Amasomo ku wa Mbere XVIII, A

ISOMO RYA MBERE

                     

Igitabo cy’Ibarura (Ibar 11, 4b-15)

Abayisraheli ubwo bari mu butayu, 4bbatangira kwijujuta bavuga bati « Ni nde uzaduha inyama zo kurya ? 5Turibuka amafi twariraga ubuntu mu Misiri, ibihaza, imyungu, hamwe n’ibitunguru by’ibibabi n’iby’ibijumba ! 6Nta na kimwe tukibona muri ibyo, none ubuzima bwacu burakendera ! Nta kindi turya uretse manu. » 7Manu iyo yari imeze nk’urubuto rwa koriyanderi, ikererana nk’ubujeni buva mu biti. 8Imbaga yayagaraga ijya kuyitoragura ; bakayisya ku rusyo cyangwa bakayisekura. Nyuma igatekwa mu nkono, igakorwamo utugati. Yaryohaga nk’umutsima bavugishije amavuta. 9Iyo urume rwatondaga ku ngando nijoro, ni na ho manu yayigwagaho.

10Musa yumva imbaga yijujuta, buri muntu ari ku muryango w’ihema rye. Uhoraho biramurakaza cyane, maze Musa abwirana agahinda Uhoraho agira ati 11« Ni iki gituma ugirira nabi umugaragu wawe ? Ni iki gituma untererana, ukankorera umutwaro wo kuyobora iyi mbaga yose ? 12Ni jye se wasamye inda ndababyara, kugira ngo untegeke kubabumbatira ku gituza nk’uko umurezi abumbatira umwana muto, bakazarinda bagera mu gihugu wasezeranije ba sekuruza ? 13Nzakura hehe inyama zo guha iriya mbaga yose, ihora inyijujutaho ivuga ngo ‘Duhe inyama zo kurya.’ 14Jyewe jyenyine singishoboye kwihanganira umutwaro undemereye cyane wo kuyobora iyi mbaga. 15Niba uzahora ungenzereza utya, ndakwinginze ngo umbabarire unyice, aho kugira ngo nkomeze kubabazwa n’ibyago byanjye ! »

 

ZABURI (Zab 81 (80), 12-13,14-15,16-17)

 

Inyik/ Nyagasani, Mana yacu, ngwino utumare inzara !

 

«Umuryango wanjye ntiwumvise ijwi ryanjye

kandi Israheli ntiyanyumvira ;

nuko mbarekera ubugundire bw’umutima wabo,

ngo bikurikirire ibyifuzo byabo.

 

« Iyaba ariko umuryango wanjye wanyumvaga !

Iyaba Israheli yagenderaga mu nzira zanjye,

mu kanya gato nakubika abanzi bayo,

ngacyamurira ikiganza ku bayirwanya.

 

« Abanga Uhoraho bagatangira kumukeza,

bagahora bakangaranye ubuziraherezo !

Naho umuryango wanjye nkawutungisha ingogore y’ingano,

maze nkawuhaza ubuki bwo mu rutare ! »

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI  (Zab 78 (77), 24)

 

Alleluya Alleluya.

Imana yagaburiye umuryango wayo mu butayu,

ibaha ingano zo mu ijuru.

Alleluya.

 

 

IVANJILI

Icyitonderwa : Mu mwaka A, kuko iyi Vanjili iba yasomwe ku cyumweru, uyu munsi basoma muri Matayo 14, 22-36


+ Matayo (Mt 14, 13-21)

Muri icyo gihe, 13Yezu amaze kumva iby’urupfu rwa Yohani Batisita, ajya mu bwato agana ahantu h’ubutayu hitaruye ; rubanda rubimenye ruva mu migi rumukurikira ku maguru. 14Amaze kwambuka abona abantu benshi, abagirira impuhwe ; akiza ibimuga byabo. 15Bugorobye, abigishwa be baramwegera bati «Aha hantu ntihatuwe kandi umunsi uciye ikibu ; none sezerera aba bantu bajye mu ngo kwigurira ibyo barya. » 16Ariko Yezu we arababwira ati « Bikwirirwa bajyayo ; nimubahe ibyo kurya mwebwe ubwanyu. » 17Baramusubiza bati « Dufite hano imigati itanu n’amafi abiri gusa. » 18Arababwira ati « Nimubinzanire hano. » 19Amaze gutegeka ko bicaza abantu mu byatsi, afata ya migati itanu na ya mafi abiri, areba ku ijuru ashimira Imana; hanyuma amanyura ya migati ayiha abigishwa be, na bo bayiha rubanda. 20Bose bararya barahaga. Nuko barundarundira hamwe ibisigaye, byuzura inkangara cumi n’ebyiri ! 21Nyamara abariye bari ibihumbi bitanu, batabariyemo abagore n’abana.

 

+ Matayo (Mt 14, 22-36)

Muri icyo gihe, Yezu amaze kugaburira imbaga mu butayu, 22ategeka abigishwa be kujya mu bwato no kumutanga hakurya, igihe asezerera rubanda. 23Amaze kubasezerera, azamuka umusozi kugira ngo asengere ahiherereye. Umugoroba ukuba ari wenyine. 24Naho ubwato bwari bugeze kure y’inkombe, buhungabanywa n’umuvumba kuko umuyaga wabuturukaga imbere.

25Nuko bujya gucya, aza abasanga agenda hejuru y’inyanja. 26Abigishwa babonye agenda hejuru y’inyanja bakuka umutima bati «Ni baringa!» Bashya ubwoba ni ko kuvuza induru. 27Ako kanya Yezu arababwira ati « Nimuhumure ni jye ; mwigira ubwoba!» 28Petero ni ko kumusubiza ati « Nyagasani, niba ari wowe tegeka ko ngusanga ngenda ku mazi. » 29Yezu ati «Ngwino.» Nuko Petero ava mu bwato agenda ku mazi asanga Yezu. 30Ariko abonye ko umuyaga uteye inkeke, agira ubwoba atangira kurohama, nuko atera hejuru ati « Nyagasani, nkiza ! » 31Ako kanya Yezu arambura ukuboko, aramusingira ati « Wa mwemera gato we, ni iki cyatumye ushidikanya ? » 32Nuko ageze mu bwato umuyaga urahosha. 33Abari mu bwato bamupfukamira bavuga bati « Koko uri Umwana w’Imana! » 34Bamaze kwambuka bagera mu karere ka Genezareti. 35Abantu b’aho bamumenye bakwiza inkuru muri ako karere kose; ni ko kumuzanira abarwayi babo bose. 36Baramwinginga ngo abareke bakore ku ncunda z’igishura cye gusa, nuko abazikozeho bose bagakira. 


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »