Amasomo ku wa Mbere, XII, A

ISOMO RYA MBERE


Igitabo cy’lntangiriro   (Intg 12, 1-9)

Abramu yari atuye mu gihugu cy’Ubukalideya. 1Uhoraho aramubwira ati « Wimuke uve mu gihugu cyawe, mu muryango wawe, mu nzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. 2Nzakugira umuryango munini, nzaguha umugisha. Izina ryawe nzarigira ikirangirire, uzaba umunyamugisha. 3Abazakuvuga neza nzabaha umugisha ; uzagutuka nzamuvuma. Imiryango yose y’isi izaguherwamo umugisha. »


4Nuko Abramu aragenda, agenza uko Uhoraho yamubwiye, na Loti barajyana. Abramu yimuka mu mugi wa Harani ; yari ageze mu kigero cy’imyaka mirongo irindwi n’itanu. 5Abramu ahagurukana n’umugore we Sarayi, na Loti umuhungu wa mwene se, hamwe n’ibintu byose bari batunze, n’abagaragu bose bari barahakiye i Harani ; bagenda berekeza mu gihugu cya Kanahani. Nuko bagera mu gihugu cya Kanahani. 6Abramu yambukiranya igihugu cyose agera ahantu hitwa Sikemu, ku giti cy’umushishi wa More. Abakanahani bari bagituye muri icyo gihugu.


7Uhoraho abonekera Abramu, aramubwira ati « Urubyaro rwawe nzaruha iki gihugu. » Aho ngaho Abramu ahubaka urutambiro, arwubakira Uhoraho wari wamubonekeye. 8Ahavuye ajya ku musozi uri iburasirazuba bwa Beteli. Nuko ashinga ihema rye hagati ya Beteli iburengerazuba, na Hayi mu burasirazuba. Aho ni ho yubakiye urutambiro Uhoraho, maze ahambariza izina rye. 9Hanyuma Abramu agenda yimuka agana muri Negevu.

 

ZABURI   (Zab 33 (32), 12-13,18-19,20.22)


Inyik/ Hahirwa ihanga Uhoraho abereye Imana !


Hahirwa ihanga Uhoraho abereye Imana,

hahirwa umuryango yitoreye ngo ube imbata ye !

Uhoraho arebera mu bushorishori bw’ijuru,

akabana bene muntu bose.

 

Uhoraho aragira abamwubaha,

akita ku biringira impuhwe ze,

kugira ngo abakize urupfu,

anababesheho mu gihe cy’inzara.

 

Twebwe rero twizigiye Uhoraho ;

ni we buvunyi bwacu n’ingabo idukingira.

Uhoraho, ineza yawe iraduhoreho,

nk’uko amizero yacu agushingiyeho.

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI (Heb 4, 12)

 

Alleluya Alleluya.

Ijambo ry’Imana ni irinyabuzima, ni irinyabubasha,

kandi ricengera ibitekerezo byihishe muri muntu.

Alleluya.

 

IVANJILI


+ Matayo (Mt 7,1-5)

Muri icyo gihe, abigishwa bari bateraniye iruhande rwa Yezu ku musozi, maze arababwira ati 1« Mwica urubanza namwe mutazarucirwa, 2kuko uko muzaba mwaziciye ni ko muzazicirwa, n’igipimisho muzageresha, ni cyo namwe muzagererwamo. 3Kuki ubona akatsi kari mu jisho ry’umuvandimwe wawe, ariko umugogo uri mu jishoryawe ntuwubone ? 4Ubwo se wabwira ute uwo muva inda ida imwe uti ‘Reka ngutokore akatsi kakuri mu jisho’, kandi utareba umugogo uri mu ryawe? 5Wa ndyarya we, banza ukuremo umugogo uri mu jisho ryawe, hanyuma uzabone neza, ushobore gutokora akatsi ko mu jisho ry’uwo muva inda imwe.»


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »