Amasomo ku wa Gatatu, XII, A

ISOMO RYA MBERE


Igitabo cy’Intangiriro (Intg 15, 1-12.17-18a)

Muri iyo minsi, 1Uhoraho abwirira Abramu mu nzozi ati «Abramu, ntutinye ndi ingabo igukingiye ; ibihembo byawe bizaba byinshi cyane. 2Abramu aramusubiza ati «Nyagasani Mana, wampa iki ? Jyewe ngiye gupfa nta kana, kandi uzanzungura ni Eliyezeri w’i Damasi. » 3Ati « Dore nta rubyaro wampaye, none ngiye kuzungurwa n’umwe mu bagaragu banjye. » 4Uhoraho ni ko kumubwira ati « Nta bwo ari we uzakuzungura, ahubwo uzazungurwa n’uzaturuka mu maraso yawe. » 5Nuko Uhoraho amujyana hanze, aramubwira ati «Ubura amaso urebe hejuru, maze ubare inyenyeri niba ushobora kuzibara.» Nuko aramubwira ati «Dore ni kuriya urubyaro rwawe ruzangana.» 6Abramu yemera Uhoraho, bituma amubonamo ubutungane.


7Aramubwira ati “Ndi Uhoraho wagukuye muri Uri y’Abakalideya, kugira ngo nzakugabire iki gihugu.” 8Abramu aramusubiza ati « Nyagasani Mana, nzabwirwa n’iki ko nzagitunga? » 9Uhoraho ati « Jya kunshakira inyana y’imyaka itatu, uzane n’ihene y’imyaka itatu, isekurume y’intama y’imyaka itatu hamwe n’intungura n’inuma. » 10Abramu amuzanira ayo matungo yose, ayasaturamo kabiri, igisate kimwe akirambika imbere y’ikindi, ariko inyoni ntiyazibaga atyo. 11Inkongoro ziza kurya izo ntumbi, Abramu arazirukana. 12lzuba rigiye kurenga Abramu afatwa n’ibitotsi, arasinzira araheranwa. Ubwoba bumutaha ari bwinshi, abutewe n’umwijima w’icuraburindi. 17Igihe izuba rimaze kurenga, n’umwijima umaze gukwira hose, ifumba icumbeka n’ikibatsi cy’umuriro binyura hagati ya za nyamaswa zaciwemo kabiri. 18Uwo munsi Uhoraho agirana amasezerano na Abramu muri aya magambo ati « Iki gihugu ngihaye urubyaro rwawe. »

 

ZABURI (Zab 105 (104),1-2, 3-4, 6-7, 8-9)


Inyik/ Uhoraho ahora yibuka Isezerano rye !


Nimushimire Uhoraho, mwambaze izina rye,

nimurate ibigwi bye mu yandi mahanga ;

nimumuririmbire, mumucurangire,

nimuzirikane ibitangaza yakoze.

 

Nimwishimire izina rye ritagatifu,

muhimbarwe mwebwe abashakashaka Uhoraho!

Nimugarukire Uhoraho Nyir’ububasha,

mushakashake uruhanga rwe ubudahwema.

 

Mwebwe nkomoko ya Abrahamu umugaragu we,

bahungu ba Yakobo, abatoni be !

Ni we Uhoraho Imana yacu,

umugenga w’isi yose.

 

Ahora yibuka ibyo yasezeranye bidasubirwaho,

ijambo yarahiriye amasekuruza igihumbi,

rya sezerano yagiranye na Abrahamu

akarisubiriramo Izaki mu ndahiro.

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI   (Zab 1, 2-3)

 

Alleluya Alleluya.

Uhoraho, hahirwa umuntu uhimbazwa n’amategeko yawe,

yera imbuto uko igihe kigeze.

Alleluya.

 

IVANJILI


+ Matayo (Mt 7, 15-20)

Muri icyo gihe, abigishwa bari bateraniye iruhande rwa Yezu ku musozi, maze arababwira ati 15«Muritondere abahanurabinyoma babasanga, inyuma basa n’intama, naho imbere ari ibirura by’ibihubuzi. 16Muzabamenyera ku mbuto bera. Hari usoroma imizabibu ku mahwa ? Cyangwa se imitini ku mikeri ? 17Burya igiti cyose cyiza cyera imbuto nziza, naho igiti kibi kikera imbuto mbi. 18Igiti cyiza ntigishobora kwera imbuto mbi, n’igiti kibi ntigishobora kwera imbuto nziza. 19Igiti cyose kitera imbuto nziza baragitema, bakakijugunya mu muriro. 20Nuko rero, muzabamenyera ku mbuto bera.» 


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »