10 Kanama: Mut. Lawurenti (+ 258)

Lawurenti yari umudiyakoni i Roma ku ngoma ya Papa Sigisti wa II n’iy’umwami Valeriyani. Yari ashinzwe umutungo wa Kiliziya y’i Roma. Igihe rero umwami Valeriyani atangiye gutoteza abakristu, akica Papa Sigisti wa II n’abadiyakoni be, Lawurenti icyo gihe baramuretse kuko bashakaga ko abanza kwerekana ibintu Kiliziya itunze.


Nuko bahamagara Lawurenti ngo yerekane ibintu Kiliziya itunze, we rero abasaba iminsi itatu ngo ajye kubikoranya abibereke. Ubwo Lawurenti aragenda akoranya abakene base b’i Roma n’indushyi zaho abazanira umucamanza mukuru w’i Roma aramubwira ati : «Dore ibyo mwantumye ndabibazaniye. Ngiyi imari Kiliziya itunze. Uzabwire umwami abamenye kuko ubundi ari twe twabitagaho; none ubu twe tukaba dutabariye Kristu ». Umucamanza mukuru rero wari wizeye kubona ibintu byinshi bitabarika, uburakari buramwegura maze si ukurakara arabisha! Diyakoni Lawurenti afatwa ubwo, batangira kumutwika umubiri wose buhoro buhoro bamukaranga. Bavuga ko yabwiye umucamanza ati : «Uruhande rumwe rwahiye neza, noneho nimuhindukize mukarange n ‘urundi niba mushaka ko umwami aza gufungura inyama zihiye neza uyu munsi ».


Muri ubwo bubabare bukaze bw’umuriro, Lawurenti yaherekaniye ubutwari bukomeye bushingiye ku kwemera kwe gushyitse. Ngiyo imipfire y’iyo ntwari yahowe Kristu. Ibisigazwa bye biri muri Bazilika yamwitiriwe «Basilica San Lorenzo » i Roma hafi ya Campo Verano.


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »