Isura nyayo y’Imana ni iyihe?

Kenshi twibaza byinshi ku Mana, umuntu akaba yakwibaza uko isa, aho iba, ibyo ikora…Turibuka ko na Filipo, umwe mu bigishwa ba Yezu yamubwiye ati “Nyagasani, twereke So biraba biduhagije” (Yh 14,8). None rero, isura nyakuri y’Imana yaba ari iyihe? Twayibonera he? Iki kibazo nta kundi cyasubizwa, atari uguhanga amaso muntu Imana yaremye mu ishusho yayo. Uruhanga nyakuri rw’Imana rero rugaragarira mu ruhanga rw’umuntu utabara umuvandimwe we, akamubonamo na we uruhanga rw’Imana agomba kwitaho no kugirira neza.


Ubwiza bw’uru ruhanga ni uko atari ngombwa ko ruba uruhanga rw’umuntu wemera cyangwa se akaba ari uwo mu idini iri n’iri. Uru ruhanga rutabara, rwita ku wundi, ku mbabare, rushobora kugaragarira kuri buri wese, tutitaye ku bwoko, k’umuco, ku idini, ku gihugu cyangwa se k’ubukungu kuko twese twaremwe n’Imana imwe tukaba turi ishusho yayo nyanyo. Uruhanga rw’Imana ntabwo ari ngombwa ko ruba rwa rundi rwibera gusa mu masengesho. Uruhanga rw’Imana ni rwa rundi rukebuka ubabaye maze rukamwegerana impuhwe n’ineza bikiza, maze rwaba ari uruhanga rugerageza gutura Imana mu isengesho uko bwije nuko bukeye, rukarushaho kugira neza rubengerana ineza y’Imana rukomora muri uwo mubano n’Imana dukomora mu isengesho.


Icyo dusabwa rero nk’abantu bamenye Imana, bazi ko ifite uruhare rukomeye kandi ntasimburwa mu buzima bwacu, ni ukugerageza kurushaho kugaragaza iyo sura y’Imana. Akenshi hari igihe twibwira ko kugira neza ari ugutanga ibintu, ari ugukora igikorwa gifatika cyane cyane iyo uri imbere y’ubabaye. Ibi nabyo ni byiza ariko kugira neza ni ugutanga ubuntu kuko igikiza umuntu cyane, ni isura abona mu maso yawe iyo umwakiriye bityo n’icyo umuhaye akabona ko giturutse k’umutima mwiza. Ushobora kumuha ibya mirenge, ariko iyo ubimuhanye umunya unamunnyega, bimutera akababaro aho kumuha ituze akeneye. Nk’uko intumwa zabigenje, zikagira ziti ari zahabu, ari feza nta na kimwe dufite, nyamara ku bubasha bwa Yezu haguruka ugende, muntu yari akwiye kumenya ko uruhanga rw’Imana rwigaragaza muri twe iyo dutabaranye mugenzi wacu umutima wuje urukundo n’impuhwe.

P. Jean Damascène MUGIRANEZA


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »