Amasomo ku wa Gatandatu, XVI,A

ISOMO RYA MBERE


Igitabo cy’Iyimukamisiri (Iyim 24, 3-8)

Musa amanutse ku mu musozi wa Sinayi, 3amenyesha imbaga amagambo yose y’Uhoraho, hamwe n’amabwiriza ye yose. Nuko imbaga yose isubiza mu ijwi rimwe iti «Amagambo yose Uhoraho yavuze tuzayakurikiza !» 4Musa yandika amagambo y’Uhoraho yose. Hanyuma azinduka mu gitondo cya kare yubaka urutambiro mu nsi y’umusozi, anahashinga amabuye cumi n’abiri yibutsa Imiryango cumi n’ibiri ya Israheli. 5Hanyuma yohereza abasore b’Abayisraheli batura Uhoraho ibitambo bitwikwa, maze ibimasa babitambaho ibitambo by’ubuhoro. 6Musa yenda igice cy’amaraso ayashyira mu nzeso ; asigaye ayatera ku rutambiro. 7Nuko yenda igitabo cy’Isezerano agisomera imbaga. Baravuga bati « Ibyo Uhoraho avuze byose tuzabikora kandi tuzamwumvira.» 8Musa yenda amaraso asigaye ayatera imbaga avuga ati «Aya ni amaraso y’Isezerano Uhoraho yagiranye namwe, bishingiye kuri aya magambo yose yavuze.»

 

ZABURI  (Zab 50 (49),1-2, 5.7ac, 14-15)

 

Inyik/ Nimuze duture Imana igitambo cyo kuyishimira.

 

Imana nya mana ari yo Uhoraho,

ivuze ijambo rikoranya isi yose,

guhera mu burasirazuba kugeza mu burengero bwaryo.

Imana irabagiraniye kuri Siyoni,

yo bwiza buzira inenge.

 

« Nimunkoranyirize abayoboke banjye,

ba bandi twagiranye igihango kigasozwa n’igitambo !

Tega amatwi muryango wanjye, ngiye kuvuga,

jyewe Imana, nkaba n’Imana yawe !

 

«Ahubwo jya utura Imana igitambo cyo kuyishimira,

kandi wuzuze amasezerano wagiriye Umusumbabyose ;

hanyuma uzabone ubunyiyambaza igihe cy’amagorwa,

ubwo rero nzagutabara, maze nawe unsingize. »

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI

 

Alleluya Alleluya.

Ijambo ry’Imana ryabibwe mu mitima yacu:

Hahirwa abaryakira rikera imbuto nyinshi!

Alleluya.

 

IVANJILI


+ Matayo (Mt 13, 24-30)

Muri icyo gihe, 24Yezu abacira undi mugani ati « lngoma y’ijuru imeze nk’umuntu wabibye imbuto nziza mu murima we. 25Ariko igihe abantu basinziriye, umwanzi we araza abiba urumamfu hagati y’ingano, nuko arigendera. 26lngano ziramera zimaze kugengarara, ubwo urumamfu na rwo ruragaragara. 27Abagaragu basanga nyir’umurima baramubaza bati ‘Shobuja, ntiwari warabibye imbuto nziza mu murima wawe ? Ni iki gituma harimo n’urumarnfu ?’ 28Arabasubiza ati ‘Ni umwanzi wabigize’ Abagaragu barongera bati ‘Urashaka ko tujya kururandura?’ 29Ati ‘Oya, muri uko gutoranya urumamfu mutavaho murandura n’ingano. 30Nimureke bikure byombi kugeza mu isarura ; igihe cy’isarura nzabwira abasaruzi nti ‘Nimubanze mutoranye urumamfu muruhambiremo imiba, muyijugunye mu muriro; naho ingano muzihunike mu kigega cyanjye.’ » 


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »