Amasomo ku Cyumweru cya XIV Gisanzwe, A

ISOMO RYA MBERE


Igitabo cy’Umuhanuzi Zakariya (Zak 9, 9-10)

9Ishimwe unezerwe, mwari w’i Siyoni ! Urangurure urwamo rw’ibyishimo, mwari w’i Yeruzalemu ! Dore umwami wawe aragusanze, ni intungane n’umutsinzi, aroroshya kandi yicaye ku ndogobe, ku cyana cy’indogobe kikiri gitoya. 10Amagare y’intambara azayavana muri Efurayimu, no muri Yeruzalemu amagare y’urugamba. Azavunagura umuheto w’intambara, ibihugu abitangarize amahoro. Ingoma ye izava ku nyanja igere ku yindi, ihere no ku Ruzi igarukire ku mpera z’isi.

 

ZABURI (Zab 145 (144),1-2, 8-9, 10-11, 13c-14)


Inyik/ Nyagasani, Mana y’ijuru n’isi, singizwa iteka ryose !

 

Mana yanjye, mwami wanjye nzakurata,

nzasingiza izina ryawe iteka ryose.

Buri munsi nzagusingiza,

nogeze izina ryawe iteka ryose.

 

Uhoraho ni umunyampuhwe n’umunyaneza,

Atinda kurakara kandi akagira urugwiro.

Uhoraho agirira bose ibambe,

maze imbabazi ze zigasakara ku biremwa bye byose.

 

Uhoraho, ibiremwa byawe byose nibijye bigushima,

abayoboke bawe bagusingize !

Bazarate ikuzo ry’ingoma yawe,

batangaze ubushobozi bwawe.

 

Uhoraho ni mutabeshya,

Akaba indahemuka mu byo akora byose.

Uhoraho aramira abagwa bose,

abunamiranye akabaha kwemarara.

 

ISOMO RYA KABIRI


Ibaruwa Mutagatifu Pawulo Intumwa yandikiye Abanyaroma (Rom 8, 9.11-13)

Bavandimwe, 9mwebwe ntimugengwa n’umubiri, ahubwo mugengwa na roho kuko Roho w’lmana atuye muri mwe. Umuntu udafite Roho wa Kristu, uwo ntaba ari we. 11Niba kandi Roho y’Uwazuye Kristu Yezu mu bapfuye abatuyemo, Uwazuye Kristu Yezu mu bapfuye azabeshaho imibiri yanyu igenewe gupfa, ku bwa Roho we utuye muri mwe. 12None rero bavandimwe, turimo umwenda, ariko si uw’umubiri byatuma tugomba kubaho tugengwa n’umubiri. 13Kuko nimubaho mugengwa n’umubiri muzapfa; ariko niba ku bwa roho mucitse ku bikorwa by’umubiri muzabaho.

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI   (Mt 11, 25)

 

Alleluya Alleluya.

Uragasingizwa Dawe, Mutegetsi w’ijuru n’isi,

Wowe wahishuriye abaciye bugufi,

amabanga y’ingoma y’ijuru.

Alleluya.

 

IVANJILI

+ Matayo (Mt 11, 25-30)

25Muri icyo gihe, Yezu aravuga ati « Dawe, Mutegetsi w’ijuru n’isi, ngushimiye ko ibyo wabihishe abanyabwenge n’abahanga, ukabihishurira abaciye bugufi. 26Koko Dawe, ni ko wabyishakiye. 27Byose nabyeguriwe na Data, kandi nta we uzi Mwana keretse Data, nta n’uzi Data, keretse Mwana n’uwo Mwana ashatse kumuhishurira. 28Nimungane mwese abarushye n’abaremerewe, jye nzabaruhura. 29Nimwikorere umutwaro wanjye kandi mundebereho, kuko ngira umutima ugwa neza kandi nkoroshya ; muzamererwa neza mu mitima yanyu. 30Koko rero umutwaro wanjye uroroshye, n’ibyo mbakorera ntibiremereye.» 


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »