Amasomo ku wa Kane, XV, A

ISOMO RYA MBERE


Igitabo cy’lyimukamisiri   (Iyim 3,13-20)

Imana yari yabwiye Musa iti « Uzavana umuryango wanjye mu Misiri. » 13Musa abwira Imana ati « Ngaho rero ningende nsange Abayisraheli, mbabwire ngo ‘Imana y’abakurambere banyu yabantumyeho !’ Nibambaza ngo izina ryayo ni irihe, nzabasubiza ngo iki ? » 14Nuko Imana ibwira Musa iti «NDI UHORAHO.» lrongera iti «Uzabwire utyo Abayisraheli, uti ‘UHORAHO ni we ubantumyeho.’»


15Imana yongera kubwira Musa iti « Uzabwire Abayisraheli uti ‘UHORAHO Imana y’abakurambere banyu, Imana ya Abrahamu, Imana ya Izaki, Imana ya Yakobo, yabantumyeho.’ Ngiryo izina ryanjye iteka ryose, nguko uko bazajya banyita banyambaza kuva mu gisekuru kugera mu kindi. 16Genda rero ukoranye abakuru b’imiryango ya Israheli, maze ubabwire uti ‘Uhoraho, Imana y’abakurambere banyu, Imana ya Abrahamu, Imana ya Izaki, Imana ya Yakobo yambonekeye maze arambwira ati : Niyemeje kubagoboka, kandi nzi ibyo mugirirwa mu Misiri ; maze ndavuga nti : 17Nzabakura mu magorwa murimo mu Misiri, mbajyane mu gihugu cy’Abakanahani, n’Abaheti, n’Abahemori, n’Abaperezi, n’Abahivi, n’Abayebuzi, igihugu gitemba amata n’ubuki.’ 18Bazumva ijwi ryawe, maze wowe n’abakuru b’imiryango ya Israheli musange umwami wa Misiri, muzamubwire muti ‘Uhoraho Imana y’Abahebureyi yaratubonekeye. Ubu ngubu rero, uturekure tujye mu rugendo rw’iminsi itatu mu butayu gutura ibitambo Uhoraho Imana yacu.’ 19Nzi neza ko umwami wa Misiri atazareka mugenda, keretse hagize ukuboko kw’ingufu kumucogoza. 20Nzarambura rero ukuboko kwanjye maze nyogoze Misiri, mpakorere ibitangaza byinshi bibatera ubwoba. Nyuma yabyo, Farawo azabareka mugende. »

 

ZABURI (Zab 105 (104),1.5, 8-9, 24-25, 26-27)


Inyik/ Uhoraho ahora yibuka ibyo yasezeranye !

 

Nimushimire Uhoraho, mwambaze izina rye,

nimurate ibigwi bye mu yandi mahanga ;

nimwiyibutse ibikorwa bye bihebuje,

ibitangaza yakoze n’amatangazo yivugiye.

 

Ahora yibuka ibyo yaseranye bidasubirwaho,

ijambo yarahiriye amasekuruza igihumbi,

rya sezerano yagiranye na Abrahamu,

akarisubiriramo Izaki mu ndahiro.

 

Uhoraho aha umuryango we kororoka,

urusha amaboko abanzi bawo ;

Abahindura umutima ngo bange umuryango we,

ngo bicishe amayeri abagaragu be.

 

Atuma Musa umugaragu we,

na Aroni yari yaritoreye.

Bombi berekanira ibimenyetso mu Misiri,

n’ibitangaza by’Uhoraho mu gihugu cya Kamu.

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANlILI (Zab 130 (129), 7 ; Mt 11,29)

 

Alleluya Alleluya.

Uhoraho ahorana imbabazi, agira ubuntu butagira urugero,

akagira umutima ugwa neza.

Alleluya.

 

IVANJILI


+ Matayo (Mt 11, 28-30)

Muri icyo gihe, Yezu aravuga ati 28« Nimungane mwese abarushye n’abaremerewe, jye nzabaruhura. 29Nimwikorere umutwaro wanjye kandi mundebereho, kuko ngira umutima ugwa neza kandi nkoroshya ; muzamererwa neza mu mitima yanyu. 30Koko rero umutwaro wanjye uroroshye, n’ibyo mbakorera ntibiremereye. » 


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »