Amasomo ku wa Kabiri XXII, A

ISOMO RYA MBERE


Ibaruwa ya mbere Mutagatifu Pawulo yandikiye Abanyatesaloniki   (1 Tes 5, 1-6.9-11)

Bavandimwe, 1ku byerekeye igihe n’amagingo by’amaza ya Nyagasani, ntimukeneye ko tubibandikira. 2Ubwanyu muzi neza ko Umunsi wa Nyagasani uza nk’umujura wa nijoro. 3Igihe rero bazaba bavuga ngo « Mbega amahoro n’umutekano ! » ni bwo icyorezo kizabatungura, nk’uko ibise bitungura umugore utwite ; kandi nta mahungiro. 4Ariko mwebwe bavandimwe, ntimukiri mu mwijima ku buryo uwo munsi wabatungura nk’umujura ; 5mwese muri abana b’urumuri n’ab’amanywa; ntituri ab’ijoro n’ab’umwijima. 6None rero ntitugasinzire nk’abandi, ahubwo tube maso kandi twirinde gutwarwa n’irari. 9Erega Imana ntiyatugeneye kurimburwa n’uburakari bwayo, ahubwo yatugeneye kuronka umukiro dukesha Umwami Yezu Kristu 10wadupfiriye, kugira ngo twaba bazima cyangwa twaba twarapfuye, duhore twunze ubumwe na we. 11Kubera iyo mpamvu, nimujye muhumurizanya kandi muterane inkunga nk’uko musanzwe mubigenza.

 

ZABURI   (Zab 27 (26), 1, 4, 13-14)

 

Inyik/ Nizeye kuzabona ubugiraneza bw’Uhoraho,

mu gihugu cy’abazima.

 

Uhoraho ni urumuri rwanjye n’agakiza kanjye,

ni nde wantera ubwoba ?

Uhoraho ni urugerero rw’ubugingo bwanjye,

ni nde wankangaranya ?

 

Ikintu kimwe nasabye Uhoraho kandi nkaba ngikomeyeho,

ni ukwiturira mu Ngoro y’Uhoraho,

iminsi yose y’ukubaho kwanjye,

kuglra ngo mpore nirebera uburanga bw’Uhoraho,

kandi nite ku Ngoro ye ntagatifu.

 

Nyamara jye nizeye kuzabona ubugiraneza bw’Uhoraho,

mu gihugu cy’abazima.

Ihangane, wizigire Uhoraho,

ukomeze umutima, ube intwari !

Rwose wiringire Uhoraho !

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI   (Lk 7, 16)

 

Alleluya Alleluya.

Umuhanuzi ukomeye yaduturutsemo,

kandi Imana yasuye umuryango wayo. 

Alleluya.

 

IVANJILI


+ Luka   (Lk 4, 31-37)

Muri icyo gihe, 31Yezu amanukira i Kafarinawumu, umugi wo muri Galileya, ahigishiriza ku munsi w’isabato. 32Batangariraga inyigisho ze, kuko yavugaga nk’umuntu ufite ububasha. 33Ubwo nyine mu isengero ryabo hakaba umuntu wahanzweho na roho mbi, nuko itera hejuru cyane iti 34« Ayi we ! Uradushakaho iki, Yezu w’i Nazareti ? Waje kuturimbura ! Nzi uwo uri we : uri Intungane y’Imana. » 35Yezu ayibwira ayikangara ati «Ceceka kandi uve muri uwo muntu ! » Nuko roho mbi imutura hasi imbere ya bose, imuvamo nta cyo imutwaye. 36Bose ubwoba burabataha, baravugana bati « Mbega ijambo rikomeye ! Dore arategekesha roho mbi ubushobozi n’ububasha zikamenengana !» 37Nuko Yezu aba ikirangirire muri ako karere kose. 


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »