INYIGISHO K'UMUNSI MUKURU W'UBUTATU BUTAGATIFU

1. Uhoraho anyura imbere ya Musa, maze avuga aranguruye ati «Ndi Uhoraho Imana igira impuhwe n’ineza, itinda kurakara, yuje ubuntu n’ubudahemuka.» Aya magambo yo mu gitabo cy’Iyimukamisiri arabimburira ukuzirikana kwacu k’Umunsi Mukuru w’Ubutatu butagatifu, Mana, Mwana na Roho Mutagatifu. Imana imwe muri batatu, iyobera rikomeye kuryumva, ariko iyo umuntu yemeye agacomekwa k’ubuzima bw’Imana akaba yagira icyo yumva.

 

2. Umuhanga muri Bibiliya, umunyabrezili C. Mesters ni we ugira ati “kuri benshi, ibitekerezo byabo ku Mana umuntu yabigereranya n’abantu bashaka kureba televiziyo. Iyo bayicanye bakabona kuri écran nta kintu kizaho, baguhindura kanali ngo barebe nabwo bikaba nka mbere, bashobora kwigendera bakeka ko icyuma cyabo kidakora cyangwa kitacyifitemo ubuzima, nyamara batari bazi ko impamvu yabiteraga ari uko bari bibagiwe kugicomeka k’umuriro”. Ntabwo rero Muntu ashobora kumenya Imana, ntabwo ashobora kwigiramo ubuzima bwayo ngo yigiremo ibyishimo itanga, atayicometseho. Impamvu Imana yibwiye Musa, ni uko yabonaga ko Musa ashishikariye kuyimenya no kugendana nayo, ibyo bikagaragazwa n’amagambo Musa yabwiye Imana agira ati: «Nyagasani, niba koko mfite ubutoni mu maso yawe, ngaho databuja niyemere kugendana natwe. Yego turi umuryango ufite ijosi rishingaraye; ariko rero utubabarire ibicumuro byacu n’ibyaha byacu, maze utugire ubukonde bwawe !»

 

3. Imana rero Bibiliya itubwira ni Imana ifite ubuzima kandi yifuza kugendana na buri wese. Ni Imana itigaragaza nk’igikomerezwa kidashobora kumva akababaro k’abandi. Imana kuyumva, ubutatu butagatifu kugerageza kubwumvisha ubwenge bwacu, ni ukubigerageza dufata inzira y’urukundo rwemeye kutwiyereka. Imana ntirimo Imana eshatu Data, Mwana na Maria nk’uko i Korowani isa n’aho ariko ibibona, ahubwo Imana ni imwe, nk’uko yabyibwiriye Musa kuri Sinayi: «Ndi Uhoraho, Uhoraho Imana igira impuhwe n’ineza, itinda kurakara, yuje ubuntu n’ubudahemuka.» Imana ikaba itugaragarije ityo ko ikiganje muriyo atari ubucamanza buhana, ahubwo ikiganje mu mutima wayo ari urukundo rubabarira, ari urumuri nyarumuri rukwiza kuri bose babyifuje impuhwe zayo.

 

4. Urwo rukundo rukomeye nirwo Imana yigaragarijemo igihe ije kubana natwe, maze muri Yezu twunga ubumwe nayo, itwereka urukundo arirwo moteri rukaba n’urwego rutuganisha k’uwaduhanze. Niyo mpamvu Pawulo adusobanurira urwo rukundo Imana yigaragarizamo muri Mwana no muri Roho Mutagatifu agira ati: «bavandimwe, muhorane ibyishimo, mutere imbere, muterane inkunga, mushyire hamwe, mubane mu ituze, bityo Imana yuje urukundo n’amahoro izabana namwe… Ineza y’Umwami wacu Yezu Kristu, n’urukundo rw’Imana Data, n’ubusabane kuri Roho Mutagatifu bihorane namwe mwese». Pawulo aradusobanurira Ubutatu Butagatifu atwereka ko Imana irudusesekazaho urukundo, ineza yayo ikatugeraho inyuze muri Yezu Kristu maze yanyura muri Roho Mutagatifu ubusabane bukadusabamo.

 

5. Ubutatu Butagatifu rero, Imana Data, Mwana na Roho Mutagatifu duhimbaza nubwo kumva ko ari Imana imwe bitorohera ubwenge bwa muntu, Bibiliya mu Isezerano rya Kera igenda igerageza kudusobanurira itubwira byinshi byatuma twumva ubwo butatu: Twazirikana nko ku Ijambo ry’Imana ritanga ubuzima, rikinjira mu isi no mu mateka, twatekereza nko k’ubuhanga bw’Imana butuma ibyaremwe bigira isura n’umurongo, twazirikana nko kuri Roho w’Imana iyobora abahanuzi n’umuryango w’Imana k’ubutagatifu. Mu Isezerano rishya ho Imana ikaba yigaragaza k’uburyo budasubirwaho muri Yezu Kristu ujya gusubira iwe akadusigira Roho Mutagatifu. Yezu agera n’aho atwibwirira ubwe ati: “njye na Data turi umwe”. Ineza rero dukesha Yezu Kristu, urukundo rw’Imana ndetse n’ubusabane muri Roho Mutagatifu bidusabemo, twibuka ko «Imana yakunze isi cyane bikageza aho itanga Umwana wayo w’ikinege, igira ngo umwemera wese atazacibwa, ahubwo agire ubugingo bw’iteka».


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »