Amasomo ku wa Gatanu, XIII, A

ISOMO RYA MBERE


Igitabo cy’Intangiriro Intg 23, 1-4.19 ; 24,1-8.62-67

23,1Sara yabayeho imyaka ijana na makumyabiri n’irindwi. 2Sara yapfiriye i Kiriyati-Haruba, ari yo Heburoni, mu gihugu cya Kanahani. Abrahamu aramuririra, aramwiraburira. 3Hanyuma arahaguruka, ava ku murambo we ngo ajye kumvikana na bene Heti. 4Nuko arababwira ati « Ndi umusuhuke n’umushyitsi muri mwe ; nimumpe ikibanza cyo guhambamo umuntu wanjye witahiye.» 19Nyuma y’ibyo, Abrahamu ahamba Sara umugore we mu buvumo buri mu murima w’i Makipela, ahareba i Mambure ; ni yo Heburoni mu gihugu cya Kanahani.


24,1Abrahamu yari umukambwe ageze mu zabukuru, kandi Uharaho yari yaramuhaye umugisha muri byose. 2Abrahamu abwira umukuru mu bagaragu be wategekaga ibintu bye byose ati « Shyira ikiganza cyawe mu nsi y’ikibero cyanjye, 3urahire Uhoraho, Imana y’ijuru n’isi, ko utazashakira umwana wanjye umugore mu bakobwa b’Abakanahani dutuyemo. 4Ahubwo uzajye mu gihugu cyanjye, mu bavandimwe banjye, abe ari ho ushakira umugore umuhungu wanjye Izaki. » 5Umugaragu aramubaza ati « Ahari wenda, umugore ntazakunda kunkurikira muri iki gihugu. Nzajyane se umuhungu wawe mu gihugu waturutsemo ? » 6Abrahamu ati « Uzirinde gusubizayo umwana wanjye. 7Uhoraho Imana y’ijuru yankuye mu nzu ya data no mu gihugu cyanjye navukiyemo; yarambwiye kandi arandahira ati ‘lki gihugu nzakigabira abazagukomokaho’ ; kandi ni we uzohereza umumalayika we akujye imbere, kugira ngo ubonere umugore umwana wanjye iyo ngiyo. 8Niba kandi umugore adashatse kugukurikira, uzaba ubaye umwere ku ndahiro wangiriye. Ariko ntuzasubize umuhungu wanjye iyo ngiyo. »


62Ku kagoroba, Izaki aza aturutse ku iriba rya Lahayi-Royi. Icyo gihe yari atuye mu ntara ya Negevu. 63Nuko kuri uwo munsi mu kabwibwi ajya gutembera mu gasozi ; ngo yubure amaso abona ingamiya ziraje. 64Rebeka na we yubuye amaso arabukwa Izaki, yururuka ku ngamiya. 65Abaza umugaragu wa Abrahamu ati «Uriya mugabo uri ku musozi uje atugana ni nde? » Umugaragu ati : Ni databuja. » Ako kanya Rebeka yenda igitambaro cyo mu mutwe aritwikira. 66Umugaragu atekerereza Izaki ibyo yari yarakoze byose. 67Izaki yinjiza Rebeka mu ihema rye. Izaki arongora Rebeka, amubera umugore. Aramukundwakaza, na we amuhoza urupfu rwa nyina Sara.

 

ZABURI (Zab 106 (105), 1-2, 3-4b, 4bc-5)


Inyik/ Nimusingize Uhoraho, kuko ari umugwaneza.


Nimusingize Uhoraho, kuko ari umugwaneza,

kandi urukundo rwe rugahoraho iteka !

Ni nde wavuga ibigwi by’Uhoraho,

akamamaza ibisingizo bye byose ?

 

Hahirwa abita ku mategeko y’Uhoraho,

igihe cyose bagakurikiza ubutabera !

Uhoraho, uranyibuke,

wowe ugirira neza umuryango wawe.

 

Uze untabare, wowe ukiza umuryango wawe,

kugira ngo niyumvemo ihirwe ry’intore zawe,

mpimbazwe n’ibyishimo by’umuryango wawe,

nsangire umunezero n’abo wagize ingarigari zawe !

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI (Zab 130 (129), 7)


Alleluya Alleluya.

Uhoraho ahorana imbabazi, akagira ubuntu butagira urugero.

Alleluya.

 

IVANJILI


+ Matayo (Mt 9, 9-13)

Muri icyo gihe, 9Yezu avuye i Kafarinawumu, yigiye imbere abona umuntu wicaye mu biro by’imisoro, akitwa Matayo. Aramubwira ati « Nkurikira ! » Arahaguruka, aramukurikira. 10Nuko igihe Yezu yari ku meza iwe, abasoresha benshi n’abanyabyaha baraza, basangira na we n’abigishwa be. 11Abafarizayi babibonye babaza abigishwa be bati « Ni iki gituma umwigisha wanyu asangira n’abasoresha n’abanyabyaha ? » 12We rero abyumvise aravuga ati « Abazima si bo bakeneye umuvuzi, ahubwo ni abarwayi. 13Nimugende rero, musiganuze icyo iri jambo rivuga ngo ‘Icyo nshaka ni impuhwe, si igitambo.’ Erega sinazanywe no guhamagara intungane, ahubwo abanyabyaha.» 


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »