe ku mbehe maze awuha uwo mukowa. Umukobwa na we awuha nyina. 29Abigishwa ba Yohani babyumvise, baraza bajyana umurambo we, baramuhamba.


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »