Inyigisho k'Umunsi Mukuru wa Pentekosti

1. Ku wa 05.06.2011 i Zagabria, Papa Benedigito wa XI agira icyo avuka ku magambo ya Yezu abwira abigishwa be ati: “ntimuzatirimuke i Yeruzalemu ahubwo muzahategerereze ibyo Imana Data yabasezeranyije”(Int1,4) yaragize ati: “Yezu avuga ayo magambo yavugaga ko intumwa zigomba kuba hamwe, zikaba umwe kugira ngo zitegure neza guhabwa Roho Mutagatifu. Kuba hamwe bunze ubumwe ni ugushaka Yezu yahishuriye abe bari bategereje Roho mutagatifu kandi byose bigakorwa mu isengesho ryo mushobozi w’abashaka kuba umwe. Iri rero rikaba ari isomo rikomeye ku bantu bose”. Kuba umwe, gushyira hamwe twibuka ko Roho Mutagatifu watumanukiyeho ari umwe kandi ubuzima atanga akaba abuha buri wese ubushatse atavanguye, ni intero nziza idusaba kuririmbira hamwe indirimbo y’ubuzima Imana yatubuganijemo.

Niba Roho Mutagatifu twahawe ari umwe, nta mpamvu zo kwicamo ibice no kwironda. Nibyo Pawulo avuga mu Ibaruwa yandikiye abanyakorinti ati: Bavandimwe,… Ingabire ziranyuranye ariko Roho ni umwe; muri Kiliziya kwitangira abandi biri kwinshi, ariko Nyagasani ni umwe; uburyo bwo gukora buri kwinshi, ariko Imana ni Yo itunganya byose muri bose”.

 

2. Roho Mutagatifu rero twirinde kumuvangira maze tureke aduhurize hamwe igihe twagiranye akabazo n’umuvandimwe atwunge. Tureke Roho Mutagatifu atwibutse ko ubumwe ari imbaraga zikomeye kandi bukaba n’umugisha ukomeye. Nta wigira turi magirirane kandi tugize umuryango umwe w’abantu bityo nk’uko Pawulo abivuga: “buri wese ahabwa kugaragaza ibyo Roho w’Imana amukoreramo, ngo bigirire akamaro bose. Mu by’ukuri umubiri ni umwe kandi ugizwe n’ingingo nyinshi; ariko izo ngingo zose n’ubwo ari nyinshi zigize umubiri umwe: ni ko bimeze no muri Kristu. Twese twabatirijwe muri Roho umwe ngo tube umubiri umwe. Twaba Abayahudi cyangwa Abagereki, twaba abacakara cyangwa abigenga, twese twuhiwe Roho umwe”. Niyo mpamvu ubukristu bugomba kutubyarira ubuvandimwe, tukazira icyitwa guhemuka, inzika, ubugizi bwa nabi, urwango n’ibindi byose byica ubuvandimwe. Nimube umwe nk’uko njye na Data turi umwe, nimumbemo nanjye mbe muri mwe: Ni amagambo dusabwa kuzirikanaho cyane cyane kuri uyu Munsi Mukuru wa Pentekosti, ni amagambo shingiro agomba kuranga imibanire yacu ya buri munsi. Imana yaduhurije hamwe, ntitukivangure. Imana yaduhaye umugisha itwoherereza Roho Mutagatifu, ntitukabe ababuramugisha twishora mu nzangano no mu bikorwa bihemukira muntu mugenzi wacu.

 

3. Ubwo bumwe kandi Yezu arabugarukaho mu Ivanjili, aho Yezu, k’umunsi wa mbere ku cyumweru nimugoroba, agira atya akaza aho abigishwa bari bateraniye, agahagarara hagati yabo, akababwira ati «Nimugire amahoro Ni inyigisho ikomeye Yezu yifuza kutugezaho twese, abariho ubu n’abazaza. Abantu bagira amahoro iyo bari hamwe, iyo birinda kwitana ba mwana kandi bakirinda icyabacamo ibice. Roho Mutagatifu duhabwa ni Roho w’amahoro, ni Roho utubwiriza gushakira mugenzi wacu ikiri icy’icyiza. Yezu arifuza ko ukuba hamwe kwacu, ugushyira hamwe kwacu byatubera impamvu y’ibyishimo. Iyo bigenze bityo binezeza Nyagasani maze akongera akavuga ati: “nimugire amahoro” kandi mbahaye Roho Mutagatifu: Abigishwa babonye Nyagasani, ibyishimo birabasaga. Yezu yongera kubabwira ati «Nimugire amahoro. Nk’uko Data yantumye, nanjye ndabatumye.» Natwe nidushimishwe no kuba intumwa za Yezu. Nitubibe hose amahoro, ingo nizibe isoko n’igicumbi cy’amahoro, abantu nibirinde ikibi bakirinde abandi, bogeze hose urukundo rwa Yezu kandi barubemo. Aya magambo ya Yezu tuyazirikaneho: «Amaze kuvuga atyo abahuhaho, arababwira ati “Nimwakire Roho Mutagatifu. Abo muzakiza ibyaha bazabikizwa, abo mutazabikiza bazabigumana”». Bishatse kuvuga ngo dufite uruhare rukomeye k’ubuzima bw’abavandimwe bacu. Kuba umwe no kwirinda ikibi twirinda kandi no kugikorera abandi bibe intego yacu ya buri munsi.


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »