Amasomo ku wa Kabiri XVIII, A

ISOMO RYA MBERE


Igitabo cy’Ibarura (Ibar 12, 1-13)

Muri iyo munsi, 1Miriyamu na Aroni banegura Musa ko yashatse umugore w’umunyekushi. 2Baribazaga bati « Ese ubundi Uhoraho yavugishije Musa wenyine ? Twebweho ntiyatuvugishije? » Nuko Uhoraho arabumva. 3Musa yari umugabo uzi kwiyoroshya, nta muntu n’umwe ku isi wamurushaga kwicisha bugufi.

4Uhoraho atungura Musa, Aroni na Miriyamu arababwira ati « Mwese uko muri batatu mujye ku ihema ry’ibonaniro. » Nuko bose uko ari batatu bajya ku ihema ry’ibonaniro. 5Uhoraho amanukira mu nkingi y’igicu, ahagarara ku muryango w’ihema ry’ibonaniro maze ahamagara Aroni na Miriyamu, bombi bigira imbere ye. 6Arababwira ati «Nimwumve neza amagambo yanjye : Niba muri mwe harimo umuhanuzi ni uko jyewe Uhoraho mubonekera nkamwibwira, cyangwa nkamuvugisha mu nzozi. 7Nta bwo rero ari nk’uko ngenzereza umugaragu wanjye Musa; we ni umugabo w’inkoramutima nashinze umuryango wanjye wose. 8Muvugisha imbonankubone bitari mu marenga, nkamwiyereka. Bityo akabona ishusho y’Uhoraho. None se mutinyutse mute kunegura umugaragu wanjye Musa? »


9Uhoraho arabarakarira cyane maze aragenda. 10Agacu karazimira hejuru y’ihema ry’ibonaniro, naho Miriyamu we aba yasheshe ibibembe byererana nk’urubura. Aroni arahindukira areba Miriyamu asanga yafashwe n’ibibembe. 11Abwira Musa ati «Shobuja, ndakwinginze widushyiraho ingaruka z’icyaha twakoze, dusanzwe turi abapfu, tukaba n’abanyabyaha ! 12Ndagusabye Miriyamu ye guhinduka nk’umwana wapfuye akivuka, agasohoka mu nda ya nyina umubiri we waraboze igihande kimwe!» 13Musa atakambira Uhoraho agira ati « Mana, gira impuhwe umukize !»

 

ZABURI (Zab 51 (50), 3-4, 5-6ab,12-13)

 

Inyik/ Nyagasani, tugirire imbabazi kuko twagucumuyeho.

 

Mana yanjye, ngirira imbabazi ukurikije ineza yawe;

kubera impuhwe zawe nyinshi, umpanagureho ibyaha byanjye.

Nyuhagiraho wese ibicumuro byanjye,

maze unkize icyaha nakoze.

 

Koko nemeye ibicumuro byanjye,

icyaha cyanjye kimpora imbere.

Uwo nacumuyeho ni wowe wenyine,

maze ikibi wanga mba aricyo nkora.

 

Mana yanjye, ndemamo umutima usukuye,

maze umvugururemo ibitekerezo biboneye.

Ntunyirukane ngo unte kure yawe,

cyangwa ngo unkuremo umwuka wawe uzira inenge.

 

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI (Zab 130 (129), 5)

 

Alleluya Alleluya.

Amizero yacu ari muri Uhoraho !

Nimwizere Ijambo rye.

Alleluya.

 

IVANJILI


+ Matayo (Mt 15, 1-2.10-14)

Muri icyo gihe, 1Abafarizayi n’abigishamategeko baturutse i Yeruzalemu ni ko kwegera Yezu bati 2« Ni iki gituma abigishwa bawe bica umuco w’abakurambere ? Dore ntibakaraba iyo bagiye gufungura!» 10Nuko Yezu ahamagara rubanda, ni ko kubabwira ati « Nimutege amatwi maze mwumve ! 11Si igishyirwa mu kanwa gihumanya umuntu ; ahubwo ikiva mu kanwa ni cyo gihumanya umuntu.» 12Nuko abigishwa baramwegera baramubwira bati «Aho uzi ko Abafarizayi bumvise ayo magambo bikabarakaza ? » 13Yezu ati « Agati kose kadateretswe na Data wo mu ijuru, kazarandurwa. 14Nimubihorere : ni impumyi zirandata izindi mpumyi! Kandi iyo impumyi irandase indi mpumyi, zombi zigwa mu mwobo.» 


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »