Amasomo ku wa Kane, XII, A

ISOMO RYA MBERE


Igitabo cy’Intangiriro (Intg 16,1-12.15-16)

1Sarayi, umugore wa Abramu, nta mwana yari yaramubyariye ; ariko akaba yari afite umuja w’Umunyamisirikazi, akitwa Hagara. 2Sarayi ni ko kubwira Abramu ati «Nyamuneka, ndabigusabye, dore Uhoraho yambujije kubyara. Sanga uriya muja wanjye, none ahari nazamubanaho umwana.» Abramu yemera iyo nama ya Sarayi. 3Hari hashize imyaka cumi Abramu atuye mu gihugu cya Kanahani, ubwo Sarayi umugore we amuzaniye Hagara umuja we w’Umunyamisiri, kugira ngo amubere umugore. 4Abramu arongora Hagara, nuko Hagara asama inda. Abonye atwite ntiyaba akita kuri nyirabuja. 5Nuko Sarayi abwira Abramu ati « Ni wowe utera aka gasuzuguro ngirirwa ! Ni jye waguhaye umuja wanjye. None aho amariye kubona atwite sinkigira agaciro kuri we. Ngaho Uhoraho naducire urubanza twembi ! » 6Abramu abwira Sarayi ati « Dore umuja wawe ni wowe umugenga ; umugire uko ushatse.» Ubwo Sarayi aramutoteza, undi arahunga aramubisa.

7Umumalayika w’Uhoraho aza guhurira na Hagara mu butayu, hafi ya rya riba riri ku nzira igana i Shuru. 8Nuko aramubaza ati « Hagara, muja wa Sarayi, urava he ukajya he?» Undi aramusubiza ati «Ndahunga mabuja Sarayi.» 9Umumalayika w’Uhoraho aramubwira ati « Subira kwa nyokobuja maze ujye umwumvira. » 10Arongera ati “Nzongera abazagukomokaho, nzabagira benshi ku buryo batazashobora kubarika.” 11Umumalayika w’Uhoraho ati «Uratwite kandi uzabyara umwana w’umuhungu, ukazamwita rero lsmaheli kuko Uhoraho yumvise agasuzuguro bagusuzuguye. 12Naho we azaba nk’indogobe y’ishyamba itimirwa! Azarwanya bose, bose bamurwanye. Azahora atura yitaruye bene nyina. »

15Hagara abyarira atyo Abramu umwana w’umuhungu, maze uwo mwana Abramu amwita Ismaheli. 16Abramu yari afite imyaka mirongo inani n’itandatu, igine Hagara amubyariye Ismaheli.

 

ZABURI (Zab 106 (105),1-2, 3-4b, 4c-5)


Inyik/ Nimusingize Uhoraho, kuko ari umugwaneza.


Nimusingize Uhoraho kuko ari umugwaneza,

Kandi urukundo rwe rugahoraho iteka !

Ni nde wavuga ibigwi by’Uhoraho,

akamamaza ibisingizo bye byose ?

 

Hahirwa abita ku mategeko y’Uhoraho,

igihe cyose bagakurikiza ubutabera !

Uhoraho uranyibuke,

wowe ugirira neza umuryango wawe.

 

Wowe uwukiza uze untabare,

kugira ngo niyumvemo ihirwe ry’intore zawe,

mpimbazwe n’ibyishimo by’umuryango wawe,

nsangire umunezero n’abo wagize ingarigari zawe !

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI ( Zab 95 (94),1.7)

 

Alleluya Alleluya.

Nimuze tuvugirize impundu Uhoraho,

turirimbe Urutarerudukiza ; kuko we ari Imana yacu.

Alleluya.

 

IVANJILI


+ Matayo (Mt 7, 21-29)

Muri icyo gihe, abagishwa bari bateraniye iruhande rwa Yezu ku musozi, maze arababwira ati 21« Umbwira wese ngo ‘Nyagasani, Nyagasani’, si we uzinjira mu ngoma y’ijuru, ahubwo ni ukora ibyo Data uri mu ijuru ashaka. 22Benshi bazambwira uwo munsi bati ‘Nyagasani, Nyagasani, ese ntitwahanu mu izina ryawe ? Ese ntitwirukanye roho mbi mu izina ryawe ? Ese ntitwakoze ibitangaza byinshi mu izina ryawe ? 23Ubwo nzababwira nti ‘Sinigeze mbamenya ; nimwigireyo mwa nkozi z’ibibi mwe !’»

24Nuko rero, umuntu wese wumva ayo magarnbo maze kuvuga kandi akayakurikiza, ameze nk’umurntu w’umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. 25Imvura yaraguye, imivu iratemba, imiyaga irahuha, bikoranira kuri ya nzu ariko ntiyatemba ; kuko yari yubatse ku rutare ! 26Naho uwumva wese aya magambo maze kuvuga ntayakurikize, ameze nk’umuntu w’umusazi wubatse inzu ye ku musenyi. 27Imvura yaraguye, imivu iratemba, imiyaga irahuha, bikoranira kuri ya nzu irahirima ; ihinduka ubushingwe !

28Yezu amaze kuvuga ayo magambo, rubanda batangarira ibyo yigishije, 29kuko yigishaga nk’umuntu ufite ububasha, atameze nk’abigishamategeko babo. 


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »