Amasomo ku wa Kabiri, XIII, A

ISOMO RYA MBERE


Igitabo cy’Intangiriro (Intg 19, 15-29)

Igihe kimwe nijoro, abantu bo mu mugi wa Sodoma bagabye igitero ku bagenzi babiri bari baje kwa Loti (abo bagenzi bari abamalayika). 15Umuseke ukebye abo bamalayika batota Loti bati «Haguruka n’umugore wawe n’abakobwa bawe babiri bari hano, kugira ngo ejo mutazavaho muzira ibyaha by’uyu mugi.» 16Agishidikanya, abamalayika babafata ukuboko we n’umugore we, n’abakobwa be uko ari babiri, nuko barabasohokana kuko Uhoraho yari yamugiriye impuhwe. 17Babagejeje hanze baramubwira bati « Kiza amagara yawe ! Nturebe inyuma, ntugire aho uhagarara muri iki kibaya cyose. Uhungire mu misozi udapfa.» 18Loti arababwira ati « Oya, Nyagasani ! 19Dore jyewe umugaragu wawe nagize ubutoni mu maso yawe, kandi wangiriye ineza ikomeye, ukiza amagara yanjye. Ariko sinashobora guhunga ngo ngere kuri uriya musozi, icyo cyago kitaramfata ngo mpfe. 20Dore kariya kadugudu ureba kari hafi bihagije kugira ngo nkageremo ; ni kanzinya cyane, reka abe ari ho mpungira maze mbeho !» 21Undi ati « Nongeye kukugirira ubuntu, sinsenya kariya kadugudu uvuze. 22Ngaho rero ihute uhungireyo. Kuko nta cyo nshobora gukora utaragerayo » Ni cyo cyatumye ako kadugudu bakita Sowari (ari byo kuvuga kanzinya).

23Izuba ryarashe Loti ageze i Sowari. 24Nuko Uhoraho agusha kuri Sodoma na Gomora imvura y’umuriro uvanze n’ubumara, biturutse ku ijuru no kuri Uhoraho. 25Atsemba iyo migi yombi n’ikibaya cyose ; atsemba abaturage b’iyo migi, n’ibimera byose ku butaka birakongoka. 26Umugore wa Loti aza kureba inyuma, ahita ahinduka igishyinga cy’umunyu. 27Abrahamu azindukira aho yari yaraye ahagaze imbere y’Uhoraho. 28Yerekeza amaso kuri Sodoma na Gomora, kuri cya kibaya ; abona umwotsi ucucumuka mu butaka nk’uva mu itanura. 29Nguko rero uko lmana yibutse Abrahamu ikavana Loti mu byago, igihe irimbuye imigi y’akarere Loti yari atuyemo.

 

ZABURI (Zab 26 (25), 2-3,9-10,11-12)

 

Inyik/ Uhoraho, urukundo rwawe ni rwo mpora ndangamiye.

 

Uhoraho, nsuzuma ndetse nushaka ungerageze,

maze usukure ubura bwanjye n’umutima wanjye;

urukundo rwawe ni rwo mpora ndangamiye,

kandi nkagenda nkurikiye ukuri kwawe.

 

None rero ntunshyire mu rwego rumwe n’abanyabyaha,

cyangwa ngo unshyire hamwe n’abantu b’abicanyi.

Dore ibiganza byabo birarangwa n’ishyano bakoze,

n’ukuboko kwabo kw’indyo gucigatiye za ruswa.

 

Naho jyewe mpora ngendana ubudahemuka;

Uhoraho, nkiza ungirire ibambe.

Ikirenge cyanjye gihora gishinze ahantu hategamye,

Ngasingiriza Uhoraho mu materaniro.

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI (Zab 130 (129), 5)

 

Alleluya Alleluya.

Nizeye Uhoraho n’umutima wanjye wose,

Nizeye ijambo rye.

Alleluya.

 

IVANJILI


+ Matayo (Mt 8, 23-27)

Muri icyo gihe, 23Yezu aherekejwe n’abigishwa be, bajya mu bwato. 24Ni bwo habyutse umuhengeri mwinshi mu nyanja, imivumba irenga ubwato. Nyamara we yari asinziriye. 25Baramwegera baramukangura, bavuga bati « Nyagasani, dutabare turashize ! » 26Arababwira ati « Muratinya iki, mwa bemera gato mwe ? » Hanyuma arahaguruka ategeka umuyaga n’inyanja, maze haratuza cyane. 27Nuko abo bantu baratangara, baravuga bati « Uyu ni muntu ki, imiyaga n’inyanja byumvira ! »


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »