Amasomo ku wa Gatanu, XII, A

ISOMO RYA MBERE


Igitabo cy’Intangiriro (Intg 17, 1.9-10.15-22)

1Abrahamu ageze mu kigero cy’imyaka mirongo urwenda n’icyenda, Uhoraho aramubonekera, aramubwira ati « Ni jye Mana Nyir’ububasha. Ukurikire inzira zanjye ube intungane. » 9Imana ibwira Abrahamu iti « Uzakomeze rero Isezerano ryanjye wowe n’abo uzabyara, uko ibisekuru bizasimburana. 10Dore rero iryo Sezerano nzagirana nawe n’urubyaro rwawe : umwana wanyu wese w’umuhungu azagenywe. » 15Imana ibwira Abrahamu iti «Sarayi umugore wawe ntuzongera kumwita Sarayi, ahubwo uzamwita Sara. 16Nzamuha umugisha, ndetse nzamuha kukubyarira umwana w’umuhungu. Nzamuha umugisha, azaba nyirakuruza , w’amahanga, n’abami b’imiryango bazamukomokaho. »

17Abrahamu yubika umutwe hasi, araturika araseka. Aribwira ati « Mbese hari umwana wavuka ku musaza w’imyaka ijana ? Na Sara ufite imyaka mirongo urwenda, yashobora kubyara?» 18Abrahamu ni ko kubwira Imana ati « Icyampa gusa ngo Ismaheli umukomereze ubugingo !» 19Imana iti « Reka da ! Ahubwo ni Sara uzakubyarira umwana, ukazamwita Izaki. Nzagirana Isezerano na we, Isezerano rizahoraho iteka kuri we n’urubyaro rwe. 20Naho ku byerekeye Ismaheli, ndakumva. Muhaye umugisha, nzamuha kugwira no kororoka bitagira urugero. Azaba se w’ibikomangoma cumi na bibiri, kandi nzamugira umuryango ukomeye. 21Nyamara Isezerano ryanjye nzarigirana na Izaki, uwo Sara azakubyarira undi mwaka iki gihe.» 22Imana imaze kuvugana na Abrahamu, imusiga aho irazamuka.


ZABURI (Zab 128 (127), 1-2, 3, 4.5bc)


Inyik/ Nguko uko ahabwa umugisha, umuntu utinya Uhoraho.


Hahirwa umuntu wese utinya Uhoraho,

agakurikira inzira ze.

Uzatungwa n’ibivuye mu maboko yawe,

uzahirwe kandi byose bigutunganire.

 

Umugore wawe azamera nk’umuzabibu,

warumbukiye mu nzu yawe;

abana bawe bazamera nk’ingemwe z’imitini,

zikikije ameza yawe.

 

Nguko uko ahabwa umugisha,

umuntu utinya Uhoraho.

Uzagirira amahirwe muri Yeruzalemu,

iminsi yose y’ubugingo bwawe.

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI (Mt 8, 17)

 

Alleluya Alleluya.

Yezu yatwunamuye mu ntege nke zacu,

yigerekaho n’indwara zacu.

Alleluya.

 

IVANJILI


+ Matayo (Mt 8, 1-4)

1Igihe Yezu amanutse umusozi, abantu benshi baramukurikira. 2Nuko haza umubembe amupfukama imbere, aramubwira ati « Nyagasani, ubishatse wankiza. » 3Yezu arambura ukuboko, amukoraho avuga ati « Ndabishatse kira. » Ako kanya ibibembe bye birakira. 4Nuko Yezu aramubwira ati « Uramenye ntugire uwo ubibwira, ahubwo genda wiyereke umuherezabitambo, kandi utange ituro ryategetswe na Musa ngo ribabere icyemezo cy’uko wakize.»

irukan�boo��0�zina ryawe ? Ese ntitwakoze ibitangaza byinshi mu izina ryawe ? 23Ubwo nzababwira nti ‘Sinigeze mbamenya ; nimwigireyo mwa nkozi z’ibibi mwe !’»

 

24Nuko rero, umuntu wese wumva ayo magarnbo maze kuvuga kandi akayakurikiza, ameze nk’umurntu w’umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. 25Imvura yaraguye, imivu iratemba, imiyaga irahuha, bikoranira kuri ya nzu ariko ntiyatemba ; kuko yari yubatse ku rutare ! 26Naho uwumva wese aya magambo maze kuvuga ntayakurikize, ameze nk’umuntu w’umusazi wubatse inzu ye ku musenyi. 27Imvura yaraguye, imivu iratemba, imiyaga irahuha, bikoranira kuri ya nzu irahirima ; ihinduka ubushingwe !

28Yezu amaze kuvuga ayo magambo, rubanda batangarira ibyo yigishije, 29kuko yigishaga nk’umuntu ufite ububasha, atameze nk’abigishamategeko babo. 


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »