Inyigisho Icyumweru cya XX Gisanzwe

1. Amasomo yo ku Cyumweru cya 20 gisanzwe, aduhamagararira kuzirikana k’uburyo Yezu yaje guhuza abantu b’amahanga yose: Izayi ni we utubwira ati abanyamahanga bizirika kuri Uhoraho, bakamuyoboka bakunze izina rye kandi bakamubera abagaragu, abo bose bubahiriza isabato ntibayice, bagakomera ku Isezerano ryanjye, nzabazana ku musozi wanjye mutagatifu, nzatuma bishimira mu Ngoro yanjye bansengeramo”. Ibi bishatse kuvuga ko Imana atari iya bamwe, si iy’abatoranyijwe, si iy’ab’ubwoko ubu n’ubu, si iy’umuryango uyu n’uyu cyangwa idini iri n’iri, ahubwo Imana ni iya twese, ni umubyeyi udukunda twese uko tungana. Nta muntu numwe uyifiteho ubuzare kurusha abandi.


2. Yezu mu Ivanjili nibyo agarukaho, agaragaza ko ukwemera ariko shingiro ry’abanyagasani: “wa mugore we, ukwemera kwawe kurakomeye, nibikumerere uko ubishaka”. Yezu arabanza kuganira n’uwo mugore agira ngo yumvishe abari aho ko abari bazi ko Ijambo n’agakiza k’Imana bigenewe gusa umuryango umwe wa Israheli, bibeshya. Igishishikaje Yezu ari ukwemera. Ari umuyahudi ufite ukwemera, ari umunyamahanga ufite ukwemera, nta numwe ukwiye guhezwa ku gakiza k’Imana. Yezu arifuza rwose kumenyesha abantu ko agakiza yazaniye isi ari agakiza ka bose. Yezu adukunda twese kandi yifuza ko twese twaba umwe maze tugafatanya urugendo rumusanga twishimiye kubaho no kubana.


3. Nibyo koko kugira ngo Yezu agere aho abwira umuryango wa Israheli ko agakiza kagenewe bose byasabye igihe kinini. Umunyamahanga ntiyarebwaga neza, mu myumvire y’icyo gihe ndetse n’icyabanjirije Yezu, umukiro wafatwaga nk’uwagenewe bamwe, ariko ukwihangana kw’Imana ntigucike intege. Imana igendana na muntu gahoro gahoro, ikagenda imuhindura imyumvire buhoro buhoro nta muvundo kugera ubwo izamwumvisha igikwiye. Ikiganiro cy’uyu mugore na Yezu biratugaragariza ukuntu Imana ibanza kutwihanganira mu makosa no mu myumvire byacu, ikagenda itwumvisha buhoro buhoro ko ibyo turimo bidakwiye.


4. Yezu rero arabanje ahera ku myumvire y’abari bamukikije, akoresha imvugo igaragaza ko uwo mugore w’umunyamahanga ntacyo akwiye kubaza k’umukiro w’abayahudi: “Ntibikwiye gufata umugati w’abana ngo uwujugunyire ibibwana”. Yezu abikoze kuko ari umuntu uba mu bantu bafite iyo myumvire ariko nanone akaba yifuza ko bayihindura. Niyo mpamvu, imbere y’ukwemera gukomeye k’umugore: “Ni koko Nyagasani, ariko n’ibibwana birya utuvungukira tugwa aho ba shebuja bafunguriye”, Yezu atangariza abamwumva ko uwemera wese aronka umukiro. Yezu araboneraho kubwira abayahudi ko ukwemera ari isano isumba iy’amaraso kandi ko ariyo ashingiyeho kugira ngo amahanga yose akoranire imbere ye mu byishimo n’amahoro: “Wa mugore we, ukwemera kwawe kurakomeye, nibikumerere uko ubishaka”.


5. Nka Yezu, natwe dusabwa kubiba hose urukundo kandi tugaharanira ko umukiro w’Imana ugera kuri buri wese. Nka Yezu, dusabwa kubona muri buri wese umuvandimwe wacu, nta munyamahanga ukibaho, nta muntu wo mu bwoko ubu n’ubu ahubwo twese turi umwe muri Kristu udukiza kandi uduha imbaraga zo kunga ubumwe.


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »