Amasomo ku wa Gatatu, XVII,A

ISOMO RYA MBERE


Igitabo cy’Iyimukamisiri (Iyim 34, 29-35)

29Musa amanuka ku musozi wa Sinayi afite mu ntoki ibimanyu bibiri by’amabuye byanditseho Isezerano. Ubwo yamanukaga, ntiyari azi ko mu ruhanga rwe harabagiranaga kubera ko yaganiriye n’Uhoraho. 30Aroni n’Abayisraheli bose babona Musa, n’ukuntu mu maso he harabagiranaga ! Nuko bagira ubwoba bwo kumwegera. 31Musa arabahamagara ; Aroni n’abatware bose b’imbaga bagaruka bamusanga, maze arabavugisha. 32Hanyuma Abayisraheli bose baramwegera, abamenyesha amategeko yose Uhoraho yari yamubwiriye hejuru y’umusozi wa Sinayi. 33Musa arangije kubibabwira, yipfuka igitambaro mu maso. 34Iyo Musa yabaga yinjiye imbere y’Uhoraho ngo avugane na we, yavanagaho icyo gitambaro kugeza igihe asohokeye mu ihema ; yagera hanze akabwira Abayisraheli ibyo yabaga yategetswe : 35Abayisraheli babonaga mu maso ha Musa harabagirana. Nuko Musa agasubiza igitambaro mu maso, kugeza ubwo yongera kwinjira ngo avugane n’Uhoraho.

 

ZABURI (Zab 99 (98), 5,6, 7, 9)

 

Inyik/ Uhoraho Mana yacu, uri Nyir’ubutagatifu.

 

Nimusingize Uhoraho, Imana yacu,

nimupfukame imbere y’akabaho k’ibirenge bye,

kuko ari Nyir’ubutagatifu !

 

Musa na Aroni bari mu baherezabitambo be,

Samweli akaba mu biyambaza izina rye ;

biyambazaga izina ry’Uhoraho, maze na we akabumva.

 

Yababwiriraga mu nkingi y’agacu kererana,

bagakurikiza amabwiriza ye, n’ amategeko yari yarabahaye.

 

Nimurate Uhoraho, Imana yacu,

maze mupfukame imbere y’umusozi we mutagatifu,

kuko Uhoraho, Imana yacu, ari Nyir’ubutagatifu.

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI   (Mt 11, 25)

 

Alleluya Alleluya.

Uragasingizwa Dawe, Mutegetsi w’ijuru n’isi,

wowe wahishuriye abaciye bugufi,

amabanga y’lngoma y’ijuru.

Alleluya.

  

IVANJILI


+ Matayo (Mt 13, 44-46)

Muri icyo gihe,Yezu acira rubanda iyi migani ati 44« Ingoma y’ijuru imeze nk’ikintu cy’agaciro gakomeye gihishe mu murima ; umuntu iyo akiguyeho yongera kugihisha, akagenda yishimye, agatanga ibyo atunze byose akagura uwo murima.

45« Byongeye kandi, Ingoma y’ijuru imeze nk’umucuruzi washakashakaga amasaro meza. 46Yabona isaro rimwe ry’agaciro kanini, akagenda akagurisha ibyo atunze byose, maze akarigura.» 


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »