Amasomo ku Cyumweru cya XII Gisanzwe, A

ISOMO RYA MBERE


Igitabo cy’Umuhanuzi Yeremiya (Yer 20,10-13)

Jyewe Yeremiya, 10numvise imigambi y’ubugome bwa rubanda, iterabwoba impande zose ngo « Nimumushinje, natwe tumushinje !» Abahoze ari incuti zanjye bari barekereje ko nagwa bati «Wenda ahari yashukika tukamubona uburyo, tukamwihimura.» 11Cyakora Uhoraho ari kumwe nanjye, ak’intwari idahangarwa ; abanzi banjye ni bo bagiye kudandabirana batsindwe. Bazakorwa n’ikimwaro cy’uko batsinzwe ; bazahorane ikimwaro iteka ubutazabyibagirwa. 12Uhoraho Imana Umugaba w’ingabo, ni wowe uzi imibereho y’intungane, ugasuzuma umutima n’ibitekerezo bye, nzareba ukuntu uzabantsindira kuko ari wowe naragije akaga kanjye. 13Nimuririmbire Uhoraho mumusingize, kuko yaruye ubugingo bw’umuzigirizwa mu minwe y’abagiranabi.


ZABURI (Zab 69 (68), 8.10, 14.17, 30-31, 33-34)


Inyik/ Mwebwe abashakashaka Imana, murakagwira !


Niyumanganya ibitutsi ku mpamvu yawe,

nkemera gukozwa isoni n’ikimwaro :

Ni koko ishyaka mfitiye Ingoro yawe riramparanya,

n’ibyo bagutuka ni jye bishengura.

 

Ubu rero Uhoraho, wumve isengesho ryanjye ;

igihe cyo kuntabara kirageze,

Mana Nyir’ubuntu budashira,

undengere kuko ari wowe nkesha agakiza.

Unsubize Uhoraho, kuko impuhwe zawe zihebuje ;

Ugirire urukundo rwawe maze unyiteho.

 

Naho jyewe w’ingorwa n’umubabare,

Ubuvunyi bwawe Mana, buranyunamure !

Ubwo nzaririmbe izina ryawe,

Kandi ndyamamaze mu bisingizo.

 

Abiyoroshya nibabibona bazishima bati

«Mwebwe abashakaskaka lmana, murakagwira !»

Kuko Uhoraho yumva abatishoboye,

ntatererane abe bari ku ngoyi.

 

ISOMO RYA KABIRI


Ibaruwa Mutagatifu Pawulo Intumwa yandikiye Abanyaroma (Rom 5, 12-15)

Bavandimwe,12nk’uko icyaha cyadutse mu nsi gikuruwe n’umuntu umwe, kandi n’urupfu rukuruwe n’icyaha, bityo urupfu rucengera abantu bose, kuko bose bacumuye … 13Koko rero na mbere y’uko amategeko atangazwa icyaha cyariho mu nsi, n’ubwo nta we cyahama iyo nta mategeko ariho. 14Nyamara urupfu rwaraganje kuva kuri Adamu kugera kuri Musa, ndetse no ku batakoze icyaha kingana n’icya Adamu, ari we washushanyaga Uwari ugiye kuzaza. 15 Ariko ineza ntigira ihuriro n’icyaha. Koko rero n’ubwo abenshi bapfuye bazize icyaha cy’umuntu umwe, ineza y’Imana n’ingabire y’ubuntu bw’umwe Yezu Kristu, zasesekaye kuri benshi ku buryo busumbijeho.

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI   (Yh 15, 26-27)


Alleluya Alleluya.

Roho Nyir’ukuri ahamya Kristu mu mitima yanyu,

namwe rero nimumubere abagabo imbere y’abantu.

Alleluya.

 

IVANJILI


+ Matayo (Mt 10, 26-33)

Muri icyo gihe, Yezu abwira intumwa cumi n’ebyiri ati 26«Ntimukabatinye rero, kuko nta kintu gihishe kitazagaragara, nta n’igihishiriwe kitazamenyekana. 27Icyo mbabwiriye mu mwijima muzakivugire ahabona ; icyo mbongorereye ahiherereye muzagitangarize ahirengeye. 28Ntimugatinye abica umubiri, ariko badashobora kwica ubugingo ; ahubwo mutinye Ushobora kuroha ubuzima n’umubiri icyarimwe mu nyenga y’umuriro. 29Mbese ibishwi bibiri ntibigura igiceri ? Nyamara nta kigwa hasi muri byo, So atabishaka! 30Naho mwe imisatsi yo ku mutwe wanyu yose irabaze ! 31Ntimugatinye rero: mwebwe murushije agaciro ibishwi byinshi. 32Umuntu wese uzanyemera mu maso y’abantu, nanjye nzamwemera imbere ya Data uri mu ijuru ; 33naho uzanyihakana mu maso y’abantu, nanjye nzamwihakana mu maso ya Data uri mu ijuru.» 


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »