Amasomo ku wa Gatatu, XIII, A

ISOMO RYA MBERE


Igitabo cy’Intangiriro Intg 21, 3.8-21

Muri iyo minsi, 3Abrahamu yita umuhungu we Izaki, uwo Sara yari yamubyariye. 8Umwana arakura, aracuka. Umunsi wo gucutsa Izaki, Abrahamu akoresha ibirori ararika abantu benshi, arabagaburira. 9Bukeye, wa muhungu Hagara w’Urnunyamisirikazi yari yarabyariye Abrahamu, Sara amubona akina. 10Ni ko kubwira Abrahamu ati « Menesha uriya muja n’umwana we, kuko umwana w’uriya muja atagomba kuzagabana umurage n’umwana wanjye Izaki. » 11Ibyo birakaza Abrahamu cyane, kuko yari umuhungu we. 12Ariko Imana iramubwira iti « Iby’umuhungu wawe n’umuja wawe ntibigutere umutima mubi. Icyo Sara akubwira cyose umwumve, kuko Izaki ari we umuryango witiriwe izina ryawe uzaturukaho. 13Naho umuhungu w’umuja wawe nawe nzamugira umuryango, kuko na we ari uwawe.»


14Abrahamu arazinduka cyane, yenda umugati n’isaho y’uruhu irimo amazi abiha Hagara, amuhekesha umwana ku bitugu, aramusezerera. Aragenda ajya kuzerera mu butayu bwa Berisheba. 15Amazi aza gushira muri ya saho y’uruhu, umwana amuta mu gihuru. 16Aragenda ajya kwicara ahitaruye, nk’intera y’aho umuheto wageza. Ubwo yaribwiraga ati « Noye kureba aho umwana wanjye apfa ! » Yicara ahitegeye, atera hejuru ararira. 17Imana yumva ijwi ry’umwana, maze Malayika w’Imana ahamagarira Hagara mu ijuru ati « Hagara, ni iki ? Wigira ubwoba, kuko Imana yumvise ijwi ry’umwana aho ari. 18Haguruka ! Ujyane umwana umufashe ukuboko, kuko nzamugira umuryango mugari.» 19Imana imuhumura amaso abona iriba, aragenda avoma amazi yuzuza isaho, aramiza umwana. 20Nuko Imana ibana n’uwo muhungu, arakura atura mu butayu, aba umurashi. 21Atura mu butayu bwa Parani, nyina amushyingira umukobwa wo mu gihugu cya Misiri.

 

ZABURI (Zab 34 (33),7-8,10-11,12-13)


Inyik/ Umunyabyago yaratabaje, Uhoraho aramwumva.


Umunyabyago yaratabaje, Uhoraho aramwumva,

maze amuzahura mu magorwa ye yose.

Umumalayika w’Uhoraho aca ingando

hafi y’abamutinya, akabagoboka.

 

Nimutinye Uhoraho, mwebwe abo yitoreye,

kuko abamutinya nta cyo babura.

Abakire bageza aho bakena bagasonza,

naho abashakashaka Uhoraho nta cyo babura.

 

Bana, nimuze muntege amatwi,

mureke mbigishe uko mutinya Uhoraho.

Ari hehe umuntu ukunda ubugingo,

akifuza guhirwa mu buzima bwe bwose ?

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI (Yak 1,18)

 

Alleluya Alleluya.

Mana, waratwibyariye ukoresheje ijambo ryawe ry’ amanyakuri,

kugira ngo tube imena mu biremwa byawe.

Alleluya.

 

IVANJILI


+ Matayo (Mt 8, 28-34)

Muri icyo gihe, 28Yezu amaze gufata inkombe yo hakurya mu gihugu cy’Abanyagadara, abagabo babiri bahanzweho na roho mbi baturuka mu irimbi baza bamusanga ; bari ibintu by’ibinyamaswa, ntihagire utinyuka kunyura iyo nzira. 29Nuko barasakuza bati «Uradushakaho iki, Mwana w’Imana ? Wazanywe no kuduturumbanya igihe kitaragera ? » 30Hirya y’aho rero hakaba umukumbi w’ingurube zarishaga. 31Roho mbi ni ko kwinginga Yezu ziti «Niba utwirukanye, twohereze muri uriya mukumbi w’ingurube.» 32Arazibwira ati « Nimuzijyemo ! » Nuko ziva muri abo bantu zijya muri za ngurube, maze uwo mukumbi wose ukonkoboka mu manga n’umuriri mwinshi, wiroha mu nyanja urarohama. 33Abashumba barahunga basubira mu mugi, bavuga ibyabaye byose n’ibyerekeye abahanzweho. 34Nuko abatuye umugi bose basanga Yezu ; ngo bamubone, baramwinginga ngo abavire mu gihugu. 


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »