Amasomo ku wa Kane XIV, A

ISOMO RYA MBERE


lgitabo cy’Intangiriro   (Intg 44, 18-21.23b-29 ; 45,1-5)

Yuda n’abavandimwe be, abahungu ba Yakobo, baza imbere ya Yozefu. 44,18Yuda aramwegera maze aravuga ati « Nyamuneka shobuja, ndakwinginze ngo wemerere umugaragu wawe agire icyo abwira databuja. Wirakarira umugaragu wawe n’ubwo uri nka Farawo ubwe. 19Databuja ubwe yari yabajije abagaragu be ati ‘Mbese muracyafite so n’umuvandimwe wundi?’ 20Nuko dusubiza databuja tuti ‘Dufite umukambwe n’agahererezi yabyaye mu busaza bwe ; uwo bava inda imwe we yarapfuye. Nta mwene nyina wundi asigaranye kandi data aramukunda.’ 21Hanyuma wabwiye abagaragu bawe uti ‘Muzamunzanire murebe. 23bUmuhererezi wanyu natamanukana namwe, ntimuzongera kumbona.’ 24lgihe rero dusubiye kwa data, umugaragu wawe, twamushyikirije ubutumwa bwa databuja. 25Hanyuma data atubwiye ati ‘Nimusubireyo mujye kuduhahira’, 26turamusubiza tuti ‘Nta bwo dushobora kumanuka. Icyakora turi kumwe n’umuhererezi wacu twakwemera tukagenda, naho ubundi ntitwabonana n’uwo muntu tutari kumwe n’umuhererezi wacu.’ 27Nuko umugaragu wawe, data, aratubwira ati ‘Muzi ko umugore wanjye twabyaranye abana babiri gusa. 28Umwe naramubuze, hanyuma ndavuga nti : nta kabuza yatanyagujwe n’inyamaswa ! Kandi kugeza ubu sindongera kumubona. 29None mwongeye kuntwara n’uyu nguyu ! Naramuka agize ibyago, muzatuma imvi zanjye zimanukana ishavu ikuzimu.’»


45,1Nuko Yozefu ananirwa kwitsinda imbere y’abo bari kumwe bose, arangurura ijwi ati «Nimusohore abantu bose bambise.» Nuko ntihagira usigara iruhande rwe, igihe Yozefu yibwiraga bene se, 2Maze araboroga arira, nuko Abanyamisiri baramwumva ndetse n’abo mu ngoro ya Farawo. 3Yozefu abwira bene se ati «Ndi Yozefu ! Data aracyariho?» Nuko bene se ntibashobora kumusubiza, kuko badagadwaga imbere ye. 4Maze Yozefu abwira bene se ati « Nimwigire hino. » Nuko baramwegera. , Aravuga ati « Ndi Yozefu, umuvandimwe wanyu mwaguze mu Misiri. 5Noneho nimushire agahinda, kandi mwibabazwa n’uko mwangurishije hano. Ni Imana yanyohereje imbere yanyu kugira ngo ndamire ubuzima bwanyu. »

 

ZABURI (Zab 105 (104), 16-17, 18-19, 20-21)


Inyik/ Nimwiyibutse ibikorwa bihebuje by’Uhoraho.


Uhoraho ateza inzara mu gihugu,

ibyo kurya birabura;

abanza koherezayo umuntu,

Yozefu, wari umaze kugurwa bucakara.

 

Ibirenge bye babibohesha ingoyi,

ijosi rye baryambika iminyururu,

kugeza ubwo ijambo ry’Uhoraho,

rigaragaje ko ari umwere.

 

Umwami ategeka kumubohora,

umutegetsi w’amahanga aramufunguza.

Amugira umugenga w’urugo rwe,

umutegetsi w’ibintu bye byose.

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI   (Mk 1, 15)

 

Alleluya Alleluya.

Ingoma y’Imana iregereje : nimwemere Inkuru Nziza !

Alleluya.

 

IVANJILI


+ Matayo (Mt 10, 7-15)

Muri icyo gihe, Yezu yabwiye intumwa ze cumi n’ebyiri ati 7« Aho munyura, muvuge ko Ingoma y’ijuru yegereje. 8Mukize abarwayi, muzure abapfuye, ababembe mubakize, mwirukane roho mbi. Mwahawe ku buntu, mutange ku buntu. 9Ntimwitwaze zahabu, feza cyangwa ibiceri mu mikandara yanyu ; 10ntimujyane kandi uruhago rw’urugendo, amakanzu abiri cyangwa inkweto, habe n’inkoni, kuko umukozi akwiye ifunguro. 11Aho rnugeze mu mugi cyangwa mu rusisiro, mujye mubaririza umuntu ukwiriye kubakira, maze mugume iwe kugeza igihe muzagendera. 12Nimugera iwe mumwifurize amahoro. 13Niba urwo rugo ruyakwiye, amahoro yanyu azarutahemo ; niba rutayakwiye, amahoro yanyu azabagarukira. 14Nibanga kubakira no kumva amagambo yanyu, muve muri urwo rugo cyangwa muri uwo mugi, mukunguta umukungugu wo ku birenge byanyu. 15Ndababwira ukuri : ku munsi w’urubanza, Sodoma na Gomora bizadohorerwa kurusha uwo mugi. 


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »