Inyigisho k'Umunsi Mukuru w'Isakramentu Ritagatifu

1. Umunsi mukuru w’Isakramentu ry’Ukaristiya duhimbaza utwibutsa ko Nyagasani yadusigiye Umubiri we n’amaraso ye byo kimenyetso cy’uko ari rwagati muri twe, akaba abana natwe ku bw’umubiri we n’amaraso ye kandi akaba ari ikimenyetso gikomeye cy’urukundo yadukunze kugeza ubwo adupfiriye k’umusaraba. Imana yatugaragarije agaciro k’umubiri igihe yemeye ko Umwana wayo aza gusangira natwe umubiri, agasa natwe, akagendana natwe, agasonza nkatwe. Uwo mubiri duhuriyeho na Kristu ni wo wababaye kubera urukundo adukunda, ni wo Intumwa ze zakozeho maze zemera ko Nyagasani ari Imana yaje muri twe. Uwo mubiri kandi ushushanya Kiliziya ya Yezu, umuryango w’abamwemera kandi bagaharanira ko urukundo yadutoje rwogera hose. Yezu ati “nimwakire murye, nimwakire munywe, iki ni umubiri wanjye.” Ni munywe urukundo runtembamo, nimurye urukundo rundimo maze namwe mube urukundo kandi murusheho gutama impumuro y’ineza. Nimwakire murye umubiri wanjye, munywe amaraso yanjye byo gicumbi cy’umutima wanjye utuje kandi ukoroshya. Nimwemera kundya, namwe muzatuza kandi mworoshye, mworohere abandi kandi mushakishe icyatuma mubana kivandimwe, mwubahana kandi mufashanya.


2. Kuba Yezu mu masaha ye yanyuma, igihe yasangiraga n’intumwa ze, yarafashe umugati akagira ati “nimwakire maze murye iki ni umubiri wanjye”, agafata divayi ati “nimwakire munywe aya ni amaraso yanjye”, yifuzaga ko tumenya uburyo muntu n’umurimo we wo guhindura isi nziza, muntu n’umuhamagaro we wo gusangira no gusabana n’abandi ari umurage ukomeye. Umugati na divayi ntibigaragaza gusa umusaruro w’icyuya muntu yiyuha kugira ngo abeho kandi abesheho n’abe ndetse n’abandi, ahubwo ni n’ikimenyetso gikomeye cyo gusangira no kunga ubumwe. Umubiri n’amaraso bya Yezu ni igihango duhana na We, kikaba kandi igihango duhana n’abavandimwe bacu. Birababaje iyo abantu bahangana, bakannyegana, bakangana bakagera ubwo bicana kandi basangira Kristu umwe, kandi basangiye umurage. Pawulo ni we utubwira asa nukangura ubwenge bwacu agira ati: Bavandimwe, mbese inkongoro y’umugisha tunyweraho dushimira Imana, si ugusangira amaraso ya Kristu? N’umugati tumanyurira hamwe, si ugusangira Umubiri wa Kristu? Kubera uwo mugati umwe, n’ubwo twebwe turi benshi tugize umubiri umwe”. Ni uburyo bwo kutubwira ati “none niba muri umwe, kuki muryana? None kuki mwitana ibisambo kandi muri abavandimwe?” Uyu munsi ni igihe Imana iduhaye cyo kugira ngo duhindure imyumvire n’imyifatire mu mubano wacu n’abo Imana yaduhaye.


3. Kumenya ko turi abavandimwe biduha guhindura imyumvire no kwibuka ko Imana igendana na buri wese kuko turi umuryango wayo. Igitabo cy’Ivugururamategeko nicyo kitubwira kiti: “Uramenye ntuzibagirwe Uhoraho Imana yawe wagukuye mu gihugu cya Misiri, mu nzu y’ubucakara; ni we wakunyujije muri bwa butayu bunini kandi buteye ubwoba,… ni we wagukuriye amazi mu rutare rukomeye. Muri ubwo butayu ni we wakugaburiye manu, abasokuruza bawe batigeze bamenya.» Niba Imana iduhozaho ikiganza cy’ukutugirira neza, kuki twagirira bagenzi bacu nabi? Yezu ni We utubwira impamvu z’iyi myitwarire mibi muntu ashobora kugaragaza muri aya magambo: “nimutarya umubiri w’Umwana w’umuntu, ntimunywe n’amaraso ye, ntimuzagira ubugingo muri mwe. Naho urya umubiri wanjye, akanywa n’amaraso yanjye agira ubugingo bw’iteka, kandi nzamuzura ku munsi w’imperuka.”

Padri Jean Damascène MUGIRANEZA


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »