Amasomo ku wa gatatu, XI, A

ISOMO RYA MBERE


Ibaruwa ya kabiri Mutagatifu Pawulo Intumwa yandikiye Abanyakorinti (2 Kor 9,6-11)

Bavandimwe, 6muramenye ko « Uwabibye ubusa asarura ubusa, naho uwabibye byinshi agasarura byinshi ! » 7Buri wese rero atange uko umutima we ubimubwira, atinuba, adahaswe, kuko Imana ikunda utanga yishimye. 8Imana ifite ububasha bwo kubasenderezaho ibyiza by’ubwoko bwose, kugira ngo muhorane ibya ngombwa igihe cyose no muri byose, mugasagura ndetse, n’ibibafasha gukora ibikorwa byiza. 9Nk’uko byanditswe ngo «Yatanze ku buntu akwiza abakene ; ubutungane bwe buzahoraho, iteka.» 10Uha umuhinzi imbuto zo kubiba, akanamuha umugati wo kurya, azabaha namwe imbuto, azirumbure kandi agwize umusaruro w’ubutungane bwanyu. 11Muzakungahazwa ku buryo bwose bizatume mutanga mutizigamye, maze imfashanyo tuzaba tubashyikirije zitere benshi gushimira Imana.


ZABURI (Zab 112 (111), 1-2, 3-4, 5a.9)


Inyik/ Hahirwa umuntu utinya Uhoraho !


Hahirwa umuntu utinya Uhoraho,

Agahimbazwa n’amategeko ye !

Urubyaro rwe ruzagira amaboko mu gihugu,

ubwoko bw’abantu b’intungane bugire umugisha.

 

Ubukungu n’umunezero bibarizwa iwe,

n’ubutungane bwe buhoraho iteka.

Mu gihe cy’umwijima yaka nk’urumuri,

rumurikira abantu b’intagorama.

Koko impuhwe, ineza n’ubutungane ni byo bimuranga.

 

Hahirwa umuntu ugira impuhwe kandi akaguriza abandi,

agira ubuntu agaha abakene ataziganya ;

ubutungane bwe bugahoraho iteka,

akagendana isherna n’ubwemarare.

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI (Zab 1, 2 ; 112 (111), 4)

 

Alleluya Alleluya.

Nyagasani, hahirwa umuntu uhimbazwa n’amategeko yawe,

umuntu urangwa n’impuhwe, ineza n’ubutungane.

Alleluya.

 

IVANJILI


+ Matayo (Mt 6, 1-6.16-18)

Muri icyo gihe, abigishwa bari bateraniye iruhande rwa Yezu ku musozi, maze arababwira ati 1« Murajye mwirinda kugira neza mu maso y’abantu mugira ngo babarebe; mwaba mwivukije ingororano kwa So mu ijuru. 2Igihe rero utanga imfashanyo ntukavugishe ihembe imbere yawe, nk’uko indyarya zibigira mu masengero no mu mayira, kugira ngo baratwe n’abantu. Ndababwira ukuri : baba bashyikiriye ingororano yabo. 3Naho wowe nutanga imfashanyo, ikiganza cyawe cy’ibumoso ntikikamenye icyo icy’iburyo gikora, 4bityo imfashanyo yawe ijye igirirwa mu ibanga ; maze So umenya ibyihishe azabikwiture.


5Igihe musenga, ntimukagenze nk’indyarya zikunda gusenga zihagaze mu masengero no mu mayirabiri, ngo zibonwe n’abantu. Ndababwira ukuri : baba bashyikiriye ingororano yabo. 6Naho wowe nushaka gusenga, ujye winjira mu nzu yawe ukinge, maze usenge So uri aho atagaragara ; maze So umenya ibyihishe azabikwiture.

16Igihe musiba kurya, ntimukijime mu maso nk’uko indyarya zibigira : zikambya agahanga kugira ngo babone ko zisiba. Ndababwira ukuri : ziba zashyikiriye ingororano yazo. 17Wowe rero nusiba kurya ujye wisiga mu mutwe, wiyuhagire mu maso 18kugira ngo utamenyesha abantu ko usiba, ahubwo bimenywe na So uri aho atagaragara ; maze So umenya ibyihishe azabikwiture.»


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »