Amasomo ku wa Kabiri, XIX, A

ISOMO RYA MBERE


Igitabo cy’Ivugururamategeko   (Ivug 31, 1-8)

Muri iyo minsi, 1Musa abwira Abayisraheli bose aya magambo. Aterura avuga ati 2«Ubu ngubu maze imyaka ijana na makumyabiri mvutse ; sinkibasha gukubita hirya no hino, kandi Uhoraho yaranyibwiriye ati ‘Nta bwo uzambuka Yorudani iyi ureba!’ 3Uhoraho Imana yanyu ubwe ni we uzambuka akurangaje imbere, ni we uzatsemba ariya mahanga akuri imbere, ayanyage ibyo atunze. Kandi Yozuwe ni we uzambuka akurangaje imbere nk’uko Uhoraho yabivuze. 4Uhoraho azagirira ayo mahanga ibyo yagiriye Sihoni na Ogi, abami b’Abahemori hamwe n’ibihugu byabo: yarabirimbuye ! 5Uhoraho azayabarekurira, namwe muzayagirire bya bindi nabategetse byose. 6Nimukomere mube intwari, ntimuzashye ubwoba ngo muhinde umushyitsi imbere yabo, kuko Uhoraho Imana yawe ubwe agendana nawe. Ntazaguharurukwa, ntazagutererana. »


7Hanyuma Musa ahamagara Yozuwe, amubwirira imbere y’Abayisraheli bose ati «Komera kandi ube intwari, kuko ari wowe uzinjirana n’aba bantu mu gihugu Uhoraho yarahiye abasokuruza babo ko azakibaha ; ni wowe uzatuma bigarurira icyo gihugu. 8Uhoraho ubwe ni we ukugenda imbere, azaba ari kumwe nawe ; ntazaguharurukwa, ntazagutererana. Wigira ubwoba, ntucike intege. »

 

INDIRIMBO: Ivugururamategeko (32, 3-4b, 7, 8, 9.12)

 

Inyik/ Ingarigari y’Uhoraho ni umuryango we.

 

Ngiye kwamamaza izina ry’Uhoraho:

Nimwemere ko Imana yacu ari indahangarwa.

Ni urutare, ibyo akora biba bitunganye rwose,

uburyo bwe bwose buraboneye.

 

Ibuka ibihe bya kera,

uzirikane imyaka yagiye isimburana,

kuva mu gisekuru ukagera mu kindi.

Baza so azabigutekerereza,

baza abakuru bo muri mwe, bazabikubwira.

 

Igihe Musumbabyose yahaga amahanga iminani agenewe,

igihe yatandukanyaga amoko y’abantu,

yashingiye imbago imiryango,

akurikije umubare w’abana ba Israheli.

 

Koko rero ingarigari y’Uhoraho ni uwo muryango we,

bene Yakobo bakaba umunani yegukanye.

Uhoraho ni we wenyine wayoboye umuryango we,

ari nta mana y’inyamahanga bafatanyije.

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI   (Zab 130 (129), 7)

 

Alleluya Alleluya.

Uhoraho ahorana imbabazi,

akagira ubuntu butagira urugero.

Alleluya.

 

IVANJILI


+ Matayo  (Mt 18, 1-5.10-14)

1Icyo gihe abigishwa begera Yezu, baramubaza bati « Mbese ubona ari nde uruta abandi mu Ngoma y’ijuru ? » 2Ahamagara umwana muto amushyira hagati yabo, 3nuko aravuga ati «Ndababwira ukuri : nimudahinduka ngo mumere nk’abana, nta bwo muzinjira mu Ngoma y’ijuru. 4Uwicisha bugufi wese nk’uyu mwana, uwo ni we usumba abandi mu Ngoma y’ijuru. 5Uwakira neza umwana nk’uyu ari jye agirira, ni jye aba yakiriye. 10Mwirinde kugira uwo musuzugura muri abo bato ; 11koko rero ndababwira ko mu ijuru abamalayika babo badahwema kureba uruhanga rwa Data wo mu ijuru. 12Mwe murabibona mute? Niba umuntu afite intama ijana, iyo imwe muri zo izimiye ntasiga izindi mirongo urwenda n’icyenda ku musozi, akajya gushaka iyazimiye ? 13Kandi iyo ahiriwe akayibana, ndababwira ukuri : imutera ibyishimo biruta ibyo aterwa na za zindi mirongo urwenda n’icyenda zitazimiye. 14Ni na ko So wo mu ijuru adashaka ko hari umwe muri abo bato uzimira.» 


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »