Amasomo ku wa Mbere, XI, A

ISOMO RYA MBERE                      IMYAKA Y’IGlHARWE


Ibaruwa ya kabiri Mutagatifu Pawulo Intumwa yandikiye Abanyakorinti (2 Kor 6, 1-10)

Bavandimwe, 1ubwo turi abafasha b’Imana, turabashishikariza kudapfusha ubusa ubuntu bwayo. 2Kuko ubwayo yivugira iti « Mu gihe gikwiye numvise isengesho ryawe ; no ku munsi w’uburokorwe naragutabaye. » Ngiki rero koko igihe gikwiye; nguyu koko umunsi w’uburokorwe. 3Nta we rero dushaka guhungabanya, kugira ngo ubutumwa bwacu butagira amakemwa. 4Ahubwo twihatira kugaragaza muri byose ko turi abagaragu b’Imana, turihangana bihagije, ari mu magorwa, mu mage no mu ishavu, 5ari mu ikubitwa, mu buroko no mu midugararo, ari mu minaniro, mu kutagoheka no mu isonza ; 6tukitabaza ubuziranenge n’ubuhanga, ubwiyumanganye n’ubugwaneza muri Roho Mutagatifu ; dukoresha urukundo rutaryarya, 7ijambo ry’ukuri n’ububasha bw’Imana ; turwanisha intwaro z’ubutungane zo mu kuboko kw’iburyo n’ibumoso. 8Rimwe turubahwa, ubundi tugasuzugurwa ; baradusebya, ubundi bakadushimagiza. Batwita ababeshyi kandi tuvugisha ukuri. 9Dusa nk’intamenyekana kandi tuzwi neza. Dufatwa nk’indembe kandi turi bazima. Baraduhana, ariko ntibageze aho kutwica. 10Turashavuzwa, nyamara duhora twishimye. Turi abakene, nyamara dukungahaza benshi. Batugize abinazi kandi ari twe dutunze byose !

 

ZABURI (Zab 98 (97),1, 2-3ab, 3cd-4)


Inyik/ Uhoraho yagaragaje ugutsinda kwe.

 

Nimuririmbire Uhoraho indirimbo nshya,

Kuko yakoze ibintu by’ agatangaza ;

idyo ye, ukuboko kwe k’ubutagatifu,

byatumye atsinda.

 

Uhoraho yagaragaje ugutsinda kwe,

atangaza ubutabera bwe mu maso y’amahanga.

Yibulse ubuntu bwe n’ubudahemuka bwe,

agirira inzu ya Israheli.

 

Imipaka yose y’isi,

yabonye ugutsinda kw’Imana yacu.

Nimusingize Uhoraho ku isi hose,

nimuvuze impundu kandi muririmbe.

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI (Zab 119 (118), 105)

 

Alleluya Alleluya.

Nyagasani, ijambo ryawe rimurikira intambwe zacu,

rikaboneshereza inzira zacu.

Alleluya.

 

IVANJILI


+ Matayo (Mt 5, 38-42)

Muri icyo gihe, abigishwa bari bateraniye iruhande rwa Yezu ku musozi, maze arababwira ati 38« Mwumvise ko byavuzwe ngo ‘Ijisho rihorerwe ijisho, iryinyo rihorerwe irindi’. 39Jyeweho mbabwiye kudashyamirana n’umugiranabi ; ahubwo nihagira ugukubita urushyi mu musaya w’iburyo, mutegeze n’uwundi. 40Nihagira ushaka kukuburanya ngo agutware ikanzu yawe, mwegurire n’igishura cyawe. 41Nihagira uguhatira gutera intambwe igihumbi, muterane ibihumbi bibiri. 42Ugusabye, umuhe; n’ushatse ko umuguriza, ntukamwihunze. » 


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »