Amasomo ku wa Kabiri, XVII,A

ISOMO RYA MBERE


Igitabo cy’Iyimukamisiri (Iyim 33, 7-11.18-23 ; 34, 4-9.28)

Abayisraheli uko bagendaga baca ingando mu rugendo rwabo bagana mu gihugu basezeranyijwe, 33,7Musa yendaga ihema maze akarishinga hirya y’ingando ahitaruye, rikitwa ihema ry’ibonaniro. Nuko uwashakaga wese kugisha inama Uhoraho, akajya ku ihema ry’ibonaniro ryari hanze y’ingando. 8Iyo Musa yasohokaga ngo ajye ku ihema, imbaga yose yarahagurukaga, buri muntu agahagarara ku muryango w’ihema rye ; nuko bagakurikiza Musa amaso kugeza igihe yinjiriye mu ihema. 9Musa yamara kwinjira mu ihema, ya nkingi y’agacu ikamanuka maze igahagarara ku muryango w’ihema, Uhoraho akaganira na Musa. 10Imbaga yose yabaga ireba inkingi y’agacu gahagaze ku muryango w’ihema ; maze imbaga yose igahaguruka, buri muntu agapfukama ku muryango w’ihema rye. 11Uhoraho rero akavugana na Musa bahanganye amaso, mbese nk’uko umuntu avugana n’undi. Hanyuma Musa agasubira mu ngando ; ariko umufasha we, umusore witwa Yozuwe mwene Nuni, ntave mu ihema.


18Umunsi umwe Musa abwira Uhoraho ati « Ngaho rero nyereka ikuzo ryawe !» 19Uhoraho ati « Ndanyuza ububengerane bwanjye bwose imbere yawe, maze ntangaze izina ryanjye : ‘Uhoraho’. Ngirira ibambe uwo nishakiye, nkagirira impuhwe uwo nishakiye.» 20Yungamo ati « Nta bwo washobora kubona uruhanga rwanjye, kuko nta muntu wabasha kumbona ngo agumye abeho.» 21Uhoraho arongera ati « Ngwino nkwereke aho uba uhagaze iruhande rwanjye. Ndaguhagarika hejuru y’urutare. 22Igihe rero ikuzo ryanjye riza guhita, ndagushyira mu bwihugiko bw’urutare, maze ngutwikirize ikiganza cyanjye kugeza ubwo ntambutse. 23Hanyuma nkuvaneho ikiganza maze umbone mu mugongo gusa ; naho uruhanga rwanjye ntawashobora kurureba.»


34,4Nuko Musa abaza ibimanyu bibiri by’amabuye nk’ibya mbere. Arazinduka azamuka umusozi wa Sinayi, nk’uko Uhoraho yari yabimutegetse, maze ajyana mu ntoki ibimanyu bibiri by’amabuye. 5Nuko Uhoraho amanuka mu gacu ahahurira na we, maze atangaza izina rye « Uhoraho». 6Uhoraho rero anyura imbere ya Musa, maze avuga aranguruye ati « Ndi Uhoraho, Uhoraho Imana igira impuhwe n’ineza, itinda kurakara, yuje ubuntu n’ubudahemuka, 7Imana igaragariza ubuntu bwayo ibisekuru ibihumbi n’ibihumbi, ikihanganira igicumuro, ubwigomeke n’icyaha, ariko ntireke guhanira igicumuro cy’ababyey mu bana n’abuzukuru babo, kugeza mu gisekuru cya , gatatu n’icya kane ! » 8Ako kanya Musa akubita amavi ku butaka, arapfukama. 9Nuko aravuga ati « Nyagasani, niba koko mfite ubutoni mu maso yawe, ngaho databuja niyemere kugendana natwe. Yego turi umuryango ufite ijosi rishingaraye ; ariko rero utubabarire ibicumuro byacu n’ibyaha byacu, maze utugire ubukonde bwawe !» 28Musa agumana aho ngaho n’Uhoraho iminsi mirongo ine n’amajoro mirongo ine, nta kurya umugati, nta no kunywa amazi. Nuko yandika. Ku bimanyu by’amabuye amagambo y’Isezerano, ari yo ya magambo cumi.

 

ZABURI  (Zab 103 (102), 6-7, 8-9, 10-11, 12-13)

 

Inyik/ Uhoraho ni umunyambabazi n’umunyampuhwe.

 

Uhoraho akoresha ubutabera,

akarenganura abapfukiranwa bose.

Yamenyesheje Musa imigambi ye,

n’abana ba Israheli abagaragariza ibigwi bye.

 

Uhoraho ni umunyambabazi n’umunyampuhwe,

atinda kurakara kandi akagira ibambe.

Ntatongana ngo bishyire kera,

ntarwara inzika ubuziraherezo.

 

Ntaduhana bihwanye n’ibicumuro byacu,

ntatwihimura akurikije amafuti yacu.

Uko ijuru ryisumbuye kure hejuru y’isi,

ni ko impuhwe ze zisagiranira abamutinya.

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI

 

Alleluya Alleluya.

Ijambo ry’Imana ryabibwe mu mitima yacu :

hahirwa abaryakira rikera imbuto nyinshi ! .

Alleluya.

 

IVANJILI


+ Matayo (Mt 13, 36-43)

Muri icyo gihe, 36Yezu asiga aho rubanda ajya imuhira. Nuko abigishwa be baramwegera, baramubaza bati « Dusobanurire umugani w’urumamfu rwo mu murima. » 37Arabasubiza ati «Ubiba imbuto nziza ni Umwana w’umuntu ; 38umurima ni isi; imbuto nziza ni abana b’Ingoma ; urumamfu ni abana ba Nyakibi ; 39umwanzi warubibye ni Sekibi ; isarura ni iherezo ry’isi ; abasaruzi ni abamalayika. 40Nk’uko rero batoranya urumamfu bakarujugunya mu muriro, ni ko bizagenda mu iherezo ry’isi. 41Umwana w’umuntu azohereza abamalayika be, bavangure mu Ngoma ye abateye abandi kugwa mu cyaha bose, n’inkozi z’ibibi zose, 42maze babarohe mu nyenga y’umuriro, aho bazaririra kandi bagahekenya amenyo. 43Ubwo intungane zizabengerana nk’izuba mu Ngoma ya Se. Ufite amatwi, niyumwe !» 


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »