AMASOMO K'UMUNSI MUKURU W’UBUTATU BUTAGATIFU (KU CYUMWERU CYA 1 NYUMA YA PENTEKOSITI)

ISOMO RYA MBERE


Igitabo cy’Iyimukamisiri (Iyim 34, 4b-6.8-9)

4Musa arazinduka azamuka umusozi wa Sinayi nk’uko Uhoraho yari yabimutegetse, maze ajyana mu ntoki ibimanyu bibiri by’amabuye. 5Nuko Uhoraho amanuka mu gacu ahahurira na we, maze atangaza izina rye «Uhoraho.» 6Uhoraho rero anyura imbere ya Musa, maze avuga aranguruye ati «Ndi Uhoraho, Uhoraho Imana igira impuhwe n’ineza, itinda kurakara, yuje ubuntu n’ubudahemuka.» 8Ako kanya Musa akubita amavi ku butaka arapfukama. 9Nuko aravuga ati «Nyagasani, niba koko mfite ubutoni mu maso yawe, ngaho databuja niyemere kugendana natwe. Yego turi umuryango ufite ijosi rishingaraye ; ariko rero utubabarire ibicumuro byacu n’ibyaha byacu, maze utugire ubukonde bwawe !»

 

INDIRIMBO (Dan 3, 52, 53, 54, 55, 56)


Inyik/ Himbazwa kandi uratwe iteka ryose.

Singizwa Nyagasani, Mana y’abasekuruza bacu:

Inyik/ Himbazwa kandi uratwe iteka ryose.

 

Nihasingizwe izina ryawe ritagatifu ryuje ikuzo:

Inyik/ Himbazwa kandi uratwe iteka ryose.

 

Singirizwa mu Ngoro y’ikuzo ryawe ritagatifu :

Inyik/ Himbazwa kandi uratwe iteka ryose.

 

Singirizwa ku ntebe yawe y’ubwami:

lnyik/ Himbazwa kandi uratwe iteka ryose.

 

Singizwa wowe umenya iby’ikuzimu :

Inyik/ Himbazwa kandi uratwe iteka ryose.

 

Singizwa wowe utetse ku bakerubimu :

Inyik/ Himbazwa kandi uratwe iteka ryose.

 

Singirizwa mu bushorishori bw’ijuru :

Inyik/ Himbazwa kandi uratwe iteka ryose.

 

ISOMO RYA KABIRI


Ibaruwa ya kabiri Mutagatifu Pawulo Intumwa yandikiye Abanyakorinti (2 Kor 13,11-13)

11Bavandimwe, ahasigaye rero muhorane ibyishimo, mutere imbere, muterane inkunga, mushyire hamwe, mubane mu ituze, bityo Imana yuje urukundo n’amahoro izabana namwe. 12Muramukanye mu muhoberano mutagatifu. Abatagatifujwe bose b’ino barabaramutsa. 13Ineza y’Umwami wacu Yezu Kristu, n’urukundo rw’Imana Data, n’ubusabane kuri Roho Mutagatifu bihorane namwe mwese.


IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI (Hish 1, 8)


Alleluya Alleluya.  

Hubahwe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu :

lmana iriho, yahozeho kandi igiye kuza.

Alleluya.

 

IVANJILI


+ Yohani (Yh 3,16-18)

Muri icyo gihe Yezu aravuga ati 16«Koko Imana yakunze isi cyane bigeza aho itanga Umwana wayo w’ikinege, igira ngo umwemera wese atazacibwa, ahubwo agire ubugingo bw’iteka. 17Icyakora Imana ntiyohereje Umwana wayo ku isi ngo ayicire urubanza, ahubwo yagira ngo akize isi. 18Umwemera wese ntacirwa urubanza, ariko utemera aba yaciriwe urubanza, kuko atemera izina ry’Umwana w’ikinege w’Imana.»


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »