Inyigisho ku Cyumweru cya XIV Gisanzwe A

1. «Dawe, Mutegetsi w’ijuru n’isi, ngushimiye ko ibyo wabihishe abanyabwenge n’abahanga, ukabihishurira abaciye bugufi. Koko Dawe, ni ko wabyishakiye.» Iki gisingizo Yezu abwira Se, ni igisingizo kitwibutsa isengesho Yezu yabwiye Imana asabira abe, akagera ubwo avuga ati “Sibo bonyine nsabira, ahubwo ndasabira n’abandi bazanyemera babikesheje ijambo ryabo”. Biratugaragariza uburyo Yezu ari umwe na Se n’uburyo ari umwe natwe, akaba yifuza ko urukundo rwe rwadusabamo kandi tukarushaho kumwigiraho. Arabiduhamagarira muri aya magambo adusaba kuzirikanwaho buri munsi: « Nimungane mwese abarushye n’abaremerewe, jye nzabaruhura. Nimwikorere umutwaro wanjye kandi mundebereho, kuko ngira umutima ugwa neza kandi nkoroshya; muzamererwa neza mu mitima yanyu.»


2. Ariko na none kugira ngo twumve neza iki gisingizo Yezu agenera Se mbere yo kuduhamagarira kumwigiraho we ufite umutima utuza kandi ukoroshya, ni ngombwa kumenya ko ibika bibanziriza iyi vanjili y’iki cyumweru, Matayo atubwira ko abari bamerewe neza bo mu migi yegereye ikiyaga cya Tiberiade, ab’i Korazini, Betsaida na Kafarinawo batakiriye uko bikwiye Ijambo rye n’ibikorwa bye. Matayo akomeza kandi atwereka ko n’abandi bari ibikomerezwa n’abanyabwenge mu basaserdoti n’abakomeye b’abayahudi bafataga Ijambo rye “minenerwe” (batariha agaciro).


3. Yezu rero niko kwihitiramo abaciye bugufi, abakene,… abagira inshuti ze n’abasangirangendo be maze abakingurira umutima we kandi kubera ko bo bari bafite inyota yo kumwumva abahishurira ugushaka kwa Se. Niyo mpamvu Ivanjili y’uyu munsi ibanza kutwereka Yezu ushimira Se ko atigera yirengagiza abaciye bugufi n’abo isi isuzugura, ahubwo akaba abitaho kandi akabagarurira agaciro isi yari yarabambuye. Muri Yezu basuzugura kandi bashaka gucisha bugufi bamwaka ijambo, abaciye bugufi babasha kubona ko Umwami w’Ijuru n’isi ari kumwe nabo kandi ko abafasha kuba abantu no guharanira ineza y’Imana. Ab’ibihangange n’ibikomerezwa bo, bumva ko bihagije, bakabona muri Yezu imburamukoro yirirwa Galileya, bakamubonamo gusa umuhungu w’umubaji udakwiye icyubahiro mu bihangange by’isi, maze bagahumwa amaso batyo n’ibintu n’ubwirasi, bakibagirwa ko ari Umwami w’isi n’ijuru.


4. Mu gice cya kabiri cy’iki gisingizo Yezu agenera Se, atubwira ko ari We waje kuduhuza na Se. Ni We wenyine uzi Imana, akaba ari We wenyine ushobora kuyidushyikiriza: «Byose nabyeguriwe na Data, kandi nta we uzi Mwana keretse Data, nta n’uzi Data, keretse Mwana n’uwo Mwana ashatse kumuhishurira.» Abemera guhishurirwa na Mwana amabanga ya Data rero, ni abemera guca bugufi, bakemera kwiga kubaho no kubana n’abandi biyoroheje kandi bagendeye k’ugushaka kw’Imana.


5. Mu gice cya gatatu cy’Iri Sengesho, Yezu arabwira abantu ati: «Nimungane mwese abarushye n’abaremerewe, jye nzabaruhura. Nimwikorere umutwaro wanjye kandi mundebereho, kuko ngira umutima ugwa neza kandi nkoroshya; muzamererwa neza mu mitima yanyu.» Ni ngombwa kumenya ko umutwaro mu kiyahudi wavugaga amategeko. Umutwaro rero wa yezu uroroshye kuko ari umutwaro w’urukundo, ntushingiye ku mategeko y’abantu. Yezu ntiyifuza kutureshya akoresheje imbaraga n’ubuhangange, Yezu arifuza ko twakururwa n’urukundo adukunda. Urukundo rwonyine nirwo rukiza kandi nirwo rushobora kuduhishurira by’ukuri Imana na mugenzi wacu. Niturangwa n’urukundo, imitima yacu izamererwa neza. Pawulo ni We utubwira ati “turimo umwenda”. Uwo mwenda rero ni uw’urukundo. Nidukundane, tureke inzika n’inzangano.


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »